Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
418 810 889 € 449 154 725 € 360 590 500 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
16 188 435€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
392 027 878€ 441 110 525€ 353 521 844€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 004 165€ 944 889€ 984 884€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
620 382€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 970 029€ 7 099 311€ 6 083 772€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
354 790 334 € 308 500 205 € 277 021 840 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 772 612€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
51 104 268€ 25 735 521€ 19 655 265€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
170 690 851€ 173 291 689€ 163 098 489€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
31 605 964 € 32 309 173 € 33 622 395 €
16
E.1.
Mzdové náklady
22 651 149€ 23 137 054€ 23 999 737€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 532 960€ 7 498 648€ 8 781 296€
19
E.4.
Sociálne náklady
421 855€ 673 471€ 841 362€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
66 326 892€ 68 907 645€ 57 081 819€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
91€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 289 656€ 8 256 177€ 3 563 872€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
64 020 555 € 140 654 520 € 83 568 660 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
155 652 747 € 243 028 204 € 171 752 974 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
60 230 100 € 32 542 € 176 816 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 439 849 € 32 542 € 176 816 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
58 790 250€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
553 425 € 91 270 547 € 543 495 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
329 252 € 215 339 € 516 275 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2 965€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
221 208€ 91 055 208€ 27 220€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
59 676 675 € -91 238 005 € -366 679 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
123 697 230 € 49 416 515 € 83 201 981 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 555 015 € 31 077 072 € 23 896 279 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
20 664 356€ 34 622 016€ 21 445 269€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 109 341€ -3 544 944€ 2 451 010€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
105 142 215 € 18 339 443 € 59 305 702 €