Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
278 812 993 € 242 069 506 € 2 501 384 € 2 299 210 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
277 162 265 € 241 075 850 € 1 530 957 € 1 745 955 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 530 957 € 1 745 955 €
012
A.II.1
Pozemky
159 128€ 159 128€
013
A.II.2
Stavby
1 123 011€ 1 191 035€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
248 818€ 395 792€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
277 162 265 € 241 075 850 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
277 162 265€ 241 075 850€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 646 728 € 981 631 € 967 990 € 550 066 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
147 356 € 160 433 €
035
B.I.1
Materiál
83 852€ 101 644€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
59 961€ 54 731€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 543€ 4 058€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 615 808 € 763 451 € 783 679 € 361 514 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 244 555 € 747 287 € 751 510 € 354 161 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 244 555€ 747 287€ 751 510€ 354 161€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
102 179€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 523€ 158€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 346€ 7 145€ 7 083€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
264 728€ 9 019€ 29 646€ 112€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
30 920 € 218 180 € 36 955 € 28 119 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 645€ 1 092€ 416€ 3 049€
073
B.V.2.
Účty v bankách
24 275€ 217 088€ 36 539€ 25 070€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 000 € 12 025 € 2 437 € 3 189 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 000€ 13€ 1 625€ 1 569€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 012€ 812€ 1 620€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
278 812 993 € 242 069 506 € 2 501 384 € 2 299 210 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
153 300 496 € 122 139 189 € 7 524 € -313 660 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
127 039 600 € 127 039 600 € 2 286 707 € 2 286 707 €
082
A.I.1
Základné imanie
127 039 600€ 127 039 600€ 2 286 707€ 2 286 707€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 640 000€ 1 640 000€ 1 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
35 748 587 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
35 748 587€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-6 591 894 € -3 330 666 € -2 651 850 € -2 000 908 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 018 186€ -3 756 958€ -3 078 142€ -2 427 200€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-4 587 280 € -3 261 228 € -678 816 € -650 942 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
125 512 497 € 119 930 317 € 2 350 860 € 2 612 870 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
121 074 200 € 118 997 984 € 2 043 053 € 2 426 469 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
360 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
121 073 692€ 118 997 704€ 2 034 747€ 2 035 147€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
508€ 280€ 17€ 295€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
8 289€ 31 027€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 242 029 € 930 990 € 294 681 € 178 988 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
856 897 € 187 429 € 245 524 € 126 963 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
856 897€ 187 429€ 245 524€ 126 963€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
34 220€ 33 529€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 561€ 2 955€ 10 250€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 744€ 1 824€ 6 794€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 410€ 3 680€ 14 937€ 1 452€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
377 417€ 735 102€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
901 € 1 331 € 13 126 € 7 413 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
901€ 1 331€ 13 126€ 7 413€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 195 367€ 12€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
143 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
143 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé