Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 557 207 € 12 278 574 € 11 392 105 € 11 499 610 € 17 819 242 € 13 380 764 € 12 339 938 € 14 176 126 € 12 187 702 € 10 850 678 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 202 295 € 7 439 259 € 7 914 907 € 8 299 739 € 8 786 292 € 6 574 711 € 7 472 246 € 5 974 599 € 5 492 022 € 4 822 270 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 628 € 6 721 € 4 200 € 4 693 € 6 865 € 437 € 160 € 342 € 85 €
005
A.I.2
Software
3 628€ 6 721€ 2 984€ 4 693€ 6 402€ 31€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 463€ 437€ 160€ 342€ 54€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 216€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
7 177 865 € 7 411 286 € 7 888 532 € 8 272 355 € 8 755 496 € 6 552 407 € 7 452 943 € 5 970 667 € 5 489 966 € 4 809 083 €
012
A.II.1
Pozemky
1 013 308€ 1 023 602€ 1 023 602€ 1 023 602€ 1 023 602€ 1 036 570€ 1 031 845€ 1 032 336€ 1 032 336€ 741 286€
013
A.II.2
Stavby
5 173 490€ 5 429 371€ 5 678 152€ 5 916 692€ 6 086 215€ 3 865 503€ 4 537 914€ 1 919 142€ 2 061 240€ 1 416 261€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
586 111€ 529 896€ 762 026€ 829 636€ 1 096 263€ 1 061 787€ 1 300 147€ 1 508 955€ 1 873 134€ 2 113 136€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
48 550€ 55 443€ 50 930€ 64 154€ 115 645€ 73 192€ 65 513€ 23 796€ 26 049€ 52 504€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
355 573€ 372 974€ 373 822€ 438 271€ 433 771€ 515 355€ 517 524€ 1 486 438€ 497 207€ 485 896€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
833€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
20 802 € 21 252 € 22 175 € 22 691 € 23 931 € 22 304 € 18 866 € 3 772 € 1 714 € 13 102 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
20 802€ 21 252€ 22 175€ 22 691€ 23 931€ 22 304€ 18 866€ 3 772€ 1 714€ 13 102€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 290 662 € 4 751 005 € 3 421 777 € 3 131 395 € 8 969 115 € 6 760 919 € 4 825 613 € 8 150 963 € 6 610 805 € 5 576 164 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
408 296 € 439 130 € 193 764 € 43 320 € 36 642 € 75 804 € 18 856 € 83 551 € 18 590 € 437 776 €
032
B.I.1
Materiál
50 765€ 93 028€ 33 169€ 28 447€ 23 172€ 75 804€ 18 856€ 83 551€ 18 590€ 55 599€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
166 899€
034
B.I.3
Výrobky
204 271€ 11 537€
035
B.I.4
Zvieratá
78€ 49€ 606€ 476€
036
B.I.5
Tovar
153 182€ 167 617€ 160 595€ 14 267€ 12 994€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
35 691 € 36 260 € 13 918 € 13 918 € 3 972 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
35 691€ 36 260€ 13 918€ 13 918€ 3 972€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 175 833 € 4 087 889 € 2 695 159 € 1 862 371 € 4 237 810 € 5 452 410 € 3 848 405 € 5 442 912 € 3 307 362 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 135 723€ 1 745 700€ 2 610 086€ 1 351 749€ 4 163 369€ 5 419 884€ 3 807 328€ 5 254 192€ 2 842 508€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
4 228€ 2 006 968€ 134 751€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 905€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
47€ 254 107€ 234 007€ 64 396€ 20 781€ 172 744€ 4 844€ 55 487€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
35 835€ 81 114€ 85 073€ 141 864€ 10 045€ 11 745€ 10 172€ 15 976€ 460 010€ 6 967€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 670 842 € 187 726 € 518 936 € 1 211 786 € 4 690 691 € 1 232 705 € 958 352 € 2 624 500 € 3 284 853 € 838 936 €
056
B.IV.1
Peniaze
31 771€ 31 720€ 52 766€ 25 004€ 23 486€ 7 421€ 8 142€ 14 819€ 3 503€ 15 993€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 639 071€ 156 006€ 466 170€ 1 186 782€ 4 667 205€ 1 225 284€ 950 210€ 2 609 681€ 3 281 350€ 822 943€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
64 250 € 88 310 € 55 421 € 68 476 € 63 835 € 45 134 € 42 079 € 50 564 € 84 875 € 452 244 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 630€ 8 630€ 8 630€ 8 630€ 55 908€ 40 324€ 67 412€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
41 752€ 48 269€ 38 946€ 54 055€ 34 956€ 42 276€ 46 853€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
7 927€ 4 810€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 868€ 31 411€ 7 845€ 5 791€ 7 123€ 8 288€ 38 022€ 384 832€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 557 207 € 12 278 574 € 11 392 105 € 11 499 610 € 17 819 242 € 13 380 764 € 12 339 938 € 14 176 126 € 12 187 702 € 10 850 678 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 324 311 € 7 247 976 € 7 961 983 € 8 477 811 € 8 425 672 € 7 979 074 € 7 272 807 € 6 409 867 € 6 189 641 € 5 606 043 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
196 505 € 196 956 € 197 878 € 198 394 € 199 634 € 198 007 € 194 735 € 179 641 € 177 583 € 188 971 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
166€ 166€ 166€ 166€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
13 793€ 14 244€ 15 166€ 15 682€ 16 922€ 15 295€ 11 857€ -3 237€ -5 295€ 6 093€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 013 556 € 6 972 985 € 6 288 297 € 7 418 470 € 6 973 500 € 6 270 670 € 5 422 657 € 4 604 490 € 4 318 018 € 3 635 168 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
39 757€ 39 757€ 39 757€ 39 757€ 39 757€ 39 757€ 39 591€ 39 591€ 39 591€ 39 591€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 973 799€ 6 933 228€ 6 248 540€ 7 378 713€ 6 933 743€ 6 230 913€ 5 383 066€ 4 564 899€ 4 278 427€ 3 595 577€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 466 € 757 119 € 757 119 € 773 568 € 773 568 € 773 568 € 773 568 € 773 568 € 773 568 € 765 054 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 466€ 757 119€ 757 119€ 773 568€ 773 568€ 773 568€ 773 568€ 773 568€ 773 568€ 765 054€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
76 784 € -713 084 € 684 689 € 53 379 € 444 970 € 702 829 € 847 847 € 818 168 € 886 472 € 982 850 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 636 620 € 4 404 178 € 2 782 247 € 2 346 510 € 8 686 866 € 5 399 869 € 5 065 651 € 7 760 332 € 5 989 857 € 4 076 435 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
152 612 € 127 884 € 127 124 € 100 250 € 174 459 € 93 005 € 133 627 € 124 261 € 143 355 € 128 041 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
123 405€ 107 319€ 99 624€ 80 750€ 127 459€ 72 005€ 107 627€ 97 961€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
26 000€ 26 300€ 32 600€ 31 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
29 207€ 20 565€ 27 500€ 19 500€ 47 000€ 21 000€ 110 755€ 96 541€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
495 580 € 420 530 € 343 714 € 407 292 € 611 740 € 383 230 € 472 519 € 399 516 € 299 499 € 406 332 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
407 707€ 328 558€ 254 405€ 295 263€ 464 249€ 313 980€ 226 376€ 179 253€ 317 867€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
87 873€ 91 972€ 89 309€ 97 834€ 109 333€ 67 065€ 70 025€ 73 609€ 41 116€ 25 614€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
253 631€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
14 195€ 38 158€ 62 534€ 88 514€ 99 531€ 79 130€ 62 851€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 987 990 € 2 441 173 € 2 221 209 € 1 614 898 € 7 542 371 € 4 431 249 € 3 834 117 € 6 477 609 € 4 654 219 € 2 541 996 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 568 168€ 1 980 716€ 974 845€ 1 355 852€ 4 662 188€ 3 493 521€ 2 736 502€ 3 656 873€ 2 037 610€ 1 965 518€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
583 157€ 267 441€ 131 036€ 250 932€ 180 516€ 1 215 106€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
46 148€ 68 333€ 8 530€ 58 625€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
178 790€ 160 802€ 126 139€ 121 844€ 1 796 911€ 427 551€ 395 308€ 1 994 688€ 601 270€ 201 258€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
109 039€ 97 421€ 79 622€ 74 645€ 127 969€ 85 816€ 82 393€ 92 348€ 80 064€ 74 615€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
93 236€ 164 959€ 411 187€ 18 731€ 645 423€ 246 903€ 298 805€ 463 414€ 249 173€ 78 607€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
38 757€ 37 275€ 46 259€ 43 826€ 42 439€ 46 422€ 24 029€ 21 437€ 462 466€ 163 373€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 000 438 € 1 414 591 € 90 200 € 224 070 € 358 296 € 492 385 € 625 388 € 758 946 € 892 784 € 1 000 066 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 642 857€ 89 756€ 223 594€ 357 432€ 491 270€ 625 108€ 758 946€ 1 000 066€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
357 581€ 1 414 591€ 90 200€ 134 314€ 134 702€ 134 953€ 134 118€ 133 838€ 133 838€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
596 276 € 626 420 € 647 875 € 675 289 € 706 704 € 1 821 € 1 480 € 5 927 € 8 204 € 1 168 200 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
3 782€ 1 415€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
626€ 409€ 502€ 532€ 1 480€ 5 927€ 5 005€ 3 607€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
565 926€ 590 742€ 615 558€ 640 374€ 702 922€ 406€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
29 724€ 35 269€ 31 815€ 34 383€ 3 199€ 1 164 593€