Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
500 665 000 € 490 735 000 € 577 349 000 € 540 411 000 € 528 133 000 € 595 647 000 € 368 074 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
245 067 000 € 248 391 000 € 260 191 000 € 265 787 000 € 260 801 000 € 270 892 000 € 283 094 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 886 000 € 9 138 000 € 9 377 000 € 9 801 000 € 10 578 000 € 10 810 000 € 10 823 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
195 853 000 € 199 325 000 € 211 084 000 € 216 258 000 € 232 089 000 € 241 948 000 € 254 227 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
114 455 000€ 118 224 000€ 122 367 000€ 125 302 000€ 130 050 000€ 130 984 000€ 135 228 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
57 969 000€ 61 512 000€ 65 519 000€ 70 041 000€ 74 371 000€ 77 969 000€ 82 930 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 403 000€ 16 808 000€ 20 092 000€ 18 355 000€ 23 490 000€ 27 136 000€ 30 274 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 026 000€ 2 781 000€ 3 106 000€ 2 560 000€ 4 178 000€ 5 859 000€ 5 795 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
40 328 000 € 39 928 000 € 39 730 000 € 39 728 000 € 18 134 000 € 18 134 000 € 18 044 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
40 328 000€ 39 928 000€ 39 730 000€ 39 728 000€ 18 134 000€ 18 134 000€ 18 044 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
255 598 000 € 242 344 000 € 317 158 000 € 274 624 000 € 267 332 000 € 324 755 000 € 84 980 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 790 000 € 2 649 000 € 7 887 000 € 6 618 000 € 4 526 000 € 6 649 000 € 5 437 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
129 984 000 € 185 949 000 € 132 632 000 € 234 796 000 € 233 604 000 € 257 808 000 € 9 636 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
122 379 000€ 178 485 000€ 124 096 000€ 225 716 000€ 222 069 000€ 250 000 000€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 605 000€ 7 464 000€ 8 536 000€ 9 080 000€ 11 535 000€ 7 808 000€ 9 636 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
83 495 000 € 34 316 000 € 163 172 000 € 23 980 000 € 11 890 000 € 47 819 000 € 7 245 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 808 000 € 7 577 000 € 5 786 000 € 8 235 000 € 9 231 000 € 11 172 000 € 5 608 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
77 958 000€ 22 000 000€ 155 851 000€ 14 406 000€ 0€ 30 000 000€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 208 000€ 3 567 000€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 729 000€ 4 739 000€ 1 535 000€ 1 339 000€ 1 451 000€ 3 080 000€ 1 637 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
38 329 000 € 19 430 000 € 13 467 000 € 9 230 000 € 17 312 000 € 12 479 000 € 62 662 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
500 665 000 € 490 735 000 € 577 349 000 € 540 411 000 € 528 133 000 € 595 647 000 € 368 074 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
202 976 000 € 196 680 000 € 192 015 000 € 198 786 000 € 203 336 000 € 229 422 000 € 215 070 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
102 490 000 € 102 490 000 € 102 490 000 € 102 490 000 € 102 490 000 € 102 490 000 € 102 490 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
20 634 000€ 22 707 000€ 19 668 000€ 20 162 000€ 19 461 000€ 21 896 000€ 21 300 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 390 000 € 1 343 000 € 1 482 000 € 1 426 000 € 1 832 000 € 1 571 000 € 2 158 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 390 000€ 1 343 000€ 1 482 000€ 1 426 000€ 1 832 000€ 1 571 000€ 2 158 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
78 462 000 € 70 140 000 € 68 375 000 € 74 708 000 € 79 553 000 € 103 465 000 € 89 122 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
296 158 000 € 292 468 000 € 383 686 000 € 339 916 000 € 323 027 000 € 364 394 000 € 151 112 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
966 000 € 982 000 € 236 000 € 257 000 € 368 000 € 1 261 000 € 1 861 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
23 000€ 83 000€ 236 000€ 257 000€ 368 000€ 1 261 000€ 1 861 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
943 000€ 899 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
93 155 000 € 89 481 000 € 90 531 000 € 88 313 000 € 98 333 000 € 100 513 000 € 98 619 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
93 155 000€ 89 481 000€ 90 531 000€ 88 313 000€ 98 333 000€ 100 513 000€ 98 619 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
175 000 000€ 175 000 000€ 0€ 175 000 000€ 175 000 000€ 175 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 184 000 € 19 558 000 € 31 815 000 € 24 037 000 € 47 088 000 € 20 035 000 € 21 807 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
16 552 000 € 16 862 000 € 20 460 000 € 22 220 000 € 17 283 000 € 20 035 000 € 19 599 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 12 000€ 10 001 000€ 0€ 27 991 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 882 000€ 2 109 000€ 309 000€ 1 040 000€ 0€ 2 208 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
750 000€ 575 000€ 1 045 000€ 777 000€ 1 814 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 691 000 € 7 285 000 € 10 912 000 € 7 118 000 € 2 072 000 € 2 585 000 € 28 825 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 691 000€ 7 285 000€ 10 912 000€ 7 118 000€ 2 072 000€ 2 585 000€ 28 825 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
162 000€ 162 000€ 250 192 000€ 45 191 000€ 166 000€ 65 000 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 531 000 € 1 587 000 € 1 648 000 € 1 709 000 € 1 770 000 € 1 831 000 € 1 892 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 531 000€ 1 587 000€ 1 648 000€ 1 709 000€ 1 770 000€ 1 831 000€ 1 892 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé