Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
353 479 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
68 682 000 € 124 159 000 € 180 985 000 € 345 302 000 € 375 440 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
66 350 000€ 122 724 000€ 181 093 000€ 315 625 000€ 348 015 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
550 000€ 1 950 000€ 5 767 000€ 3 173 000€ 5 464 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 746 000€ -8 588 000€ -20 242 000€ 18 990 000€ 9 576 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 528 000€ 6 189 000€ 2 949 000€ 1 494 000€ 5 316 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 1 884 000€ 11 418 000€ 6 020 000€ 7 069 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
63 079 000 € 124 556 000 € 180 704 000 € 345 949 000 € 355 900 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 438 000€ 85 048 000€ 128 840 000€ 275 110 000€ 293 000 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
11 550 000€ 17 666 000€ 7 488 000€ 13 366 000€ 15 567 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 € 2 101 000 € 18 947 000 € 21 830 000 € 20 147 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 1 344 000€ 13 198 000€ 15 224 000€ 13 988 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€ 541 000€ 4 864 000€ 5 597 000€ 5 126 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 216 000€ 885 000€ 1 009 000€ 1 033 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 473 000€ 19 741 000€ 25 429 000€ 26 331 000€ 26 210 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 618 000€ 0€ 0€ 9 312 000€ 976 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 603 000 € -397 000 € 281 000 € -647 000 € 19 541 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 166 000 € 13 372 000 € 30 290 000 € 49 312 000 € 54 488 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
98 000 € 25 000 € 7 000 € 10 000 € 11 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
95 000 € 25 000 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
95 000€ 25 000€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
3 000€ 0€ 7 000€ 10 000€ 11 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 000 € 307 000 € 858 000 € 765 000 € 905 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 296 000 € 850 000 € 763 000 € 884 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 296 000€ 850 000€ 763 000€ 884 000€
52
O.
Kurzové straty
9 000€ 10 000€ 7 000€ 1 000€ 9 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 12 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
88 000 € -282 000 € -851 000 € -755 000 € -894 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 691 000 € -678 000 € -570 000 € -1 403 000 € 18 647 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-765 000 € 1 186 000 € 5 548 000 € 224 000 € 3 300 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-797 000€ 3 285 000€ 316 000€ 3 733 000€ 4 674 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
32 000€ -2 099 000€ 5 232 000€ -3 509 000€ -1 374 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 456 000 € -1 864 000 € -6 119 000 € -1 628 000 € 15 346 000 €