Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BL Accounting, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.11.2019
31.12.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
89 456 € 164 416 € 164 211 € 78 760 € 84 949 € 65 899 € 67 037 € 84 516 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
4 900 € 4 900 € 105 871 € 6 054 € 7 292 € 12 032 € 17 995 € 13 445 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
158 € 1 154 € 2 392 € 5 672 € 9 595 € 13 445 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
158€ 1 154€ 2 392€ 5 672€ 9 595€ 13 445€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
4 900 € 4 900 € 105 713 € 4 900 € 4 900 € 6 360 € 8 400 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
4 900€ 4 900€ 4 900€ 4 900€ 4 900€ 5 400€ 4 900€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
100 813€ 960€ 3 500€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
84 556 € 159 516 € 58 340 € 72 706 € 77 657 € 53 867 € 49 042 € 71 071 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 901€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
50 746 € 65 947 € 52 046 € 63 562 € 62 428 € 19 068 € 38 417 € 50 238 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
37 546€ 39 439€ 51 727€ 57 924€ 62 157€ 17 335€ 32 926€ 48 363€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
108€ 5 103€ 271€ 133€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
13 200€ 26 400€ 319€ 535€ 1 733€ 5 491€ 1 742€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
33 810 € 93 569 € 4 393 € 9 144 € 15 229 € 34 799 € 10 625 € 20 833 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
33 810€ 93 569€ 4 393€ 9 144€ 15 229€ 34 799€ 10 625€ 20 833€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
89 456 € 164 416 € 164 211 € 78 760 € 84 949 € 65 899 € 67 037 € 84 516 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
37 005 € 148 083 € 102 774 € 65 358 € 51 789 € 55 016 € 26 970 € 54 773 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
126 127€ 54 402€ 16 014€ 34 999€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
26 049 € 11 000 € 37 416 € 54 402 € 40 833 € 28 046 € 16 014 € 8 818 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
52 451 € 16 333 € 61 437 € 13 402 € 33 160 € 10 883 € 40 067 € 29 743 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5 214€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
49 065 € 14 926 € 9 861 € 12 838 € 32 464 € 10 542 € 35 721 € 23 788 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 018€ 6 285€ 4 905€ 8 227€ 22 727€ 3 375€ 25 525€ 14 953€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 535€ 3 115€ 3 031€ 2 170€ 321€ 930€ 1 653€ 157€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 512€ 5 526€ 1 849€ 1 656€ 9 416€ 6 237€ 3 329€ 2 044€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
30 000€ 76€ 785€ 5 214€ 6 634€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 243€ 1 033€ 757€ 124€ 220€ 700€ 550€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
143€ 374€ 416€ 440€ 696€ 121€ 446€ 191€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
50 403€ 3 200€