Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O2 Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
56 274 000€ 57 817 000€ 46 778 000€ 39 877 000€ 5 175 439€ 2 700 464€ 2 030 021€ 985 917€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45 811 000€ 49 594 000€ 41 017 000€ 37 946 000€ 5 151 473€ 2 485 728€ 1 929 359€ 778 897€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 463 000 € 8 223 000 € 5 761 000 € 1 931 000 € 23 966 € 214 736 € 100 662 € 207 020 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
238 760 000 € 232 633 000 € 222 984 000 € 208 889 000 € 185 413 905 € 153 121 163 € 110 497 126 € 73 897 457 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
235 750 000€ 229 739 000€ 220 421 000€ 208 889 000€ 184 886 134€ 152 594 855€ 109 311 014€ 71 982 189€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
3 010 000€ 2 894 000€ 2 563 000€ 527 771€ 526 308€ 1 186 112€ 1 915 268€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
100 617 000 € 110 206 000 € 110 644 000 € 80 658 000 € 113 707 918 € 110 845 557 € 91 088 849 € 76 140 384 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 403 000€ 3 166 000€ 2 628 000€ 1 843 000€ 5 660 835€ 5 279 970€ 4 401 039€ 4 344 873€
10
B.2
Služby
96 214 000€ 107 040 000€ 108 016 000€ 78 815 000€ 108 047 083€ 105 565 587€ 86 687 810€ 71 795 511€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
148 606 000 € 130 650 000 € 118 101 000 € 130 162 000 € 71 729 953 € 42 490 342 € 19 508 939 € -2 035 907 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
26 264 000 € 24 417 000 € 21 991 000 € 19 685 000 € 14 315 077 € 14 072 667 € 13 879 892 € 14 327 366 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 921 000€ 18 439 000€ 15 916 000€ 14 614 000€ 11 130 140€ 10 933 010€ 11 065 278€ 11 358 348€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 343 000€ 5 978 000€ 6 075 000€ 5 071 000€ 2 804 999€ 2 749 639€ 2 484 557€ 2 614 299€
16
C.4
Sociálne náklady
379 938€ 390 018€ 330 057€ 354 719€
17
D
Dane a poplatky
2 614 959€ 842 926€ 3 005 783€ 2 356 443€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 098 000€ 31 233 000€ 27 552 000€ 27 085 000€ 17 684 091€ 16 722 649€ 16 256 082€ 11 202 990€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
125 498€ 524 601€ 118 021€ 89 216€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
68 065€ 316 087€ 131 432€ 71 918€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 530 000€ 3 066 000€ 2 586 000€ 1 167 000€ 978 565€ -350 340€ 424 090€ 30 061€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 335 000€ 2 739 000€ 2 454 000€ 2 513 000€ 2 152 955€ 1 518 785€ 508 974€ 3 263 514€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 916 000€ 4 269 000€ 4 417 000€ 28 256 000€ 1 683 342€ 1 246 717€ 663 199€ 2 446 091€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
75 133 000 € 70 404 000 € 64 009 000 € 56 482 000 € 36 664 307 € 11 683 022 € -14 224 544 € -29 118 046 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
35 000€ 24 000€ 28 000€ 26 000€ 23 596€ 1 989€ 816€ 3 823€
39
N
Nákladové úroky
3 460 000€ 983 000€ 357 000€ 48 000€ 1 827€ 80 950€ 252 152€ 1 270 982€
40
XI.
Kurzové zisky
180 000€ 294 000€ 677 000€ 179 000€ 166 556€ 86 744€ 89 731€ 642 507€
41
O
Kurzové straty
226 000€ 274 000€ 571 000€ 318 000€ 268 990€ 100 048€ 160 406€ 951 246€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 441€ 2 899€ 1 440€ 399€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
269 000€ 190 000€ 116 000€ 95 000€ 59 016€ 57 982€ 47 783€ 34 328€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 740 000 € -1 128 000 € -339 000 € -256 000 € -135 240 € -147 348 € -368 354 € -1 609 827 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
71 393 000 € 69 276 000 € 63 670 000 € 56 226 000 € 36 529 067 € 11 535 674 € -14 592 898 € -30 727 873 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 245 000 € 18 501 000 € 16 484 000 € 14 521 000 € 2 047 913 € -28 823 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 355 000€ 5 619 000€ 14 556 000€ 10 769 000€ 3 715€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
14 890 000€ 12 882 000€ 1 928 000€ 3 752 000€ 2 044 198€ -28 823 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
53 148 000 € 50 775 000 € 47 186 000 € 41 705 000 € 34 481 154 € 40 358 674 € -14 592 898 € -30 727 873 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ -562€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 562 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 562 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
71 393 000 € 69 276 000 € 63 670 000 € 56 226 000 € 36 529 067 € 11 535 674 € -14 592 898 € -30 727 311 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
53 148 000 € 50 775 000 € 47 186 000 € 41 705 000 € 34 481 154 € 40 358 674 € -14 592 898 € -30 727 311 €