Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
272 170 000 € 297 557 000 € 287 197 000 € 271 302 000 € 255 174 000 € 244 159 000 € 237 555 000 € 210 511 853 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
272 170 000€ 297 557 000€ 287 197 000€ 271 302 000€ 255 174 000€ 244 159 000€ 237 555 000€ 205 846 184€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
4 665 669€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
143 149 000 € 171 484 000 € 161 095 000 € 142 360 000 € 142 245 000 € 137 142 000 € 119 098 000 € 127 768 334 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 710 000€ 9 091 000€ 9 111 000€ 8 621 000€ 7 375 000€ 7 992 000€ 6 481 000€ 8 628 232€
10
B.2
Služby
135 439 000€ 162 393 000€ 151 984 000€ 133 739 000€ 134 870 000€ 129 150 000€ 112 617 000€ 119 140 102€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
129 021 000 € 126 073 000 € 126 102 000 € 128 942 000 € 112 929 000 € 107 017 000 € 118 457 000 € 82 743 519 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
53 137 000 € 48 674 000 € 45 119 000 € 42 275 000 € 35 635 000 € 31 957 000 € 29 530 000 € 29 051 837 €
13
C.1
Mzdové náklady
37 352 000€ 33 407 000€ 30 177 000€ 26 680 000€ 24 601 000€ 22 426 000€ 20 710 000€ 18 884 993€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
216 007€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18 580 000€ 15 267 000€ 14 942 000€ 15 595 000€ 11 034 000€ 9 531 000€ 8 820 000€ 6 855 644€
16
C.4
Sociálne náklady
3 095 193€
17
D
Dane a poplatky
925 128€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
127 801 000€ 122 537 000€ 113 011 000€ 106 057 000€ 101 432 000€ 96 625 000€ 92 303 000€ 74 026 076€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
489 621€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
671 325€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
664 494€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
113 910 000€ 94 011 000€ 88 054 000€ 75 485 000€ 79 164 000€ 72 271 000€ 68 904 000€ 240 541 155€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 333 000€ 29 686 000€ 20 708 000€ 17 194 000€ 16 527 000€ 16 546 000€ 14 865 000€ 159 557 324€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
40 660 000 € 19 188 000 € 35 318 000 € 38 901 000 € 38 499 000 € 34 160 000 € 50 663 000 € 58 878 111 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
220 124€
39
N
Nákladové úroky
1 124 000€ 1 431 000€ 1 848 000€ 2 117 000€ 2 554 000€ 3 126 000€ 4 124 000€ 9 979 938€
40
XI.
Kurzové zisky
217€
41
O
Kurzové straty
2 356€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
659 999€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 124 000 € -1 431 000 € -1 848 000 € -2 117 000 € -2 554 000 € -3 126 000 € -4 124 000 € -10 421 952 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
39 536 000 € 17 757 000 € 33 470 000 € 36 784 000 € 35 945 000 € 31 034 000 € 46 539 000 € 48 456 159 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 566 000 € 3 766 000 € 7 568 000 € 7 670 000 € 7 721 000 € 7 651 000 € 13 547 000 € 10 589 173 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 0€ 3 000€ 5 000€ 8 000€ 22 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
5 566 000€ 3 766 000€ 7 568 000€ 7 667 000€ 7 716 000€ 7 643 000€ 13 525 000€ 10 589 173€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
33 970 000 € 13 991 000 € 25 902 000 € 29 114 000 € 28 224 000 € 23 383 000 € 32 992 000 € 37 866 986 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
39 536 000 € 17 757 000 € 33 470 000 € 36 784 000 € 35 944 000 € 31 034 000 € 46 539 000 € 48 456 159 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
33 970 000 € 13 991 000 € 25 902 000 € 29 114 000 € 28 223 000 € 23 383 000 € 32 992 000 € 37 866 986 €