Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
40 920 148 € 44 011 998 € 44 286 745 € 59 925 167 € 60 769 309 € 62 633 851 € 65 641 452 € 75 135 091 € 94 301 862 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
40 501 394 € 43 423 788 € 43 521 849 € 58 985 501 € 60 530 418 € 62 348 845 € 64 966 580 € 73 639 683 € 93 854 418 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
55 401 € 55 401 € 54 072 € 17 611 € 44 032 € 70 452 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
17 611€ 44 032€ 70 452€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
40 501 394 € 43 423 788 € 43 466 448 € 58 930 100 € 60 476 346 € 62 348 845 € 64 948 969 € 73 595 651 € 93 783 966 €
012
A.II.1
Pozemky
40 501 394€ 43 423 788€ 43 466 448€ 34 752 936€ 36 299 182€ 37 845 428€
013
A.II.2
Stavby
40 512 763€ 46 541 362€ 58 790 963€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 177 164€ 24 177 164€ 24 503 417€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 436 206€ 27 054 289€ 34 993 003€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
418 754 € 588 210 € 764 896 € 939 666 € 238 891 € 285 006 € 674 865 € 1 446 805 € 436 353 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
16 €
032
B.I.1
Materiál
16€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
259 704 € 249 077 € 338 191 € 907 739 € 225 539 € 221 621 € 243 680 € 357 770 € 318 455 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
179 957€ 179 598€ 161 200€ 843 977€ 159 052€ 157 552€ 172 174€ 271 715€ 259 945€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
23 042€ 14 806€ 18 687€ 9 922€ 12 647€ 10 229€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 224€ 32 773€ 5 229€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
56 705€ 54 673€ 158 304€ 53 840€ 53 840€ 53 840€ 53 282€ 53 282€ 53 281€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
159 050 € 339 133 € 426 705 € 31 927 € 13 352 € 63 385 € 431 185 € 1 089 035 € 117 882 €
056
B.IV.1
Peniaze
159 050€ 339 133€ 426 705€ 31 927€ 13 352€ 63 385€ 1€ 1 052€ 1 457€
057
B.IV.2
Účty v bankách
431 184€ 1 087 983€ 116 425€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
7 € 48 603 € 11 091 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7€ 195€ 217€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
48 408€ 10 874€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
40 920 148 € 44 011 998 € 44 286 745 € 59 925 167 € 60 769 309 € 62 633 851 € 65 641 452 € 75 135 091 € 94 301 862 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
25 367 579 € 28 460 049 € 28 472 946 € 44 074 602 € 45 204 763 € 47 026 913 € 49 991 233 € 59 558 432 € 78 698 662 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
114 005 320 € 114 005 681 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
114 066 366€ 114 066 366€ 114 066 366€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-85 555 592 € -82 060 454 € -82 022 060 € -68 871 563 € -67 049 415 € -64 085 093 € -54 517 894 € -35 377 664 € -31 215 028 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-54 517 894€ -35 377 664€ -31 215 028€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-3 092 109 € -3 495 138 € -3 581 320 € -1 130 161 € -1 822 148 € -2 964 320 € -9 567 199 € -19 140 230 € -4 162 636 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
15 552 569 € 15 551 949 € 15 813 799 € 15 850 565 € 15 564 546 € 15 606 938 € 15 650 219 € 15 576 659 € 15 603 200 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 028 € 1 958 € 2 689 € 3 779 € 7 539 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 028€ 1 958€ 2 689€ 3 779€ 7 539€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 461 € 1 357 € 1 683 € 1 371 € 864 € 359 € 122 € 146 € 174 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
122€ 146€ 174€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
15 549 080 € 15 548 634 € 15 812 116 € 15 849 194 € 15 563 682 € 15 606 579 € 15 647 408 € 15 572 734 € 15 595 487 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
204 588€ 204 279€ 313 620€ 541 433€ 314 640€ 247 824€ 291 645€ 235 643€ 163 107€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
116€ 8 009€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 333 483€ 15 337 270€ 15 340 595€ 15 137 950€ 15 184 271€ 15 340 605€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 345 403€ 15 336 732€ 15 336 732€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 936€ 5 021€ 137 947€ 145 428€ 54 004€ 13 548€ 3 783€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 124€ 222€ 221€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 073€ 2 064€ 19 954€ 24 383€ 10 767€ 4 602€ 2 433€ 21€ 87 418€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
20€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé