Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
17 363€ 4 444€ 20 556€ 12 128€ 17 912€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 949€ 4 440€ 19 639€ 11 905€ 18 235€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
414 € 4 € 917 € 223 € -323 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 681 841 € 10 823 388 € 7 710 389 € 8 532 245 € 9 886 552 € 5 735 943 € 4 590 371 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 643 132€ 10 823 388€ 7 710 389€ 8 532 245€ 10 086 704€ 5 535 790€ 4 590 371€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
38 709€ -200 152€ 200 153€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 323 351 € 5 997 991 € 3 861 625 € 4 982 611 € 6 181 739 € 2 934 991 € 1 806 358 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
126 746€ 163 313€ 149 171€ 119 350€ 102 458€ 98 095€ 59 546€
10
B.2
Služby
4 196 605€ 5 834 678€ 3 712 454€ 4 863 261€ 6 079 281€ 2 836 896€ 1 746 812€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 358 904 € 4 825 401 € 3 849 681 € 3 549 857 € 3 704 490 € 2 800 952 € 2 784 013 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
5 027 196 € 4 090 923 € 3 390 391 € 3 078 472 € 3 018 258 € 2 277 166 € 1 852 024 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 548 987€ 2 960 787€ 2 447 330€ 2 311 003€ 2 277 400€ 1 722 250€ 1 434 611€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 250 555€ 972 929€ 815 193€ 661 389€ 633 878€ 501 318€ 381 083€
16
C.4
Sociálne náklady
227 654€ 157 207€ 127 868€ 106 080€ 106 980€ 53 598€ 36 330€
17
D
Dane a poplatky
3 660€ 3 336€ 5 054€ 6 354€ 4 947€ 3 896€ 4 255€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
233 366€ 203 467€ 169 302€ 182 318€ 134 619€ 73 125€ 42 512€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
37 472€ 30 836€ 141 025€ 21 135€ 9 702€ 10 615€ 11 524€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 527€ 7 431€ 158 899€ 16 183€ 2 467€ 6 208€ 6 963€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 157€ 2 523€ 7 520€ 92 610€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73 091€ 14 913€ 19 693€ 45 132€ 52 756€ 14 696€ 2 687€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 424€ 30 829€ 31 209€ 38 293€ 21 870€ 42 272€ 30 911€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 137 137 € 532 641 € 255 544 € 286 984 € 584 787 € 423 596 € 768 949 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
7 064€ 6 792€ 5 824€ 42€
39
N
Nákladové úroky
18 278€ 13 027€ 26 620€ 12 844€ 8 715€ 5 497€ 5 817€
40
XI.
Kurzové zisky
264€ 161€ 22€ 15€ 184€ 3€ 5€
41
O
Kurzové straty
1 460€ 714€ 311€ 517€ 345€ 4 749€ 94€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 35€ 4€ 7€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 824€ 5 355€ 9 108€ 19 744€ 3 281€ 4 284€ 5 130€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-25 297 € -18 900 € -36 017 € -26 022 € -5 358 € -8 700 € -10 994 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 111 840 € 513 741 € 219 527 € 260 962 € 579 429 € 414 896 € 757 955 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
643 224 € 127 852 € 73 153 € 83 186 € 161 301 € 110 981 € 186 672 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
622 538€ 183 735€ 110 922€ 86 180€ 156 813€ 96 408€ 198 681€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
20 686€ -55 883€ -37 769€ -2 994€ 4 488€ 14 573€ -12 009€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 468 616 € 385 889 € 146 374 € 177 776 € 418 128 € 303 915 € 571 283 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 111 840 € 513 741 € 219 527 € 260 962 € 579 429 € 414 896 € 757 955 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 468 616 € 385 889 € 146 374 € 177 776 € 418 128 € 303 915 € 571 283 €