Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
160 731 000 € 205 973 000 € 202 593 000 € 146 847 000 € 126 561 000 € 124 986 276 € 121 105 508 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
87 076 000 € 101 117 000 € 134 540 000 € 102 210 000 € 79 331 000 € 56 619 399 € 37 572 085 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
244 000 € 245 000 € 6 000 € 21 000 € 37 000 € 65 481 € 72 876 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 9 000€ 22 000€ 35 650€ 49 450€
005
A.I.2
Software
27 000€ 28 000€ 3 000€ 9 000€ 15 000€ 29 831€ 23 426€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
217 000€ 217 000€ 3 000€ 3 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
86 832 000 € 100 872 000 € 134 534 000 € 102 189 000 € 79 294 000 € 56 553 918 € 37 499 209 €
012
A.II.1
Pozemky
545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 476€ 535 476€
013
A.II.2
Stavby
25 595 000€ 27 385 000€ 28 070 000€ 28 482 000€ 19 962 000€ 20 252 401€ 18 300 847€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 592 000€ 50 294 000€ 55 746 000€ 39 019 000€ 40 544 000€ 14 328 158€ 13 142 515€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 997 000€ 16 579 000€ 39 046 000€ 28 638 000€ 9 914 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 538 973€ 4 765 933€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 103 000€ 6 069 000€ 11 127 000€ 5 505 000€ 8 329 000€ 1 888 910€ 754 438€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
68 306 000 € 97 993 000 € 63 234 000 € 38 640 000 € 38 481 000 € 42 891 939 € 53 287 006 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 698 000 € 30 202 000 € 18 793 000 € 9 169 000 € 9 081 000 € 9 586 897 € 10 072 564 €
035
B.I.1
Materiál
12 036 000€ 14 499 000€ 10 775 000€ 5 495 000€ 5 646 000€ 5 301 649€ 5 946 175€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 628 000€ 11 276 000€ 1 831 000€ 1 310 000€ 1 333 000€ 1 619 822€ 1 422 239€
037
B.I.3
Výrobky
2 838 000€ 4 281 000€ 5 966 000€ 2 239 000€ 2 074 000€ 2 661 702€ 2 690 352€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
42 000€ 3 724€ 13 798€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
154 000€ 146 000€ 221 000€ 125 000€ 28 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 936 000 € 4 894 000 € 4 830 000 € 4 830 000 € 4 848 000 € 3 579 586 € 1 804 964 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 936 000€ 4 894 000€ 4 830 000€ 4 830 000€ 4 848 000€ 3 579 586€ 1 804 964€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
46 670 000 € 62 893 000 € 39 606 000 € 24 635 000 € 24 546 000 € 29 403 486 € 41 155 680 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
20 334 000 € 57 837 000 € 34 145 000 € 21 884 000 € 20 237 000 € 21 528 203 € 27 275 629 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 031 433€ 832 791€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 127 098€ 5 919 725€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 369 672€ 20 523 113€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
22 611 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 150 041€ 11 090 314€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 189 000€ 4 330 000€ 5 445 000€ 2 742 000€ 4 302 000€ 2 717 548€ 2 730 770€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
536 000€ 726 000€ 16 000€ 9 000€ 7 000€ 7 694€ 58 967€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 000 € 4 000 € 5 000 € 6 000 € 6 000 € 321 970 € 253 798 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 000€ 4 000€ 5 000€ 6 000€ 6 000€ 5 193€ 14 909€
073
B.V.2.
Účty v bankách
316 777€ 238 889€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 349 000 € 6 863 000 € 4 819 000 € 5 997 000 € 8 749 000 € 25 474 938 € 30 246 417 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 070 000€ 2 453 000€ 16 670 558€ 22 044 695€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 279 000€ 4 410 000€ 4 819 000€ 5 997 000€ 8 749 000€ 8 804 380€ 8 201 722€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
160 731 000 € 205 973 000 € 202 593 000 € 146 847 000 € 126 561 000 € 124 986 276 € 121 105 508 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
52 853 000 € 26 878 000 € 21 400 000 € 52 591 000 € 56 299 000 € 60 565 238 € 49 186 684 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 059 € 14 359 059 €
082
A.I.1
Základné imanie
14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 059€ 14 359 059€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 435 906 € 1 435 906 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 436 000€ 1 436 000€ 1 435 906€ 1 435 906€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
37 058 000 € 11 083 000 € 5 605 000 € 36 796 000 € 40 504 000 € 30 891 718 € 20 138 923 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
37 058 000€ 11 083 000€ 5 605 000€ 36 796 000€ 40 504 000€ 30 891 718€ 20 138 923€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
13 878 555 € 13 252 796 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
107 876 000 € 179 095 000 € 147 884 000 € 79 535 000 € 55 120 000 € 51 088 683 € 52 817 893 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
70 698 000 € 70 914 000 € 40 000 000 € 4 000 000 € 4 037 427 € 4 022 558 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
70 698 000€ 70 914 000€ 40 000 000€ 0€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
37 427€ 22 558€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 565 000 € 21 932 000 € 21 349 000 € 3 685 000 € 4 156 000 € 2 880 831 € 1 538 765 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 565 000€ 21 932 000€ 21 349 000€ 3 685 000€ 4 156 000€ 2 880 831€ 1 538 765€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
34 886 000 € 76 675 000 € 78 575 000 € 73 033 000 € 42 265 000 € 29 376 917 € 39 093 402 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 327 000 € 40 293 000 € 36 826 000 € 23 648 000 € 17 290 000 € 26 098 756 € 32 788 492 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 541 462€ 18 602 388€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
982 951€ 1 452 084€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 574 343€ 12 734 020€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
9 381 000€ 11 914 000€ 16 001 000€ 12 068 000€ 13 329 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
559 000€ 16 003 000€ 18 668 000€ 25 023 000€ 1 653 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 011 172€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 913 000€ 4 468 000€ 3 412 000€ 2 616 000€ 2 182 000€ 1 004 409€ 902 880€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 993 000€ 2 458 000€ 1 845 000€ 1 393 000€ 742 000€ 658 830€ 599 674€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
669 000€ 1 523 000€ 379 000€ 273 000€ 212 000€ 1 609 520€ 783 812€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
44 000€ 16 000€ 1 444 000€ 8 012 000€ 6 857 000€ 5 402€ 7 372€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
727 000 € 9 574 000 € 7 960 000 € 2 817 000 € 4 699 000 € 14 793 508 € 8 163 168 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
968 849€ 958 903€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
727 000€ 9 574 000€ 7 960 000€ 2 817 000€ 4 699 000€ 13 824 659€ 7 204 265€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 000 € 0 € 33 309 000 € 14 721 000 € 15 142 000 € 13 332 355 € 19 100 931 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 33 309 000€ 14 721 000€ 15 142 000€ 526€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 753 174€ 12 916 956€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 000€ 5 578 655€ 6 183 975€