Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemkostav, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
26 087 585 € 31 409 837 € 37 904 455 € 33 836 974 € 30 857 824 € 32 988 165 € 28 366 339 € 33 716 320 € 45 962 225 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 489 736 € 8 714 793 € 9 499 041 € 8 487 954 € 8 368 182 € 8 217 048 € 8 081 635 € 8 153 497 € 7 969 644 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 907 € 8 826 € 17 126 € 25 425 € 33 459 € 32 904 € 6 047 € 0 € 368 €
005
A.I.2
Software
3 907€ 8 826€ 17 126€ 25 425€ 33 459€ 32 904€ 0€ 368€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 047€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
976 920 € 1 102 531 € 1 339 959 € 1 230 148 € 1 124 524 € 769 940 € 855 842 € 750 519 € 670 249 €
012
A.II.1
Pozemky
84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€
013
A.II.2
Stavby
245 278€ 278 123€ 321 923€ 322 871€ 361 042€ 399 884€ 355 724€ 421 976€ 495 068€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
637 115€ 729 881€ 923 509€ 812 750€ 678 732€ 285 306€ 295 435€ 243 793€ 90 431€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 777€ 9 777€ 9 777€ 9 777€ 119 933€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
7 508 909 € 7 603 436 € 8 141 956 € 7 232 381 € 7 210 199 € 7 414 204 € 7 219 746 € 7 402 978 € 7 299 027 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 830 665€ 6 830 665€ 7 005 882€ 6 935 654€ 6 910 472€ 6 955 987€ 6 794 273€ 6 852 212€ 6 900 769€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
678 244€ 772 771€ 1 136 074€ 296 727€ 299 727€ 458 217€ 425 473€ 550 766€ 398 258€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 526 327 € 22 585 572 € 28 317 817 € 25 270 410 € 22 404 263 € 24 660 638 € 19 707 226 € 24 647 447 € 37 425 652 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 176 367 € 1 657 289 € 2 479 965 € 1 403 804 € 824 948 € 1 377 211 € 927 318 € 509 500 € 683 162 €
032
B.I.1
Materiál
300 764€ 756 041€ 1 311 857€ 650 287€ 408 408€ 732 394€ 574 813€ 396 120€ 368 270€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
874 880€ 900 525€ 1 167 385€ 750 294€ 412 317€ 625 600€ 332 886€ 80 640€ 286 890€
034
B.I.3
Výrobky
723€ 723€ 723€ 3 223€ 4 223€ 19 217€ 19 619€ 32 740€ 28 002€
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
4 080 197 € 4 944 496 € 5 280 595 € 3 230 538 € 1 531 895 € 2 243 800 € 813 694 € 1 171 147 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 080 197€ 4 944 496€ 5 280 595€ 3 230 538€ 1 531 895€ 2 217 013€ 813 694€ 1 171 147€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
26 787€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
11 606 325 € 15 525 326 € 19 602 229 € 18 283 012 € 16 421 910 € 19 239 323 € 16 632 609 € 18 880 949 € 30 708 865 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 040 738€ 15 014 243€ 17 776 230€ 16 353 563€ 12 582 042€ 18 847 669€ 15 633 783€ 14 881 346€ 29 035 850€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
451 586€ 31 201€ 597 909€ 3 475 157€ 1 305 311€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
133 603€ 61 958€ 58 893€ 1 274 773€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
249 503€ 246 433€ 223 472€ 237 746€ 3 693 838€ 268 206€ 271 338€ 223 956€ 258 532€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
163 717€ 87 057€ 1 009 211€ 327 512€ 39 058€ 46 268€ 47 530€ 212 779€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 764€ 115 635€ 82 837€ 89 418€ 75 771€ 77 180€ 82 049€ 87 711€ 109 172€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
663 438 € 458 461 € 955 028 € 2 353 056 € 3 625 510 € 1 800 304 € 1 333 605 € 4 085 851 € 6 033 625 €
056
B.IV.1
Peniaze
173 642€ 119 798€ 18 655€ 170 037€ 318 977€ 441 826€ 306 867€ 166 139€ 286 518€
057
B.IV.2
Účty v bankách
489 796€ 338 663€ 936 373€ 2 183 019€ 3 306 533€ 1 358 478€ 1 026 738€ 3 919 712€ 5 747 107€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
71 522 € 109 472 € 87 597 € 78 610 € 85 379 € 110 479 € 577 478 € 915 376 € 566 929 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 082€ 9 138€ 19 753€ 8 587€ 55 173€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
48 674€ 58 935€ 67 844€ 70 023€ 27 649€ 52 570€ 45 827€ 68 779€ 76 846€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
457 873€ 473 379€ 490 083€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 766€ 41 399€ 57 730€ 57 909€ 18 605€ 373 218€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
26 087 585 € 31 409 837 € 37 904 455 € 33 836 974 € 30 857 824 € 32 988 165 € 28 366 339 € 33 716 320 € 45 962 225 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 165 237 € 3 574 173 € 4 400 381 € 3 743 032 € 4 271 796 € 4 103 109 € 4 179 248 € 5 068 797 € 5 520 698 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 €
069
A.I.1
Základné imanie
165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
2 119 896 € 2 119 896 € 2 162 623 € -24 885 € 20 630 € -141 085 € -83 146 € -29 588 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 200 000€ 2 200 000€ 2 200 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-80 104€ -80 104€ -37 377€ -24 885€ 20 630€ -141 085€ -83 146€ -29 588€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 073 668 € 1 168 940 € 1 301 430 € 1 560 292 € 1 981 452 € 2 231 452 € 3 243 567 € 3 245 154 € 3 244 137 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 073 668€ 1 168 940€ 1 301 430€ 1 560 292€ 1 981 452€ 2 231 452€ 3 244 137€ 3 245 154€ 3 244 137€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-570€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080 +084+088+121)])
772 503 € 86 167 € 737 158 € 1 983 570 € 2 116 059 € 1 651 857 € 877 596 € 1 707 619 € 2 106 979 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
21 922 348 € 27 835 664 € 33 504 074 € 30 093 942 € 26 578 869 € 28 885 056 € 24 187 091 € 28 647 401 € 40 441 527 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
41 697 € 36 176 € 35 153 € 162 192 € 382 540 € 80 527 € 72 043 € 269 657 € 232 065 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
41 697€ 36 176€ 35 153€ 162 192€ 382 540€ 13 254€ 14 770€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
67 273€ 57 273€ 269 657€ 232 065€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 163 521 € 3 626 510 € 3 986 883 € 3 643 343 € 3 931 614 € 3 430 652 € 1 389 905 € 2 492 572 € 83 811 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
3 028 563€ 3 400 110€ 3 737 526€ 3 355 864€ 3 544 370€ 3 344 333€ 1 218 414€ 2 348 769€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 021€ 6 798€ 4 420€ 3 668€ 8 580€ 20 313€ 5 461€ 6 015€ 8 626€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
43 772€ 50 847€ 125 251€ 243 609€ 279 451€ 54 461€ 70 748€ 40 687€ 2 577€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
85 165€ 168 755€ 119 686€ 40 202€ 99 213€ 11 545€ 95 282€ 97 101€ 72 608€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
15 570 494 € 19 888 981 € 23 608 514 € 22 995 872 € 19 563 721 € 20 388 876 € 19 740 868 € 23 273 916 € 34 696 260 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 769 114€ 11 268 764€ 16 185 149€ 12 665 188€ 9 952 199€ 13 149 989€ 13 687 338€ 16 751 576€ 28 296 749€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
692 736€ 414 145€ 1 044 073€ 250 100€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
346 836€ 642 256€ 986 985€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 232 131€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
42 641€ 42 641€ 42 642€ 42 642€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 277 515€ 7 346 596€ 6 716 438€ 7 502 380€ 9 237 367€ 6 031 582€ 5 408 822€ 5 593 947€ 4 826 437€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
194 118€ 237 470€ 281 911€ 196 034€ 134 931€ 132 181€ 151 475€ 162 487€ 190 257€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
131 858€ 150 710€ 184 656€ 128 346€ 101 048€ 98 635€ 103 499€ 107 248€ 125 123€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
30 320€ 141 592€ 42 682€ 29 591€ 128 738€ 680 455€ 205 203€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
432 192€ 287 063€ 155 036€ 155 487€ 9 438€ 45 934€ 42 898€ 16 402€ 65 506€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 819€ 2 819€ 2 819€ 2 819€ 2 805€ 2 795€ 465 351€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 146 636 € 4 281 178 € 5 870 705 € 3 289 716 € 2 698 175 € 4 982 196 € 2 981 480 € 2 611 256 € 4 964 040 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
213 944€ 984 344€ 1 369 544€ 1 803 888€ 2 192 492€ 2 611 256€ 2 910 331€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 146 636€ 4 281 178€ 5 656 761€ 2 305 372€ 1 328 631€ 3 178 308€ 788 988€ 2 053 709€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
7 159 € 0 € 122 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
122€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 159€