Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
807 595 € 979 212 € 870 504 € 881 380 € 1 029 261 € 1 159 712 € 729 750 € 519 709 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 652 € 24 433 € 32 697 € 51 619 € 55 698 € 72 260 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 652 € 24 433 € 32 697 € 51 619 € 55 698 € 72 260 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
17 807€ 25 292€ 25 960€ 30 106€
013
A.II.2
Stavby
4 204€ 11 213€ 14 890€ 26 327€ 29 738€ 42 154€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 448€ 13 220€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
792 087 € 952 825 € 832 347 € 824 575 € 970 484 € 1 084 412 € 729 468 € 519 278 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
55 692 € 69 837 € 67 144 € 66 759 € 51 112 € 34 731 € 18 887 € 21 064 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
55 692€ 69 837€ 67 144€ 66 759€ 51 112€ 34 731€ 18 887€ 21 064€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
220 701 € 29 683 € 97 637 € 62 799 € 353 592 € 119 626 € 143 931 € 108 893 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
193 996 € 4 349 € 3 110 € 2 196 € 0 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
193 996€ 4 349€ 3 110€ 2 196€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
19 480€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
76 514€ 40 040€ 317 505€ 75 252€ 129 549€ 94 859€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 705€ 5 854€ 3 324€ 5 643€ 26 680€ 26 466€ 5 163€ 5 678€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 689€ 14 920€ 9 407€ 17 908€ 9 219€ 8 356€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
515 694 € 853 305 € 667 566 € 695 017 € 565 780 € 930 055 € 566 650 € 389 321 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
515 694€ 853 305€ 667 566€ 695 017€ 565 780€ 930 055€ 566 650€ 389 321€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 856 € 1 954 € 5 460 € 5 186 € 3 079 € 3 040 € 282 € 431 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 856€ 1 446€ 4 760€ 4 550€ 2 871€ 2 789€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
508€ 700€ 636€ 208€ 251€ 282€ 431€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
807 595 € 979 212 € 870 504 € 881 380 € 1 029 261 € 1 159 712 € 729 750 € 519 709 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
309 809 € 273 610 € 253 871 € 194 956 € 176 664 € 115 005 € 73 699 € -8 213 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 €
082
A.I.1
Základné imanie
49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
219 985 € 200 246 € 141 331 € 123 039 € 61 380 € 20 074 € -61 838 € -121 959 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
671 378€ 651 639€ 592 724€ 574 432€ 512 773€ 471 467€ 389 555€ 329 434€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
36 199 € 19 739 € 58 915 € 18 292 € 61 659 € 41 306 € 81 912 € 60 121 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
497 786 € 705 602 € 616 633 € 686 424 € 852 597 € 1 044 707 € 656 051 € 527 922 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
497 786 € 705 602 € 616 633 € 686 424 € 852 597 € 1 044 707 € 656 051 € 527 922 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
144 392 € 163 376 € 137 084 € 336 508 € 410 548 € 855 838 € 460 901 € 304 152 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
52 053€ 247 701€ 352 866€ 785 034€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
144 392€ 163 376€ 85 031€ 88 807€ 57 682€ 70 804€ 460 901€ 304 152€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
43 682€ 178 668€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
234 256€ 277 240€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
69 552€ 72 994€ 367 063€ 347 625€ 267 146€ 177 619€ 110 005€ 150 008€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 904€ 13 324€ 112 486€ 2 291€ 174 903€ 11 251€ 85 145€ 73 762€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé