Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
-
-
01.10.2011
30.09.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
979 212 € 870 504 € 881 380 € 1 029 261 € 1 159 712 € 729 750 € 519 709 € 335 401 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 433 € 32 697 € 51 619 € 55 698 € 72 260 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
24 433 € 32 697 € 51 619 € 55 698 € 72 260 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
17 807€ 25 292€ 25 960€ 30 106€
013
A.II.2
Stavby
11 213€ 14 890€ 26 327€ 29 738€ 42 154€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 220€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
952 825 € 832 347 € 824 575 € 970 484 € 1 084 412 € 729 468 € 519 278 € 335 049 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
69 837 € 67 144 € 66 759 € 51 112 € 34 731 € 18 887 € 21 064 € 9 403 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
69 837€ 67 144€ 66 759€ 51 112€ 34 731€ 18 887€ 21 064€ 9 403€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
29 683 € 97 637 € 62 799 € 353 592 € 119 626 € 143 931 € 108 893 € 48 166 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 349€ 3 110€ 2 196€ 0€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 480€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
76 514€ 40 040€ 317 505€ 75 252€ 129 549€ 94 859€ 42 847€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 854€ 3 324€ 5 643€ 26 680€ 26 466€ 5 163€ 5 678€ 3 787€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 689€ 14 920€ 9 407€ 17 908€ 9 219€ 8 356€ 1 532€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
853 305 € 667 566 € 695 017 € 565 780 € 930 055 € 566 650 € 389 321 € 277 480 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
853 305€ 667 566€ 695 017€ 565 780€ 930 055€ 566 650€ 389 321€ 277 480€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 954 € 5 460 € 5 186 € 3 079 € 3 040 € 282 € 431 € 352 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 446€ 4 760€ 4 550€ 2 871€ 2 789€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
508€ 700€ 636€ 208€ 251€ 282€ 431€ 352€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
979 212 € 870 504 € 881 380 € 1 029 261 € 1 159 713 € 729 750 € 519 709 € 335 401 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
273 610 € 253 871 € 194 956 € 176 664 € 115 005 € 73 699 € -8 213 € -68 334 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 €
069
A.I.1
Základné imanie
49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
200 246 € 141 331 € 123 039 € 61 380 € 20 074 € -61 838 € -121 959 € -175 287 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
651 639€ 592 724€ 574 432€ 512 773€ 471 467€ 389 555€ 329 434€ 276 106€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
19 739 € 58 915 € 18 292 € 61 659 € 41 306 € 81 912 € 60 121 € 53 328 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
705 602 € 616 633 € 686 424 € 852 597 € 1 044 708 € 656 051 € 527 922 € 403 735 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
705 602 € 616 633 € 686 424 € 852 597 € 1 044 708 € 656 051 € 527 922 € 403 735 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
163 376€ 137 084€ 336 508€ 410 548€ 855 838€ 460 901€ 304 152€ 297 401€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
178 668€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
277 240€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 994€ 367 063€ 347 625€ 267 146€ 177 619€ 110 005€ 150 008€ 86 604€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 324€ 112 486€ 2 291€ 174 903€ 11 251€ 85 145€ 73 762€ 19 730€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé