Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
45 521 750 € 46 980 535 € 48 812 255 € 41 883 594 € 44 773 343 € 46 028 531 € 46 929 747 € 65 250 271 € 51 395 572 € 47 929 750 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 137 496 € 21 766 232 € 23 608 921 € 25 115 841 € 26 892 462 € 24 737 717 € 16 816 036 € 27 374 536 € 21 071 512 € 23 453 198 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
207 € 17 744 € 32 382 € 44 845 € 52 568 € 71 144 € 0 € 8 456 € 17 840 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
207€ 17 744€ 32 382€ 44 845€ 52 568€ 71 144€ 0€ 8 456€ 17 840€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 712 502 € 8 341 031 € 10 166 183 € 11 658 465 € 13 422 623 € 14 999 791 € 16 380 538 € 18 728 939 € 21 063 056 € 23 435 358 €
012
A.II.1
Pozemky
328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€ 316 148€ 307 562€ 307 562€
013
A.II.2
Stavby
3 392 225€ 3 724 099€ 4 100 407€ 4 472 064€ 4 858 573€ 5 253 973€ 5 553 012€ 5 943 625€ 6 218 341€ 6 599 410€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 933 101€ 4 267 949€ 5 719 293€ 6 839 918€ 8 196 843€ 9 366 431€ 10 456 900€ 12 469 166€ 14 446 760€ 16 524 886€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
58 603€ 20 410€ 17 910€ 17 910€ 38 634€ 50 814€ 42 053€ 0€ 90 393€ 3 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
13 424 994 € 13 424 994 € 13 424 994 € 13 424 994 € 13 424 994 € 9 685 358 € 364 354 € 8 645 597 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
13 424 994€ 13 424 994€ 13 424 994€ 13 424 994€ 13 424 994€ 9 685 358€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
364 354€ 8 645 597€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
24 571 715 € 24 557 775 € 24 703 907 € 16 436 532 € 17 699 721 € 20 950 514 € 29 886 427 € 37 545 885 € 30 194 643 € 24 387 704 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 198 605 € 8 596 623 € 7 748 071 € 4 083 149 € 5 758 933 € 5 554 162 € 5 971 205 € 5 651 991 € 15 310 705 € 7 201 173 €
032
B.I.1
Materiál
3 375 696€ 3 994 290€ 3 135 284€ 1 889 991€ 2 792 160€ 2 039 133€ 2 665 139€ 3 238 045€ 5 894 445€ 3 497 394€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
374 422€ 824 148€ 1 133 670€ 331 979€ 489 096€ 560 497€ 473 332€ 739 868€ 1 329 961€
034
B.I.3
Výrobky
6 448 152€ 3 770 489€ 3 046 053€ 1 853 629€ 2 470 127€ 2 954 532€ 2 832 734€ 1 598 288€ 8 086 299€ 2 272 736€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
335€ 7 696€ 433 064€ 7 550€ 7 550€ 75 790€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
68 732 € 0 € 72 500 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 72 500€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
68 732€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
14 290 153 € 14 586 853 € 15 103 871 € 11 447 584 € 11 054 021 € 15 392 445 € 23 907 711 € 31 893 090 € 14 504 261 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 564 038€ 11 896 183€ 11 834 411€ 10 293 071€ 8 825 821€ 3 623 572€ 10 399 666€ 20 087 826€ 12 191 342€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 429 790€ 1 415 810€ 1 401 829€ 3 500 000€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 282 972€ 1 203 104€ 1 794 756€ 1 075 783€ 2 136 599€ 8 256 176€ 7 480 114€ 7 537 364€ 812 916€ 229 782€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 353€ 71 756€ 72 875€ 78 730€ 91 601€ 12 697€ 6 027 931€ 4 267 900€ 1 500 003€ 1 500 005€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 225 € 1 374 299 € 1 851 965 € 905 799 € 886 767 € 3 907 € 7 511 € 804 € 307 177 € 1 711 342 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 423€ 401€ 832€ 910€ 602€ 1 006€ 1 250€ 804€ 747€ 1 110€
057
B.IV.2
Účty v bankách
12 802€ 1 373 898€ 1 851 133€ 904 889€ 886 165€ 2 901€ 6 261€ 0€ 306 430€ 1 710 232€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
812 539 € 656 528 € 499 427 € 331 221 € 181 160 € 340 300 € 227 284 € 329 850 € 129 417 € 88 848 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
46 512€ 46 570€ 45 538€ 32 975€ 38 939€ 30 012€ 26 050€ 20 903€ 45 428€ 46 239€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
766 027€ 609 958€ 453 889€ 298 246€ 142 177€ 7 528€ 3 936€ 183 785€ 160€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
44€ 302 760€ 197 298€ 125 162€ 83 829€ 42 609€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
45 521 750 € 46 980 535 € 48 812 255 € 41 883 594 € 44 773 343 € 46 028 531 € 46 929 747 € 65 250 271 € 51 395 572 € 47 929 750 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 654 000 € 16 599 645 € 13 819 305 € 10 496 974 € 10 049 044 € 11 220 231 € 13 621 824 € 13 464 664 € 14 203 394 € 15 699 125 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-10 936 € -35 114 € -56 039 € 48 838 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-10 936€ -35 114€ -56 039€ 48 838€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 123 660 € 677 764 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 123 660€ 677 764€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 844 178 € 7 063 838 € 3 752 443 € 28 691 € 803 € 4 181 155 € 6 885 244 € 7 447 927 € 4 932 848 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 844 178€ 7 063 838€ 3 752 443€ 28 691€ 803€ 4 181 155€ 6 885 244€ 7 447 927€ 4 932 848€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 054 355 € 2 780 340 € 3 311 395 € 3 723 752 € 3 327 888 € 339 648 € -67 725 € -738 730 € 7 450 178 € 4 458 957 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
28 867 750 € 30 380 890 € 34 992 950 € 31 386 620 € 34 724 299 € 34 806 371 € 33 307 551 € 51 785 607 € 37 180 283 € 32 224 128 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
60 166 € 48 791 € 42 309 € 37 834 € 54 945 € 38 009 € 65 816 € 31 778 € 28 394 € 76 358 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
52 916€ 39 033€ 32 513€ 26 759€ 25 077€ 38 009€ 65 816€ 31 778€ 28 394€ 76 358€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 250€ 9 758€ 9 796€ 11 075€ 29 868€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
19 169 € 160 026 € 212 396 € 183 071 € 1 685 048 € 2 854 112 € 4 091 054 € 5 184 787 € 75 259 € 68 533 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 1 630 648€ 1 987 500€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19 169€ 14 849€ 10 971€ 9 195€ 8 392€ 8 733€ 9 157€ 8 699€ 7 087€ 5 413€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
821 481€ 3 987 314€ 5 165 648€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
145 177€ 201 425€ 173 876€ 46 008€ 36 398€ 94 583€ 10 440€ 68 172€ 63 120€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
17 538 433 € 19 869 956 € 25 601 036 € 19 811 513 € 18 863 354 € 16 512 241 € 15 355 963 € 17 585 974 € 22 396 676 € 10 322 881 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 334 556€ 7 853 219€ 8 781 042€ 3 227 293€ 6 078 334€ 9 538 743€ 12 007 872€ 14 414 924€ 14 503 619€ 8 642 082€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-187€ 1 051 257€ 6 878€ 158 471€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 729 522€ 8 561 987€ 13 392 718€ 13 106 029€ 11 676 926€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 639 585€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 301 403€ 3 301 403€ 3 301 403€ 3 301 446€ 1 699€ 3 090€ 3 097€ 3 229€ 7 090 092€ 3 369€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
92 121€ 79 172€ 64 343€ 57 861€ 43 506€ 67 086€ 44 629€ 52 141€ 46 145€ 34 467€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 450€ 48 862€ 39 457€ 31 017€ 26 159€ 26 816€ 23 537€ 23 252€ 20 598€ 19 880€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 083€ 17 787€ 14 430€ 69 776€ 949 155€ 128 421€ 9 440€ 52 317€ 702 184€ 1 437 292€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 298€ 7 526€ 7 643€ 18 091€ 87 575€ 108 500€ 3 267 575€ 1 988 854€ 27 160€ 27 320€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 249 982 € 10 302 117 € 9 137 209 € 11 354 202 € 14 120 952 € 15 402 009 € 13 794 718 € 28 983 068 € 14 679 954 € 21 756 356 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 460 054€ 2 920 110€ 4 380 166€ 14 044 125€ 7 522 500€ 11 807 714€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 249 982€ 10 302 117€ 9 137 209€ 11 354 202€ 12 660 898€ 12 481 899€ 9 414 552€ 14 938 943€ 7 157 454€ 9 948 642€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 929 € 372 € 0 € 11 895 € 6 497 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 929€ 372€ 0€ 11 895€ 6 497€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€