Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 699 011€ 3 509 440€ 3 714 341€ 3 818 736€ 4 261 195€ 4 268 894€ 5 044 018€ 3 864 899€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 208 012 € 4 291 863 € 4 274 943 € 4 268 843 € 4 875 676 € 4 521 932 € 5 223 431 € 4 138 123 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 321 620€ 1 316 932€ 1 400 427€ 1 449 924€ 1 549 580€ 1 852 412€ 2 083 641€ 1 408 766€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 718 472€ 1 544 960€ 1 709 158€ 1 645 957€ 1 844 979€ 1 786 428€ 1 820 271€ 1 621 384€
05
III.
Tržby z predaja služieb
641 542€ 626 935€ 569 214€ 687 293€ 722 305€ 614 479€ 723 477€ 459 160€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-138 831€ 57 478€ -54 210€ -75 155€ 4 351€ -178 140€ -12 098€ 123 963€
07
V.
Aktivácia
81 530€ 94 784€ 87 439€ 77 678€ 62 206€ 48 536€ 70 670€ 57 533€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100 009€ 165 287€ 75 991€ 66 064€ 189 432€ 52 951€ 85 825€ 67 570€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
483 670€ 485 487€ 486 924€ 417 082€ 502 823€ 345 266€ 451 645€ 399 747€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 098 813 € 4 342 924 € 4 178 850 € 4 310 100 € 4 428 834 € 4 410 451 € 4 926 507 € 4 111 520 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 136 707€ 1 215 975€ 1 203 864€ 1 290 768€ 1 396 666€ 1 625 186€ 1 894 685€ 1 298 615€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 002 511€ 1 174 716€ 1 107 898€ 1 137 455€ 1 138 929€ 1 126 032€ 1 212 510€ 1 158 492€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
740 192€ 737 315€ 672 592€ 757 755€ 817 007€ 644 026€ 718 573€ 566 420€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
684 501 € 724 128 € 687 516 € 646 524 € 607 752 € 592 552 € 571 303 € 520 925 €
16
E.1.
Mzdové náklady
485 862€ 506 736€ 484 513€ 463 168€ 434 771€ 423 980€ 407 681€ 369 218€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
168 661€ 178 491€ 167 747€ 156 486€ 146 814€ 141 632€ 138 950€ 128 472€
19
E.4.
Sociálne náklady
29 978€ 38 901€ 35 256€ 26 870€ 26 167€ 26 940€ 24 672€ 23 235€
20
F.
Dane a poplatky
59 283€ 63 425€ 64 747€ 61 401€ 61 216€ 58 428€ 58 803€ 46 508€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
313 882€ 313 154€ 297 281€ 290 020€ 188 646€ 231 363€ 327 874€ 385 323€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
313 882€ 313 154€ 297 281€ 290 020€ 188 646€ 231 363€ 327 874€ 385 323€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
60 562€ 50 965€ 48 823€ 35 003€ 46 902€ 45 904€ 68 727€ 55 671€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 019€ 2 205€ 2 673€ 24 573€ 13 566€ 17 076€ 3 034€ 414€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
102 194€ 61 041€ 93 456€ 66 601€ 158 150€ 69 884€ 70 998€ 79 152€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
109 199 € -51 061 € 96 093 € -41 257 € 446 842 € 111 481 € 296 924 € 26 603 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
744 923 € 513 083 € 727 674 € 599 719 € 830 819 € 728 471 € 860 193 € 647 279 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
62 € 82 € 100 € 220 € 2 072 € 3 694 € 6 916 € 494 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
62 € 82 € 100 € 220 € 2 054 € 3 694 € 6 916 € 457 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
457€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
62€ 82€ 100€ 220€ 2 054€ 3 694€ 6 916€
42
XII.
Kurzové zisky
37€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
38 202 € 44 234 € 66 557 € 70 561 € 50 433 € 34 177 € 31 215 € 23 399 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
34 916 € 40 870 € 64 738 € 67 787 € 47 145 € 29 947 € 26 026 € 19 380 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
19 380€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
34 916€ 40 870€ 64 738€ 67 787€ 47 145€ 29 947€ 26 026€
52
O.
Kurzové straty
36€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 286€ 3 364€ 1 819€ 2 738€ 3 288€ 4 230€ 5 189€ 4 019€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-38 140 € -44 152 € -66 457 € -70 341 € -48 361 € -30 483 € -24 299 € -22 905 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
71 059 € -95 213 € 29 636 € -111 598 € 398 481 € 80 998 € 272 625 € 3 698 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 976 € -1 523 € 4 037 € 3 435 € 90 198 € 17 095 € 61 635 € 1 286 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 770€ 2 880€ 2 880€ 91 112€ 21 261€ 70 585€ 14 078€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-794€ -1 523€ 1 157€ 555€ -914€ -4 166€ -8 950€ -12 792€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
64 083 € -93 690 € 25 599 € -115 033 € 308 283 € 63 903 € 210 990 € 2 412 €