Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.06.2022
31.12.2022
01.06.2021
31.05.2022
01.06.2020
31.05.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
374 033 000 € 426 318 000 € 216 446 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
195 646 000 € 206 704 000 € 97 382 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 382 000 € 16 407 000 € 11 913 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
15 507 000€ 16 206 000€ 5 817 000€
005
A.I.2
Software
272 000€ 85 000€ 259 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
603 000€ 116 000€ 5 837 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
179 264 000 € 190 297 000 € 85 469 000 €
012
A.II.1
Pozemky
1 033 000€ 1 033 000€ 488 000€
013
A.II.2
Stavby
57 164 000€ 58 577 000€ 27 425 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
92 478 000€ 94 095 000€ 47 193 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
23 693 000€ 32 466 000€ 4 448 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 896 000€ 4 129 000€ 5 915 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
170 520 000 € 211 584 000 € 115 072 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
84 109 000 € 96 789 000 € 38 813 000 €
035
B.I.1
Materiál
44 621 000€ 40 997 000€ 12 986 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
30 218 000€ 46 358 000€ 21 907 000€
037
B.I.3
Výrobky
9 222 000€ 9 364 000€ 3 920 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
48 000€ 70 000€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 380 000 € 7 411 000 € 3 943 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 169 000€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 084 000€ 3 439 000€ 1 573 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 296 000€ 3 803 000€ 2 370 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
81 009 000 € 107 375 000 € 72 315 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
42 098 000 € 96 449 000 € 34 094 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
29 226 000€ 0€ 33 315 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 356 000€ 7 545 000€ 4 277 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
854 000€ 516 000€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 475 000€ 2 865 000€ 629 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
22 000 € 9 000 € 1 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 000€ 9 000€ 1 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 867 000 € 8 030 000 € 3 992 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 537 000€ 6 185 000€ 2 866 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 330 000€ 1 845 000€ 1 126 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
374 033 000 € 426 318 000 € 216 446 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
149 640 000 € 149 655 000 € 89 791 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 616 000 € 2 552 000 € 2 043 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 616 000€ 2 552 000€ 2 043 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
217 000 € 521 000 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
217 000€ 521 000€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
89 868 000 € 89 643 000 € 30 809 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 868 000€ 89 643 000€ 30 809 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
224 133 000 € 276 384 000 € 126 600 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 527 000 € 15 096 000 € 59 666 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 353 000€ 15 096 000€ 59 666 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
174 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 426 000 € 2 763 000 € 678 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 426 000€ 2 763 000€ 678 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
204 481 000 € 256 928 000 € 65 245 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
134 104 000 € 104 878 000 € 53 558 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
55 144 000€ 132 429 000€ 2 454 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 475 000€ 9 146 000€ 4 598 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 863 000€ 4 720 000€ 2 341 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
919 000€ 2 065 000€ 651 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
179 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 797 000€ 3 690 000€ 1 643 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 699 000 € 1 597 000 € 1 011 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 699 000€ 1 597 000€ 1 011 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
260 000 € 279 000 € 55 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
216 000€ 28 000€ 40 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
44 000€ 251 000€ 15 000€