Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O2 Slovakia, s.r.o. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
446 043 000 € 419 444 000 € 430 843 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
323 444 000 € 312 558 000 € 270 360 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
86 414 000 € 85 564 000 € 53 510 000 €
005
A.I.2
Software
27 817 000€ 24 914 000€ 20 399 000€
007
A.I.4
Goodwill
197 000€ 158 000€ 159 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
56 553 000€ 25 707 000€ 29 176 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 846 000€ 34 785 000€ 3 776 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
232 493 000 € 220 057 000 € 209 913 000 €
012
A.II.1
Pozemky
47 000€
013
A.II.2
Stavby
78 533 000€ 69 148 000€ 57 100 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 060 000€ 65 576 000€ 53 135 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
55 247 000€ 61 543 000€ 59 349 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
30 606 000€ 21 238 000€ 40 328 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 537 000 € 6 937 000 € 6 937 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 534 000€ 6 934 000€ 6 934 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 000€ 3 000€ 3 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
120 124 000 € 105 287 000 € 158 909 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 019 000 € 10 340 000 € 8 830 000 €
035
B.I.1
Materiál
576 000€ 532 000€ 532 000€
039
B.I.5
Tovar
11 443 000€ 9 808 000€ 8 298 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 101 000 € 11 427 000 € 23 010 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
548 000 € 10 833 000 € 19 807 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
553 000€ 594 000€ 3 203 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
98 072 000 € 56 905 000 € 95 848 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
90 463 000 € 48 056 000 € 87 749 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 1 000 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 103 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 609 000€ 7 746 000€ 7 099 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 932 000 € 26 615 000 € 31 221 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 475 000 € 1 600 000 € 1 574 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 475 000€ 1 600 000€ 1 574 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
446 043 000 € 419 444 000 € 430 843 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
164 418 000 € 166 498 000 € 166 671 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
103 203 000 € 103 203 000 € 103 203 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
103 203 000€ 103 203 000€ 103 203 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 320 000 € 10 320 000 € 10 320 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
50 894 000 € 52 975 000 € 53 148 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
50 894 000€ 52 975 000€ 53 148 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
273 724 000 € 245 647 000 € 257 201 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
46 358 000 € 61 279 000 € 51 384 000 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
49 000€ 73 000€ 94 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
46 309 000€ 61 206 000€ 51 290 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 303 000 € 3 117 000 € 2 914 000 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
220 063 000 € 181 251 000 € 202 903 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
85 699 000 € 66 662 000 € 67 283 000 €
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
116 000 000€ 100 000 000€ 117 775 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 086 000€ 3 859 000€ 3 450 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 517 000€ 1 779 000€ 4 901 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 761 000€ 8 951 000€ 9 494 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 901 000 € 7 299 000 € 6 971 000 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 901 000€ 7 299 000€ 6 971 000€