Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 247 000 € 38 566 000 € 123 987 000 € 174 689 000 € 160 164 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 € 8 872 000 € 68 089 000 € 85 262 000 € 92 531 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 300 000 € 84 000 € 22 000 € 63 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 300 000€ 84 000€ 22 000€ 59 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 4 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 8 572 000 € 68 005 000 € 85 240 000 € 92 468 000 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 841 000€ 841 000€
013
A.II.2
Stavby
0€ 34 920 000€ 36 556 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 8 164 000€ 25 598 000€ 45 441 000€ 47 635 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 39 429 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 408 000€ 2 978 000€ 4 039 000€ 7 437 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
49 247 000 € 29 695 000 € 55 899 000 € 89 426 000 € 67 633 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 8 784 000 € 21 823 000 € 47 967 000 € 28 234 000 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 5 025 000€ 9 476 000€ 15 380 000€ 14 637 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 1 737 000€ 2 740 000€ 5 007 000€ 3 560 000€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 2 022 000€ 9 607 000€ 27 580 000€ 10 037 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 32 000 € 0 € 3 166 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 32 000€ 0€ 3 166 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 246 000 € 20 878 000 € 34 076 000 € 38 292 000 € 39 399 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 518 000 € 71 000 € 22 775 000 € 35 128 000 € 32 237 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
533 000€ 2 893 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
38 195 000€ 17 914 000€ 11 301 000€ 3 164 000€ 7 162 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 0 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 247 000 € 38 566 000 € 123 987 000 € 174 689 000 € 160 164 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 464 000 € 9 008 000 € 10 873 000 € 16 991 000 € 33 965 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
133 000 € 133 000 € 133 000 € 133 000 € 133 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
133 000€ 133 000€ 133 000€ 133 000€ 133 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 142 000 € -9 597 000 € -7 733 000 € -1 614 000 € 15 360 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 15 360 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 142 000€ -9 597 000€ -7 733 000€ -1 614 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
33 783 000 € 29 558 000 € 113 115 000 € 152 222 000 € 118 775 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 2 066 000 € 0 € 343 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 2 066 000€ 0€ 343 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 2 682 000 € 2 889 000 € 2 148 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 2 682 000€ 2 889 000€ 2 148 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
28 742 000 € 27 658 000 € 108 299 000 € 149 018 000 € 116 017 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
28 745 000 € 23 361 000 € 11 574 000 € 28 315 000 € 40 872 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 84 644 000€ 98 769 000€ 66 504 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
-3 000€ -6 000€ 2 452 000€ 2 894 000€ 3 189 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 3 014 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 1 289 000€ 9 629 000€ 19 040 000€ 5 452 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 041 000 € 1 900 000 € 67 000 € 316 000 € 267 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 041 000€ 1 900 000€ 67 000€ 316 000€ 267 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 5 475 000 € 7 424 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 4 920 000€ 5 538 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 555 000€ 1 886 000€