Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
58 650 677 € 49 412 038 € 50 100 427 € 63 327 409 € 57 550 653 € 54 268 859 € 54 957 011 € 48 304 808 € 49 461 273 € 45 278 034 € 31 796 168 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 589 770 € 289 732 € 301 810 € 313 888 € 0 € 2 230 € 8 921 € 18 846 € 32 920 € 18 365 € 27 350 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 383 € 4 983 € 7 583 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 2 383€ 4 983€ 7 583€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 589 770 € 289 732 € 301 810 € 313 888 € 0 € 2 230 € 8 921 € 18 846 € 30 537 € 13 382 € 19 767 €
012
A.II.1
Pozemky
106 254€ 106 254€ 106 254€ 106 254€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
263 897€ 182 112€ 192 824€ 203 537€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 965€ 1 366€ 2 732€ 4 097€ 0€ 2 230€ 8 921€ 18 846€ 30 537€ 13 382€ 19 767€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 185 654€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
52 830 417 € 49 095 283 € 49 786 594 € 62 992 582 € 57 524 879 € 54 250 373 € 54 927 133 € 48 260 687 € 49 406 788 € 45 228 749 € 31 746 828 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 903 144 € 1 398 852 € 1 699 078 € 3 318 374 € 3 512 997 € 3 692 204 € 3 474 878 € 3 208 018 € 2 262 477 € 2 601 900 € 1 422 037 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€ 3 670€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
3 903 144€ 1 398 852€ 1 699 078€ 3 318 374€ 3 512 997€ 3 692 204€ 3 474 878€ 3 208 018€ 2 262 477€ 2 598 230€ 1 422 037€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
156 329 € 158 845 € 226 436 € 299 214 € 31 898 € 109 134 € 13 762 € 15 327 € 21 254 € 7 993 € 4 129 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
156 329€ 158 845€ 226 436€ 299 214€ 31 898€ 109 134€ 13 762€ 15 327€ 21 254€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
46 124 586 € 47 423 115 € 46 394 849 € 58 817 405 € 49 306 653 € 47 292 828 € 48 229 893 € 40 203 979 € 45 031 316 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
46 120 525€ 47 422 472€ 46 394 146€ 58 493 084€ 49 203 839€ 47 292 703€ 47 847 078€ 40 200 662€ 41 742 332€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 3 095 125€ 607 196€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 244€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13€ 323 686€ 102 241€ 0€ 365 879€ 190 757€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 061€ 643€ 690€ 635€ 329€ 125€ 16 936€ 3 317€ 3 102€ 23 408€ 3 102€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 646 358 € 114 471 € 1 466 231 € 557 589 € 4 673 331 € 3 156 207 € 3 208 600 € 4 833 363 € 2 091 741 € 9 996 240 € 4 694 381 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 762€ 10 770€ 6 569€ 5 377€ 526€ 1 119€ 861€ 948€ 950€ 868€ 1 216€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 636 596€ 103 701€ 1 459 662€ 552 212€ 4 672 805€ 3 155 088€ 3 207 739€ 4 832 415€ 2 090 791€ 9 995 372€ 4 693 165€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 230 490 € 27 023 € 12 023 € 20 939 € 25 774 € 16 256 € 20 957 € 25 275 € 21 565 € 30 920 € 21 990 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 635 297€ 0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 595 193€ 27 023€ 12 023€ 20 939€ 25 774€ 16 256€ 20 957€ 25 275€ 21 179€ 30 031€ 21 990€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 386€ 889€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
58 650 677 € 49 412 038 € 50 100 427 € 63 327 409 € 57 550 653 € 54 268 859 € 54 957 011 € 48 304 808 € 49 461 273 € 45 278 034 € 31 796 168 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
15 797 101 € 1 595 244 € 736 233 € 398 323 € 2 581 886 € 2 428 897 € 3 963 287 € 2 690 517 € 6 205 809 € 7 075 850 € 4 588 458 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
11 254 000 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 €
069
A.I.1
Základné imanie
11 254 000€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
763 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 583 846 € 724 835 € 388 224 € 1 428 054 € 1 148 770 € 1 270 000 € 2 682 119 € 4 580 060 € 4 580 060 € 2 386 804 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 583 846€ 724 835€ 583 230€ 1 623 060€ 1 148 770€ 1 270 000€ 2 682 119€ 4 580 060€ 4 580 060€ 2 386 804€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-195 006€ -195 006€ 0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 958 492 € 862 011 € 339 611 € -1 038 129 € 1 424 718 € 1 150 499 € 1 272 770 € 2 682 119 € 1 617 351 € 2 487 392 € 2 193 256 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
42 853 210 € 47 816 051 € 49 363 075 € 62 928 098 € 54 968 704 € 51 837 424 € 50 991 270 € 45 611 837 € 43 254 554 € 38 202 184 € 27 207 489 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
820 656 € 251 832 € 259 227 € 127 503 € 68 353 € 416 334 € 392 535 € 145 435 € 161 530 € 112 141 € 86 717 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 569€ 20 396€ 23 079€ 29 451€ 11 857€ 204 798€ 327 052€ 99 256€ 70 551€ 66 684€ 40 638€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
805 087€ 231 436€ 236 148€ 98 052€ 56 496€ 211 536€ 65 483€ 46 179€ 90 979€ 45 457€ 46 079€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
62 863 € 1 021 € 478 € 1 300 € 2 543 € 88 € 1 212 € 1 068 € 915 € 2 292 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 265€ 1 021€ 478€ 1 300€ 2 543€ 88€ 1 212€ 1 068€ 915€ 2 292€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
61 598€ 0€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
41 964 155 € 47 357 301 € 49 100 846 € 62 797 732 € 54 898 131 € 51 417 552 € 50 596 807 € 45 464 087 € 43 091 956 € 38 089 128 € 27 118 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25 465 497€ 23 181 877€ 28 231 086€ 35 235 415€ 33 901 156€ 31 430 545€ 34 637 255€ 29 801 543€ 26 587 803€ 23 770 018€ 17 835 249€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 484 759€ 9 899 899€ 7 799 957€ 11 000 000€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 3 500 000€ 4 400 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
36 063€ 34 855€ 34 558€ 31 784€ 0€ 13 242€ 14 173€ 14 661€ 11 788€ 11 104€ 12 397€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
37 721€ 27 216€ 26 610€ 23 809€ 0€ 9 527€ 10 422€ 6 955€ 6 108€ 5 579€ 5 379€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 937 576€ 14 213 454€ 13 008 635€ 16 506 719€ 17 346 915€ 15 362 154€ 15 932 971€ 15 638 933€ 16 484 128€ 14 300 387€ 9 265 445€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 539€ 5€ 150 060€ 202 084€ 1 986€ 1 995€ 2 129€ 2 040€ 10€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 536 € 205 897 € 3 002 € 2 385 € 920 € 995 € 1 840 € 1 103 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 536€ 205 897€ 3 002€ 2 385€ 920€ 995€ 1 840€ 1 103€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
366 € 743 € 1 119 € 988 € 63 € 2 538 € 2 454 € 2 454 € 910 € 221 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
366€ 743€ 1 119€ 988€ 63€ 2 538€ 2 454€ 2 454€ 910€ 221€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€