Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
01.06.2009
31.05.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
160 731 000 € 205 973 000 € 202 593 000 € 146 847 000 € 126 561 000 € 124 986 276 € 121 105 508 € 110 949 856 € 90 291 231 € 77 790 903 € 62 671 516 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
87 076 000 € 101 117 000 € 134 540 000 € 102 210 000 € 79 331 000 € 56 619 399 € 37 572 085 € 47 040 392 € 47 118 896 € 37 304 304 € 38 021 115 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
244 000 € 245 000 € 6 000 € 21 000 € 37 000 € 65 481 € 72 876 € 98 245 € 107 351 € 131 299 € 321 534 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 9 000€ 22 000€ 35 650€ 49 450€ 66 086€ 22 363€ 50 410€ 246 112€
005
A.I.2
Software
27 000€ 28 000€ 3 000€ 9 000€ 15 000€ 29 831€ 23 426€ 32 159€ 15 988€ 8 889€ 6 422€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
217 000€ 217 000€ 3 000€ 3 000€ 69 000€ 72 000€ 69 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
86 832 000 € 100 872 000 € 134 534 000 € 102 189 000 € 79 294 000 € 56 553 918 € 37 499 209 € 46 942 147 € 47 011 545 € 37 173 005 € 37 699 581 €
012
A.II.1
Pozemky
545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 476€ 535 476€ 535 476€ 535 476€ 535 476€ 535 476€
013
A.II.2
Stavby
25 595 000€ 27 385 000€ 28 070 000€ 28 482 000€ 19 962 000€ 20 252 401€ 18 300 847€ 19 281 551€ 20 070 424€ 12 101 782€ 12 793 394€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 592 000€ 50 294 000€ 55 746 000€ 39 019 000€ 40 544 000€ 14 328 158€ 13 142 515€ 10 986 028€ 7 910 475€ 12 852 627€ 19 704 821€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 997 000€ 16 579 000€ 39 046 000€ 28 638 000€ 9 914 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 538 973€ 4 765 933€ 15 966 138€ 18 337 530€ 11 310 370€ 4 657 250€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 103 000€ 6 069 000€ 11 127 000€ 5 505 000€ 8 329 000€ 1 888 910€ 754 438€ 172 954€ 157 640€ 372 750€ 8 640€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
68 306 000 € 97 993 000 € 63 234 000 € 38 640 000 € 38 481 000 € 42 891 939 € 53 287 006 € 43 603 583 € 41 284 535 € 38 081 402 € 24 545 792 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
17 698 000 € 30 202 000 € 18 793 000 € 9 169 000 € 9 081 000 € 9 586 897 € 10 072 564 € 11 654 163 € 7 279 520 € 8 703 423 € 5 440 925 €
032
B.I.1
Materiál
12 036 000€ 14 499 000€ 10 775 000€ 5 495 000€ 5 646 000€ 5 301 649€ 5 946 175€ 7 233 580€ 4 119 305€ 3 832 383€ 4 013 233€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 628 000€ 11 276 000€ 1 831 000€ 1 310 000€ 1 333 000€ 1 619 822€ 1 422 239€ 1 289 366€ 844 754€ 708 316€ 397 093€
034
B.I.3
Výrobky
2 838 000€ 4 281 000€ 5 966 000€ 2 239 000€ 2 074 000€ 2 661 702€ 2 690 352€ 3 112 824€ 2 309 446€ 4 129 986€ 1 026 580€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
42 000€ 3 724€ 13 798€ 18 393€ 6 015€ 32 738€ 4 019€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
154 000€ 146 000€ 221 000€ 125 000€ 28 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 936 000 € 4 894 000 € 4 830 000 € 4 830 000 € 4 848 000 € 3 579 586 € 1 804 964 € 971 896 € 543 455 € 90 315 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 936 000€ 4 894 000€ 4 830 000€ 4 830 000€ 4 848 000€ 3 579 586€ 1 804 964€ 971 896€ 543 455€ 90 315€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
46 670 000 € 62 893 000 € 39 606 000 € 24 635 000 € 24 546 000 € 29 403 486 € 41 155 680 € 30 744 390 € 30 707 624 € 28 130 803 € 16 394 095 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
20 334 000€ 57 837 000€ 34 145 000€ 21 884 000€ 20 237 000€ 21 528 203€ 27 275 629€ 29 194 894€ 20 291 134€ 25 481 219€ 15 589 038€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
22 611 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 150 041€ 11 090 314€ 0€ 9 024 590€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 189 000€ 4 330 000€ 5 445 000€ 2 742 000€ 4 302 000€ 2 717 548€ 2 730 770€ 1 549 388€ 1 386 595€ 2 647 425€ 804 895€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
536 000€ 726 000€ 16 000€ 9 000€ 7 000€ 7 694€ 58 967€ 108€ 5 305€ 2 159€ 162€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 000 € 4 000 € 5 000 € 6 000 € 6 000 € 321 970 € 253 798 € 233 134 € 2 753 936 € 1 156 861 € 2 710 772 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 000€ 4 000€ 5 000€ 6 000€ 6 000€ 5 193€ 14 909€ 18 836€ 5 709€ 18 805€ 25 406€
057
B.IV.2
Účty v bankách
316 777€ 238 889€ 214 298€ 2 748 227€ 1 138 056€ 2 685 366€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
5 349 000 € 6 863 000 € 4 819 000 € 5 997 000 € 8 749 000 € 25 474 938 € 30 246 417 € 20 305 881 € 1 887 800 € 2 405 197 € 104 609 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 070 000€ 2 453 000€ 16 670 558€ 22 044 695€ 15 051 073€ 1 047 298€ 1 580 892€ 3 778€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 279 000€ 4 410 000€ 4 819 000€ 5 997 000€ 8 749 000€ 8 804 380€ 8 201 722€ 5 254 808€ 840 502€ 824 305€ 100 831€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
160 731 000 € 205 973 000 € 202 593 000 € 146 847 000 € 126 561 000 € 124 986 276 € 121 105 508 € 110 949 856 € 90 291 231 € 77 790 903 € 62 671 516 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
52 853 000 € 26 878 000 € 21 400 000 € 52 591 000 € 56 299 000 € 60 565 238 € 49 186 684 € 45 933 888 € 41 334 131 € 32 966 727 € 24 344 604 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 059 € 14 359 059 € 14 359 059 € 14 359 059 € 14 359 059 € 14 359 059 €
069
A.I.1
Základné imanie
14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 059€ 14 359 059€ 14 359 059€ 14 359 059€ 14 359 059€ 14 359 059€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 435 906 € 1 435 906 € 1 435 906 € 1 435 906 € 1 347 076 € 1 276 772 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 436 000€ 1 436 000€ 1 436 000€ 1 436 000€ 1 436 000€ 1 435 906€ 1 435 906€ 1 435 906€ 1 435 906€ 1 347 076€ 1 276 772€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
37 058 000 € 11 083 000 € 5 605 000 € 36 796 000 € 40 504 000 € 30 891 718 € 20 138 923 € 15 539 168 € 17 171 762 € 8 638 469 € 7 302 684 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
37 058 000€ 11 083 000€ 5 605 000€ 36 796 000€ 40 504 000€ 30 891 718€ 20 138 923€ 15 539 168€ 17 171 762€ 8 638 469€ 7 302 684€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
13 878 555 € 13 252 796 € 14 599 755 € 8 367 404 € 8 622 123 € 1 406 089 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
107 876 000 € 179 095 000 € 147 884 000 € 79 535 000 € 55 120 000 € 51 088 683 € 52 817 893 € 46 378 868 € 41 575 537 € 40 653 854 € 32 017 123 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 292 000 € 31 506 000 € 29 309 000 € 6 502 000 € 8 855 000 € 17 674 339 € 9 701 933 € 8 668 034 € 6 486 676 € 5 006 067 € 4 191 729 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
968 849€ 958 903€ 1 621 804€ 1 363 763€ 634 181€ 493 381€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 565 000€ 21 932 000€ 21 349 000€ 3 685 000€ 4 156 000€ 2 880 831€ 1 538 765€ 2 149 149€ 3 750 488€ 2 799 706€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
727 000€ 9 574 000€ 7 960 000€ 2 817 000€ 4 699 000€ 13 824 659€ 7 204 265€ 4 897 081€ 1 372 425€ 1 572 180€ 3 698 348€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
70 698 000 € 70 914 000 € 40 000 000 € 0 € 4 000 000 € 4 037 427 € 4 022 558 € 8 009 277 € 15 813 € 4 026 526 € 15 091 701 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
70 698 000€ 70 914 000€ 40 000 000€ 0€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 8 000 000€ 0€ 7 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 000 000€ 7 000 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
37 427€ 22 558€ 9 277€ 13 752€ 16 366€ 2 024€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 061€ 10 160€ 2 017€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 1 087 660€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
34 886 000 € 76 675 000 € 78 575 000 € 73 033 000 € 42 265 000 € 29 376 917 € 39 093 402 € 29 701 557 € 35 073 048 € 31 621 261 € 11 447 977 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 327 000€ 40 293 000€ 36 826 000€ 23 648 000€ 17 290 000€ 26 098 756€ 31 820 888€ 23 895 462€ 19 291 006€ 17 614 537€ 9 112 154€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
9 381 000€ 11 914 000€ 16 001 000€ 12 068 000€ 13 329 000€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
967 604€ 854 034€ 280 987€ 113 863€ 143 767€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
559 000€ 16 003 000€ 18 668 000€ 25 023 000€ 1 653 000€ 4 007 916€ 7 916€ 7 115 249€ 7 000 000€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 256€ 2 798€ 7 028 822€ 3 000 000€ 1 000 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 1 163 953€ 122 312€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 913 000€ 4 468 000€ 3 412 000€ 2 616 000€ 2 182 000€ 1 004 409€ 902 880€ 818 743€ 650 735€ 569 905€ 436 040€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 993 000€ 2 458 000€ 1 845 000€ 1 393 000€ 742 000€ 658 830€ 599 674€ 543 153€ 412 534€ 355 347€ 266 425€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
669 000€ 1 523 000€ 379 000€ 273 000€ 212 000€ 1 609 520€ 783 812€ 2 405 309€ 280 767€ 2 609 918€ 311 165€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
44 000€ 16 000€ 1 444 000€ 8 012 000€ 6 857 000€ 5 402€ 7 372€ 10 189€ 12 948€ 235 379€ 178 426€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 1 285 716 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 1 285 716€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 000 € 0 € 33 309 000 € 14 721 000 € 15 142 000 € 13 332 355 € 19 100 931 € 18 637 100 € 7 381 563 € 4 170 322 € 6 309 789 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 33 309 000€ 14 721 000€ 15 142 000€ 526€ 0€ 2 452€ 436€ 1 175€ 370€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 753 174€ 12 916 956€ 13 034 121€ 5 039 090€ 2 942 809€ 4 103 973€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 000€ 5 578 655€ 6 183 975€ 5 600 527€ 2 342 037€ 1 226 338€ 2 205 446€