Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

10tacle studios slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
32 907 € 32 992 € 33 154 € 33 406 € 35 114 € 36 327 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
32 907 € 32 992 € 33 154 € 33 406 € 35 114 € 36 327 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
32 902 € 32 902 € 32 902 € 32 957 € 34 185 € 33 172 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
32 699€ 32 699€ 32 699€ 32 698€ 32 699€ 32 699€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
88€ 88€ 88€ 88€ 371€ 358€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
115€ 115€ 115€ 171€ 1 115€ 115€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 € 90 € 252 € 449 € 929 € 3 155 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5€ 90€ 252€ 449€ 929€ 3 155€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
32 907 € 32 992 € 33 154 € 33 406 € 35 114 € 36 327 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-302 567 € -301 942 € -301 525 € -300 095 € -298 824 € -297 057 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
69€ 70€ 69€ 69€ 69€ 70€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-321 927€ -321 510€ -321 311€ -318 809€ -317 042€ -315 925€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-625 € -418 € -199 € -1 271 € -1 767 € -1 118 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
335 474 € 334 934 € 334 679 € 333 501 € 333 938 € 333 384 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
335 324 € 334 784 € 334 529 € 333 351 € 333 755 € 333 011 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
327 090€ 326 850€ 326 670€ 326 112€ 326 003€ 327 251€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 115€ 1 145€ 1 175€ 960€ 951€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7 119€ 6 789€ 6 684€ 6 279€ 6 801€ 5 760€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
150€ 150€ 150€ 150€ 183€ 373€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci