Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
164 552€ 8 310€ 9 359€ 1 580€ 4 740€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
164 552€ 5 081€ 6 203€ 1 230€ 2 958€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 3 229 € 3 156 € 350 € 1 782 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
197 464 € 197 181 € 150 907 € 50 381 € 5 683 € 4 230 € 8 580 € 7 850 € 7 280 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
197 464€ 197 181€ 150 907€ 50 381€ 5 683€ 4 230€ 8 580€ 7 850€ 7 280€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
50 568 € 28 365 € 56 509 € 38 523 € 1 905 € 2 821 € 1 325 € 2 076 € 2 074 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 329€ 6 784€ 41 472€ 23 032€ -22€ 312€ 4€ 469€ 740€
10
B.2
Služby
48 239€ 21 581€ 15 037€ 15 491€ 1 927€ 2 509€ 1 321€ 1 607€ 1 334€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
146 896 € 168 816 € 94 398 € 11 858 € 3 778 € 4 638 € 10 411 € 6 124 € 6 988 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
737€ 582€ 595€ 2 214€ 120€ 81€ 208€ 598€ 103€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
113 257€ 113 229€ 100 604€ 18 113€ 2 967€ 2 967€ 5 638€ 5 676€ 5 487€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 000€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
417€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 057€ 1 497€ 1 624€ 5 960€ 256€ 256€ 749€ 256€ 256€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 870€ 4 875€ 3 925€ 5 809€ 464€ 139€ 55€ 12€ 139€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
49 089 € 56 210 € -9 102 € -8 318 € 483 € 1 707 € 5 259 € 94 € 1 515 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€
39
N
Nákladové úroky
17 597€ 20 155€ 41 505€ 1 744€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
29€ 86€ 5€
41
O
Kurzové straty
15€ 190€ 261€ 28€ 127€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 375€ 2 843€ 6 374€ 1 172€ 94€ 109€ 143€ 79€ 110€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-20 972 € -22 998 € -47 879 € -2 916 € -109 € -299 € -375 € -21 € -232 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
28 117 € 33 212 € -56 981 € -11 234 € 374 € 1 408 € 4 884 € 73 € 1 283 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 698 € 960 € 960 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 698€ 960€ 960€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
28 117 € 33 212 € -57 679 € -12 194 € -586 € 1 408 € 4 884 € 73 € 1 283 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
28 117 € 33 212 € -56 981 € -11 234 € 374 € 1 408 € 4 884 € 73 € 1 283 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
28 117 € 33 212 € -57 679 € -12 194 € -586 € 1 408 € 4 884 € 73 € 1 283 €