Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 761 801 € 1 655 469 € 1 896 535 € 2 093 933 € 2 638 117 € 2 749 846 € 3 222 312 € 4 025 547 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
83 456 € 85 068 € 100 690 € 1 094 783 € 1 154 015 € 1 216 226 € 1 210 170 € 1 351 281 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 305 € 3 917 € 6 749 € 957 431 € 1 016 731 € 1 069 515 € 1 129 019 € 1 250 370 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 4 493€ 4 493€ 4 493€ 4 493€ 86 466€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 936 953€ 971 726€ 1 006 500€ 1 041 273€ 1 110 820€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 309€ 2 921€ 5 753€ 14 989€ 38 683€ 57 526€ 82 257€ 52 088€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
996€ 996€ 996€ 996€ 1 829€ 996€ 996€ 996€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
81 151 € 81 151 € 93 941 € 137 352 € 137 284 € 146 711 € 81 151 € 100 911 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 760€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
12 957€ 12 957€ 12 957€ 12 957€ 6 307€ 6 307€ 6 307€ 6 307€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
68 194€ 68 194€ 68 194€ 68 194€ 74 844€ 74 844€ 74 844€ 74 844€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 12 790€ 56 201€ 56 133€ 65 560€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 677 555 € 1 569 377 € 1 794 008 € 997 865 € 1 481 489 € 1 532 705 € 2 009 302 € 2 671 167 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 206 € 0 € 68 300 € 77 765 € 79 083 € 76 420 € 82 052 € 95 057 €
035
B.I.1
Materiál
1 206€ 0€ 68 300€ 77 765€ 79 083€ 76 420€ 82 052€ 95 057€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
87 978 € 128 131 € 172 577 € 160 023 € 162 726 € 121 825 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
87 978 € 128 131 € 172 577 € 160 023 € 162 726 € 121 825 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
87 978€ 128 131€ 172 577€ 160 023€ 162 726€ 121 825€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 551 626 € 1 405 959 € 1 525 442 € 725 821 € 1 138 112 € 1 304 808 € 1 657 572 € 2 413 153 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
916 066 € 713 046 € 946 030 € 611 269 € 1 057 407 € 1 279 969 € 1 639 306 € 2 359 954 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
916 066€ 713 046€ 946 030€ 611 269€ 1 057 407€ 1 279 969€ 1 639 306€ 2 359 954€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 33 435€ 0€ 0€ 9 946€ 29 782€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
203 557€ 220 818€ 120 000€ 0€ 98€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 204€ 30 831€ 55 539€ 84 635€ 44 669€ 2 817€ 9 307€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
411 799€ 407 829€ 403 873€ 29 917€ 25 992€ 22 022€ 18 266€ 14 110€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
36 745 € 35 287 € 27 689 € 34 256 € 101 568 € 29 652 € 269 678 € 162 957 €
072
B.V.1.
Peniaze
32 615€ 1 721€ 14 520€ 26 980€ 81 258€ 26 869€ 202 810€ 96 322€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 130€ 33 566€ 13 169€ 7 276€ 20 310€ 2 783€ 66 868€ 66 635€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
790 € 1 024 € 1 837 € 1 285 € 2 613 € 915 € 2 840 € 3 099 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
790€ 1 024€ 1 837€ 1 280€ 2 613€ 775€ 1 018€ 2 331€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 140€ 1 822€ 768€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 761 801 € 1 655 469 € 1 896 535 € 2 093 933 € 2 638 117 € 2 749 846 € 3 222 312 € 4 025 547 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 289 620 € 620 945 € 636 396 € 681 211 € 844 236 € 1 126 943 € 1 220 322 € 1 452 761 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
856 500€ 856 500€ 856 500€ 846 500€ 1 002 800€ 1 300 000€ 1 300 000€ 1 300 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € -9 958 € -9 958 € -9 958 € -6 795 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ -9 958€ -9 958€ -9 958€ -6 795€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-331 900 € -256 617 € -201 802 € -202 266 € -199 612 € -106 233 € 123 043 € 114 537 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 123 043€ 114 537€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-331 900€ -256 617€ -201 802€ -202 266€ -199 612€ -106 233€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
728 507 € -15 451 € -54 815 € 464 € 14 493 € -93 379 € -229 276 € 8 506 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
472 181 € 1 034 524 € 1 260 139 € 1 405 778 € 1 770 270 € 1 582 625 € 1 945 045 € 2 531 627 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 354 € 873 € 61 451 € 20 233 € 34 997 € 35 804 € 170 957 € 145 058 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 60 000€ 0€ 0€ 123 940€ 125 245€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 354€ 872€ 1 451€ 1 965€ 3 454€ 2 944€ 2 322€ 1 934€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 4 878€ 18 080€ 18 080€ 29 858€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 1€ 0€ 13 390€ 13 463€ 14 780€ 14 837€ 17 879€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 174 936€ 203 712€ 126 544€ 258 184€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
419 316 € 982 763 € 1 119 918 € 1 051 175 € 1 367 926 € 1 116 929 € 1 311 387 € 1 759 959 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
394 475 € 949 225 € 1 027 481 € 877 205 € 1 270 240 € 964 382 € 947 203 € 1 534 198 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
394 475€ 949 225€ 1 027 481€ 877 205€ 1 270 240€ 964 382€ 947 203€ 1 534 198€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 60 455€ 111 892€ 0€ 967€ 145 099€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 512€ 13 861€ 24 680€ 65 652€ 128 011€ 187 482€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 532€ 6 840€ 7 451€ 9 955€ 18 284€ 22 950€ 18 107€ 9 902€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 671€ 12 941€ 14 002€ 25 551€ 18 758€ 17 361€ 30 911€ 16 115€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 356€ 12 632€ 8 772€ 11 189€ 9 663€ 8 308€ 6 372€ 10 406€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
282€ 1 125€ 1 245€ 1 522€ 26 301€ 37 309€ 35 684€ 1 856€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 511 € 1 888 € 7 370 € 10 701 € 6 653 € 6 079 € 6 999 € 8 504 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 279€ 6 999€ 8 504€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 511€ 1 888€ 7 370€ 10 701€ 6 653€ 2 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 99 733€ 99 982€ 240 269€ 197 518€ 618 106€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
49 000€ 49 000€ 71 400€ 49 000€ 57 000€ 57 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 6 944 € 23 611 € 40 278 € 56 945 € 41 159 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 6 944€ 23 611€ 40 278€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 6 944€ 16 667€ 16 667€ 16 667€ 41 159€