Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
449 154 725 € 360 590 500 € 371 500 772 € 365 186 698 € 419 807 585 € 367 965 256 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
441 110 525€ 353 521 844€ 365 045 352€ 359 504 702€ 413 104 875€ 360 541 921€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
944 889€ 984 884€ 1 168 536€ 1 065 073€ 595 553€ 601 046€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 099 311€ 6 083 772€ 5 286 884€ 4 616 923€ 6 107 157€ 6 822 289€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
308 500 205 € 277 021 840 € 276 113 027 € 292 516 169 € 314 219 789 € 290 201 682 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 735 521€ 19 655 265€ 16 515 430€ 14 143 072€ 227 411 376€ 201 760 578€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
173 291 689€ 163 098 489€ 173 782 687€ 188 928 718€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
32 309 173 € 33 622 395 € 31 796 844 € 29 903 350 € 26 239 489 € 24 799 738 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 137 054€ 23 999 737€ 23 139 640€ 21 711 969€ 20 438 658€ 18 479 576€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 498 648€ 8 781 296€ 7 648 204€ 7 325 381€ 6 728 831€ 5 536 162€
19
E.4.
Sociálne náklady
673 471€ 841 362€ 1 009 000€ 866 000€ -928 000€ 784 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
68 907 645€ 57 081 819€ 50 659 322€ 56 252 736€ 57 464 814€ 59 159 242€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 256 177€ 3 563 872€ 3 358 744€ 3 288 293€ 3 104 110€ 4 482 124€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
140 654 520 € 83 568 660 € 95 387 745 € 72 670 529 € 105 587 796 € 77 763 574 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
243 028 204 € 171 752 974 € 175 915 771 € 157 497 985 € 186 289 052 € 159 382 389 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
32 542 € 176 816 € 136 801 € 165 346 € 131 623 € 197 761 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
32 542 € 176 816 € 90 428 € 115 113 € 96 270 € 178 600 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 46 373€ 50 233€ 35 353€ 19 161€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
91 270 547 € 543 495 € 548 273 € 657 423 € 810 247 € 939 887 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
215 339 € 516 275 € 548 273 € 657 423 € 810 247 € 939 887 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91 055 208€ 27 220€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-91 238 005 € -366 679 € -411 472 € -492 077 € -678 624 € -742 126 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
49 416 515 € 83 201 981 € 94 976 273 € 72 178 452 € 104 909 172 € 77 021 448 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
31 077 072 € 23 896 279 € 25 670 916 € 21 870 894 € 30 654 542 € 19 661 199 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
34 622 016€ 21 445 269€ 24 005 012€ 20 401 915€ 29 021 643€ 21 725 223€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 544 944€ 2 451 010€ 1 665 904€ 1 468 979€ 1 632 899€ -2 064 024€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
18 339 443 € 59 305 702 € 69 305 357 € 50 307 558 € 74 254 630 € 57 360 249 €