Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Iveco Capital Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 135 600 € 8 506 846 € 10 862 397 € 11 668 223 € 10 878 587 € 9 092 888 € 11 751 100 € 13 763 885 € 10 169 867 € 14 166 346 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 104 598 € 8 491 888 € 10 815 964 € 11 632 828 € 10 823 301 € 9 030 849 € 11 736 844 € 13 761 891 € 10 168 075 € 14 022 577 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
330 249 € 1 197 320 € 779 029 € 1 620 373 € 3 219 184 € 1 042 704 € 548 353 € 809 885 € 1 807 190 € 3 701 549 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
330 249€ 1 197 320€ 779 029€ 1 620 373€ 3 219 184€ 1 042 704€ 548 353€ 809 885€ 1 807 190€ 3 701 549€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
155 532 € 286 279 € 951 335 € 1 158 401 € 18 792 € 22 586 € 32 641 € 21 669 € 82 766 € 761 548 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 36 751 € 569 057 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 36 751€ 569 057€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 87 727€ 930 326€ 1 137 547€ 46 015€ 190 735€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
155 532€ 198 552€ 21 009€ 20 854€ 18 792€ 22 586€ 32 641€ 21 669€ 1 756€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 861 049 € 5 102 574 € 8 017 651 € 7 395 321 € 6 478 123 € 7 416 124 € 10 594 362 € 11 051 532 € 6 938 439 € 8 881 154 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 733 103 € 5 102 574 € 7 769 474 € 7 193 062 € 6 369 831 € 7 324 775 € 10 563 898 € 10 991 087 € 6 659 978 € 8 456 641 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 181 372€ 525 926€ 758 500€ 195 481€ 101 662€ 204 630€ 512 780€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 733 103€ 4 921 202€ 7 243 548€ 6 434 562€ 6 174 350€ 7 223 113€ 10 359 268€ 10 478 307€ 6 659 978€ 8 456 641€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
100 505€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 441€ 40 506€ 2 332€ 108 292€ 91 349€ 15 636€ 3 057€ 58 458€ 2 570€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€ 207 671€ 199 927€ 14 828€ 57 388€ 220 003€ 421 943€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 757 768 € 1 905 715 € 1 067 949 € 1 458 733 € 1 107 202 € 549 435 € 561 488 € 1 878 805 € 1 339 680 € 678 326 €
072
B.V.1.
Peniaze
594€ 551€ 566€ 692€ 743€ 971€ 527€ 1 730€ 589€ 108€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 757 174€ 1 905 164€ 1 067 383€ 1 458 041€ 1 106 459€ 548 464€ 560 961€ 1 877 075€ 1 339 091€ 678 218€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 002 € 14 958 € 46 433 € 35 395 € 55 286 € 62 039 € 14 256 € 1 994 € 1 792 € 143 769 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 1 710€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
879€ 3 058€ 4 851€ 8 963€ 2 600€ 3 287€ 1 431€ 1 994€ 1 792€ 194€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
30 123€ 11 900€ 39 872€ 26 432€ 52 686€ 58 752€ 12 825€ 143 575€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 135 600 € 8 506 846 € 10 862 397 € 11 668 223 € 10 878 587 € 9 092 888 € 11 751 100 € 13 763 885 € 10 169 867 € 14 166 346 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 886 777 € 2 490 894 € 2 813 856 € 2 524 525 € 2 105 408 € 2 119 450 € 1 662 307 € 1 102 919 € 636 045 € 2 191 443 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 447 079 € 2 770 040 € 2 480 709 € 2 061 592 € 1 675 635 € 1 618 490 € 1 059 103 € 592 229 € 147 627 € 1 663 157 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 447 079€ 2 770 040€ 2 480 709€ 2 061 592€ 1 675 635€ 1 618 490€ 1 059 103€ 592 229€ 147 627€ 1 663 157€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
395 882 € -322 962 € 289 331 € 419 117 € 385 957 € 457 144 € 559 388 € 466 874 € 444 602 € 484 470 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 248 651 € 6 014 325 € 8 046 564 € 9 141 387 € 8 773 179 € 6 973 438 € 10 083 793 € 12 655 966 € 9 525 372 € 11 948 694 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 650 655 € 839 875 € 1 020 546 € 75 € 160 553 € 850 357 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 150 000€ 850 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 650 655€ 839 875€ 1 020 546€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 75€ 209€ 357€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 10 344€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 092 621 € 5 291 127 € 7 167 513 € 8 079 691 € 8 732 680 € 6 915 115 € 10 034 610 € 12 632 989 € 9 351 805 € 11 077 003 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
122 995 € 106 895 € 124 011 € 701 866 € 2 392 588 € 329 374 € 310 479 € 575 395 € 342 691 € 1 781 792 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 274€ 10 299€ 9 603€ 72 750€ 1 781 792€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
110 721€ 96 596€ 114 408€ 701 866€ 2 392 588€ 329 374€ 310 479€ 502 645€ 342 691€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 258 487€ 4 541 929€ 6 352 118€ 6 695 639€ 5 997 806€ 6 205 180€ 9 205 693€ 11 176 731€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 8 725 769€ 8 354 343€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 752€ 1 734€ 1 660€ 1 542€ 1 510€ 1 277€ 1 096€ 957€ 934€ 904€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 221€ 1 190€ 1 159€ 1 077€ 1 043€ 893€ 769€ 672€ 654€ 632€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
707 778€ 449 719€ 507 257€ 507 090€ 339 733€ 378 391€ 516 255€ 879 234€ 281 757€ 939 332€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
388€ 189 660€ 181 308€ 172 477€ 318€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
156 030 € 72 543 € 39 176 € 41 150 € 40 499 € 58 323 € 49 183 € 22 902 € 13 014 € 21 334 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
616€ 459€ 1 055€ 1 089€ 1 072€ 225€ 13 014€ 16 584€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
155 414€ 72 084€ 38 121€ 40 061€ 39 427€ 58 098€ 49 183€ 22 902€ 4 750€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
172 € 1 627 € 1 977 € 2 311 € 5 000 € 5 000 € 8 450 € 26 209 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
172€ 1 627€ 1 977€ 2 311€ 3 450€ 21 209€