Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
158 711 828 € 178 807 329 € 171 939 946 € 150 642 914 € 142 002 330 € 172 268 745 € 127 494 379 € 129 731 305 € 103 607 681 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
71 852 623 € 80 912 242 € 89 047 031 € 80 428 589 € 85 335 574 € 88 693 179 € 89 089 123 € 91 580 875 € 64 005 330 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
232 104 € 342 735 € 453 371 € 152 091 € 127 650 € 246 250 € 387 678 € 532 308 € 265 217 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
232 104€ 342 735€ 453 371€ 152 091€ 127 650€ 246 250€ 387 678€ 532 308€ 265 217€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
71 620 519 € 80 569 507 € 88 593 660 € 80 276 498 € 85 207 924 € 88 446 929 € 88 701 445 € 91 048 567 € 63 740 113 €
012
A.II.1
Pozemky
4 691 232€ 4 691 232€ 4 691 232€ 4 622 399€ 4 622 399€ 4 622 399€ 4 622 399€ 4 622 399€ 4 622 399€
013
A.II.2
Stavby
21 071 324€ 23 093 711€ 21 841 252€ 21 830 827€ 23 451 895€ 24 945 179€ 26 378 483€ 24 598 691€ 11 577 095€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 608 894€ 50 365 412€ 53 763 336€ 47 868 704€ 53 560 698€ 55 613 796€ 53 670 258€ 51 574 247€ 36 608 413€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 249 069€ 2 419 152€ 8 297 840€ 5 954 568€ 3 572 932€ 3 265 555€ 4 030 305€ 10 253 230€ 10 932 206€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
86 748 899 € 97 721 688 € 82 846 887 € 70 173 132 € 56 635 679 € 83 540 210 € 38 380 862 € 38 116 317 € 39 374 612 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
15 693 268 € 23 898 728 € 15 844 188 € 13 447 490 € 12 597 379 € 12 642 454 € 10 232 828 € 13 957 361 € 8 433 933 €
032
B.I.1
Materiál
3 661 768€ 9 837 717€ 4 303 438€ 2 242 391€ 2 521 116€ 2 551 310€ 1 541 964€ 5 368 637€ 2 579 359€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 672 016€ 5 394 470€ 3 947 278€ 4 142 822€ 4 175 658€ 3 779 311€ 3 673 973€ 2 638 265€
034
B.I.3
Výrobky
7 979 024€ 8 136 135€ 7 053 343€ 6 662 138€ 5 568 275€ 6 151 116€ 4 857 714€ 5 203 684€ 2 861 791€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
380 460€ 530 406€ 540 129€ 400 139€ 332 330€ 160 717€ 159 177€ 746 775€ 2 139 626€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
71 053 435 € 73 816 535 € 67 002 260 € 56 722 845 € 44 000 068 € 70 855 254 € 28 098 885 € 24 115 293 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 569 106€ 10 079 715€ 38 761 718€ 25 418 992€ 23 236 975€ 29 313 192€ 25 809 825€ 21 299 592€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
61 314 210€ 61 932 167€ 27 525 625€ 30 585 225€ 20 211 400€ 40 554 072€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 168 752€ 1 804 642€ 714 849€ 718 500€ 551 562€ 987 990€ 2 289 030€ 2 815 525€ 3 453 224€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 367€ 11€ 68€ 128€ 131€ 30€ 176€ 503€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 196 € 6 425 € 439 € 2 797 € 38 232 € 42 502 € 49 149 € 43 663 € 7 924 446 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 776€ 6 071€ 46€ 2 442€ 1 790€ 2 082€ 1 582€ 3 243€ 5 033€
057
B.IV.2
Účty v bankách
420€ 354€ 393€ 355€ 36 442€ 40 420€ 47 567€ 40 420€ 7 919 413€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
110 306 € 173 399 € 46 028 € 41 193 € 31 077 € 35 356 € 24 394 € 34 113 € 227 739 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
110 306€ 173 399€ 46 028€ 41 193€ 31 077€ 35 356€ 24 394€ 34 113€ 39 705€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 188 034€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
158 711 828 € 178 807 329 € 171 939 946 € 150 642 914 € 142 002 330 € 172 268 745 € 127 494 379 € 129 731 305 € 103 607 681 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
126 026 861 € 128 115 247 € 131 781 576 € 125 736 313 € 118 567 785 € 112 773 154 € 16 983 539 € 31 150 554 € 38 543 647 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
91 126 071 € 91 126 072 € 91 126 072 € 91 126 072 € 91 126 072 € 91 126 072 € 15 126 071 € 12 126 072 € 12 126 072 €
069
A.I.1
Základné imanie
91 126 071€ 91 126 072€ 91 126 072€ 91 126 072€ 91 126 072€ 91 126 072€ 15 126 071€ 12 126 072€ 12 126 072€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 182 € 1 182 € 1 182 € 1 182 € 1 182 € 1 182 € 1 182 € 1 182 € 1 182 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 365 094 € 2 365 094 € 2 062 831 € 1 704 404 € 1 212 607 € 1 212 607 € 1 212 607 € 1 212 607 € 579 049 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 365 094€ 2 365 094€ 2 062 831€ 1 704 404€ 1 212 607€ 1 212 607€ 1 212 607€ 1 212 607€ 579 049€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
34 622 899 € 38 289 227 € 32 546 228 € 25 736 127 € 20 436 176 € 16 387 489 € 17 933 815 € 22 368 771 € 7 336 041 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 006 564€ 45 672 892€ 39 929 893€ 33 119 792€ 27 819 841€ 23 771 154€ 25 317 480€ 25 194 358€ 7 336 041€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -2 825 587€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-2 088 385 € -3 666 328 € 6 045 263 € 7 168 528 € 5 791 748 € 4 045 804 € -17 290 136 € -4 558 078 € 18 501 303 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
32 684 967 € 50 692 082 € 40 158 370 € 24 906 601 € 23 434 545 € 59 495 591 € 110 510 840 € 98 580 751 € 65 064 034 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 639 771 € 4 039 354 € 5 702 788 € 2 932 483 € 3 057 512 € 3 074 300 € 17 933 815 € 2 280 966 € 667 669 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
208 207€ 218 224€ 448 128€ 176 106€ 154 035€ 2 665 148€ 17 933 815€ 1 983 072€ 189 636€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
806 782€ 703 048€ 615 819€ 489 080€ 430 723€ 303 149€ 212 879€ 85 811€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 624 782€ 3 118 082€ 4 638 841€ 2 267 297€ 2 472 754€ 106 003€ 85 015€ 392 222€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
92 381 € 108 316 € 96 311 € 80 429 € 74 049 € 109 362 € 88 766 € 65 482 € 13 267 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
92 381€ 108 316€ 96 311€ 80 429€ 74 049€ 109 362€ 88 766€ 65 482€ 13 267€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
29 952 815 € 46 540 563 € 34 353 208 € 21 885 613 € 20 302 984 € 56 273 516 € 92 482 417 € 96 231 402 € 64 368 593 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
28 386 177€ 44 846 657€ 32 679 706€ 20 329 039€ 18 657 689€ 19 052 858€ 14 393 797€ 17 281 650€ 23 825 729€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 068 113€ 3 174 407€ 3 738 164€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 36 041 085€ 74 975 592€ 74 953 353€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
779 372€ 821 004€ 761 890€ 716 684€ 708 909€ 532 910€ 550 329€ 435 538€ 419 519€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
577 001€ 628 742€ 562 035€ 517 582€ 498 057€ 385 985€ 399 606€ 311 718€ 282 055€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
203 657€ 238 118€ 338 506€ 305 824€ 418 682€ 251 452€ 88 069€ 68 967€ 52 361€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 608€ 6 042€ 11 071€ 16 484€ 19 647€ 9 226€ 6 911€ 5 769€ 10 031€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 849 € 6 063 € 8 076 € 38 413 € 5 842 € 2 901 € 14 505 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 849€ 6 063€ 8 076€ 38 413€ 5 842€ 2 901€ 14 505€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€