Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rockwell Automation Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
-
-
01.10.2011
30.09.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 626 044 € 2 867 457 € 2 648 450 € 2 329 076 € 1 486 608 € 1 009 144 € 1 121 124 € 918 181 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 626 044€ 2 867 457€ 2 648 450€ 2 329 076€ 1 486 608€ 1 009 144€ 1 121 124€ 918 181€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
782 410 € 851 303 € 789 200 € 729 070 € 489 535 € 338 941 € 357 919 € 312 852 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 276€ 21 974€ 21 191€ 18 459€ 22 604€ 5 402€ 8 247€ 7 559€
10
B.2
Služby
761 134€ 829 329€ 768 009€ 710 611€ 466 931€ 333 539€ 349 672€ 305 293€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 843 634 € 2 016 154 € 1 859 250 € 1 600 006 € 997 073 € 670 203 € 763 205 € 605 329 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 728 737 € 1 841 899 € 1 722 503 € 1 446 067 € 914 833 € 553 405 € 674 919 € 532 113 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 320 160€ 1 399 712€ 1 324 971€ 1 125 278€ 695 905€ 409 622€ 483 199€ 403 789€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
418 042€ 382 403€ 308 522€ 209 588€ 134 494€ 183 093€ 120 732€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
392 041€
16
C.4
Sociálne náklady
16 536€ 24 145€ 15 129€ 12 267€ 9 340€ 9 289€ 8 627€ 7 592€
17
D
Dane a poplatky
852€ 838€ 339€ 322€ 16€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 952€ 18 924€ 23 433€ 20 684€ 6 707€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 375€ 4 863€ 6 603€ 2 229€ 1 976€ 1 851€ 831€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
104 093 € 149 118 € 108 112 € 126 330 € 73 288 € 114 822 € 86 435 € 72 385 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 58€ 51€ 52€ 51€
39
N
Nákladové úroky
81€ 137€ 0€ 11€ 10€ 10€ 10€
40
XI.
Kurzové zisky
13 537€ 4 055€ 4 252€ 2 087€ 2 349€ 419€ 43€ 16€
41
O
Kurzové straty
24 701€ 34 174€ 19 391€ 12 626€ 8 932€ 998€ 1 095€ 855€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 185€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-16 349 € -30 200 € -15 276 € -10 539 € -6 536 € -538 € -1 010 € -798 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
87 744 € 118 918 € 92 836 € 115 791 € 66 752 € 114 284 € 85 425 € 71 587 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
68 005 € 60 003 € 74 544 € 54 132 € 25 446 € 32 372 € 25 304 € 18 259 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
70 699€ 60 388€ 90 191€ 70 513€ 41 290€ 30 195€ 36 965€ 19 430€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 694€ -385€ -15 647€ -16 381€ -15 844€ 2 177€ -11 661€ -1 171€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
19 739 € 58 915 € 18 292 € 61 659 € 41 306 € 81 912 € 60 121 € 53 328 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
87 744 € 118 918 € 92 836 € 115 791 € 66 752 € 114 284 € 85 425 € 71 587 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
19 739 € 58 915 € 18 292 € 61 659 € 41 306 € 81 912 € 60 121 € 53 328 €