Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.06.2021
31.05.2022
01.06.2020
31.05.2021
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
30.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
426 318 000 € 216 446 000 € 183 382 000 € 199 850 000 € 233 053 000 € 230 757 000 € 213 618 000 € 173 147 397 € 151 407 944 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
206 704 000 € 97 382 000 € 79 551 000 € 88 916 000 € 144 373 000 € 148 916 000 € 127 741 000 € 92 071 189 € 71 087 110 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 407 000 € 11 913 000 € 4 565 000 € 2 858 000 € 142 000 € 113 000 € 78 000 € 73 647 € 109 357 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
16 206 000€ 5 817 000€ 18 000€ 19 000€ 19 000€ 19 000€ 19 000€ 34 124€ 67 509€
005
A.I.2
Software
85 000€ 259 000€ 55 000€ 69 000€ 105 000€ 59 000€ 42 000€ 33 603€ 41 848€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
116 000€ 5 837 000€ 4 492 000€ 2 770 000€ 18 000€ 35 000€ 17 000€ 5 920€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
190 297 000 € 85 469 000 € 74 986 000 € 86 058 000 € 144 231 000 € 148 803 000 € 127 663 000 € 91 997 542 € 70 977 753 €
012
A.II.1
Pozemky
1 033 000€ 488 000€ 456 000€ 488 000€ 488 000€ 488 000€ 488 000€ 487 951€ 487 951€
013
A.II.2
Stavby
58 577 000€ 27 425 000€ 28 505 000€ 28 181 000€ 19 270 000€ 19 418 000€ 19 541 000€ 19 172 261€ 18 619 798€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
94 095 000€ 47 193 000€ 39 493 000€ 45 859 000€ 87 742 000€ 83 402 000€ 86 980 000€ 39 770 856€ 31 085 272€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 466 000€ 4 448 000€ 3 979 000€ 9 236 000€ 35 266 000€ 43 484 000€ 19 513 000€ 31 552 790€ 19 008 772€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 129 000€ 5 915 000€ 2 553 000€ 2 294 000€ 1 465 000€ 2 011 000€ 1 141 000€ 1 013 684€ 1 775 960€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
211 584 000 € 115 072 000 € 99 868 000 € 105 758 000 € 82 075 000 € 74 375 000 € 79 264 000 € 50 404 162 € 46 526 721 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
96 789 000 € 38 813 000 € 35 941 000 € 22 721 000 € 17 225 000 € 14 724 000 € 14 626 000 € 12 120 303 € 9 972 334 €
035
B.I.1
Materiál
40 997 000€ 12 986 000€ 14 709 000€ 12 083 000€ 10 215 000€ 9 289 000€ 8 473 000€ 7 383 927€ 6 038 800€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
46 358 000€ 21 907 000€ 17 164 000€ 7 703 000€ 2 572 000€ 2 145 000€ 2 258 000€ 2 537 525€ 1 792 743€
037
B.I.3
Výrobky
9 364 000€ 3 920 000€ 4 068 000€ 2 935 000€ 4 438 000€ 3 290 000€ 3 870 000€ 2 192 693€ 2 112 050€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
70 000€ 0€ 0€ 25 000€ 6 158€ 28 741€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 411 000 € 3 943 000 € 2 181 000 € 5 515 000 € 5 349 000 € 5 505 000 € 6 312 000 € 4 020 140 € 2 488 602 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
169 000€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 439 000€ 1 573 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 803 000€ 2 370 000€ 2 181 000€ 5 515 000€ 5 349 000€ 5 505 000€ 6 312 000€ 4 020 140€ 2 488 602€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
107 375 000 € 72 315 000 € 61 742 000 € 77 511 000 € 59 496 000 € 54 136 000 € 58 315 000 € 34 248 957 € 34 053 837 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
96 449 000 € 34 094 000 € 28 899 000 € 70 969 000 € 51 410 000 € 43 797 000 € 50 737 000 € 28 815 909 € 30 009 767 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 603 018€ 383 066€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 212 891€ 29 626 701€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 33 315 000€ 27 832 000€ 1 298 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 545 000€ 4 277 000€ 4 210 000€ 3 821 000€ 4 752 000€ 5 819 000€ 4 252 000€ 4 591 949€ 3 170 467€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
516 000€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 865 000€ 629 000€ 801 000€ 1 423 000€ 3 334 000€ 4 520 000€ 3 326 000€ 841 099€ 873 603€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 000 € 1 000 € 4 000 € 11 000 € 5 000 € 10 000 € 11 000 € 14 762 € 11 948 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 000€ 1 000€ 4 000€ 11 000€ 5 000€ 10 000€ 11 000€ 14 762€ 11 948€
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 030 000 € 3 992 000 € 3 963 000 € 5 176 000 € 6 605 000 € 7 466 000 € 6 613 000 € 30 672 046 € 33 794 113 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 185 000€ 2 866 000€ 2 522 000€ 3 553 000€ 6 605 000€ 7 466 000€ 6 613 000€ 20 876 205€ 20 435 354€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 845 000€ 1 126 000€ 1 441 000€ 1 623 000€ 9 760 748€ 13 323 666€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
35 093€ 35 093€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
426 318 000 € 216 446 000 € 183 382 000 € 199 850 000 € 233 053 000 € 230 757 000 € 213 618 000 € 173 147 397 € 151 407 944 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
149 655 000 € 89 791 000 € 79 611 000 € 72 296 000 € 61 016 000 € 61 562 000 € 59 029 000 € 53 556 905 € 46 169 311 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 056 € 31 939 056 €
082
A.I.1
Základné imanie
31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 056€ 31 939 056€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 552 000 € 2 043 000 € 2 043 000 € 1 860 000 € 1 860 000 € 1 732 000 € 1 458 000 € 1 088 862 € 889 866 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 552 000€ 2 043 000€ 2 043 000€ 1 860 000€ 1 860 000€ 1 732 000€ 1 458 000€ 1 088 862€ 889 866€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
521 000 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
521 000€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
89 643 000 € 30 809 000 € 20 629 000 € 13 497 000 € 2 217 000 € 2 891 000 € 632 000 € -11 858 607 € -15 639 538 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 643 000€ 30 809 000€ 20 629 000€ 13 497 000€ 2 217 000€ 2 891 000€ 632 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 858 607€ -15 639 538€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 387 594 € 3 979 927 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
276 384 000 € 126 600 000 € 103 687 000 € 126 618 000 € 119 511 000 € 129 536 000 € 118 680 000 € 85 512 131 € 68 100 658 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 096 000 € 59 666 000 € 50 379 000 € 47 196 000 € 40 000 000 € 0 € 15 004 000 € 15 055 550 € 15 068 154 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
15 096 000€ 59 666 000€ 50 379 000€ 47 196 000€ 40 000 000€ 0€ 15 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
15 000 000€ 15 000 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 4 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
55 550€ 68 154€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 763 000 € 678 000 € 808 000 € 6 444 000 € 6 950 000 € 3 984 000 € 4 132 000 € 2 519 807 € 1 915 633 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 763 000€ 678 000€ 808 000€ 6 444 000€ 6 950 000€ 3 984 000€ 4 132 000€ 2 519 807€ 1 915 633€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
256 928 000 € 65 245 000 € 49 372 000 € 61 213 000 € 66 588 000 € 117 181 000 € 90 942 000 € 58 250 091 € 41 988 124 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
104 878 000 € 53 558 000 € 36 668 000 € 47 157 000 € 36 398 000 € 55 679 000 € 45 174 000 € 28 845 577 € 25 836 350 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 464 714€ 2 930 616€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 380 863€ 22 905 734€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
132 429 000€ 2 454 000€ 2 599 000€ 2 341 000€ 20 275 000€ 54 399 000€ 35 251 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 707 983€ 14 128 530€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 146 000€ 4 598 000€ 4 501 000€ 6 627 000€ 4 881 000€ 3 131 000€ 2 722 000€ 1 202 996€ 1 015 511€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 720 000€ 2 341 000€ 2 278 000€ 3 251 000€ 2 646 000€ 1 874 000€ 1 412 000€ 766 621€ 645 621€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 065 000€ 651 000€ 563 000€ 1 466 000€ 1 990 000€ 716 000€ 3 162 000€ 1 705 391€ 332 885€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 690 000€ 1 643 000€ 2 763 000€ 371 000€ 398 000€ 1 382 000€ 3 221 000€ 21 523€ 29 227€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 597 000 € 1 011 000 € 3 128 000 € 11 765 000 € 5 973 000 € 8 371 000 € 8 602 000 € 9 686 683 € 9 069 831 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 527 484€ 1 486 968€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 597 000€ 1 011 000€ 3 128 000€ 11 765 000€ 5 973 000€ 8 371 000€ 8 602 000€ 8 159 199€ 7 582 863€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
58 916€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
279 000 € 55 000 € 84 000 € 936 000 € 52 526 000 € 39 659 000 € 35 909 000 € 34 078 361 € 37 137 975 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
28 000€ 40 000€ 55 000€ 84 000€ 23 820 859€ 21 121 384€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
251 000€ 15 000€ 29 000€ 852 000€ 52 526 000€ 39 659 000€ 35 909 000€ 10 257 502€ 16 016 591€