Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MASH CORPORATION, s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
37 004 907€ 35 197 660€ 27 179 177€ 19 488 639€ 22 154 326€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
39 779 171 € 36 054 186 € 32 249 329 € 19 488 304 € 23 263 644 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 646 097€ 33 874 901€ 26 242 336€ 17 360 850€ 20 141 796€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
467 374€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 358 810€ 1 322 759€ 469 467€ 483 956€ 1 400 098€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
579 446€ 95 274€ 2 056 442€ 221 001€ 411 621€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 194 818€ 761 252€ 3 013 710€ 1 422 497€ 1 310 129€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 605 831 € 35 037 720 € 31 665 867 € 18 975 886 € 23 116 044 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 026 170€ 32 338 152€ 24 721 755€ 15 393 697€ 18 608 381€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
147 184€ 125 224€ 265 511€ 182 724€ 151 463€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
920 396€ 1 154 071€ 1 005 129€ 1 414 505€ 2 353 731€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 817 € 36 296 € 31 016 € 23 366 € 20 433 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 850€ 27 576€ 23 107€ 14 843€ 13 252€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 102€ 8 480€ 7 779€ 5 213€ 5 166€
19
E.4.
Sociálne náklady
865€ 240€ 130€ 3 310€ 2 015€
20
F.
Dane a poplatky
19 317€ 18 073€ 18 704€ 8 070€ 14 135€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
547 900€ 574 636€ 921 815€ 405 963€ 228 237€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
547 900€ 574 636€ 921 815€ 405 963€ 228 237€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
322 181€ 23 412€ 1 676 896€ 184 833€ 376 611€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 595 866€ 767 856€ 3 025 041€ 1 362 728€ 1 363 053€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 173 340 € 1 016 466 € 583 462 € 512 418 € 147 600 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
911 157 € 1 580 213 € 1 186 782 € 853 880 € 428 319 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
213 € 335 € 169 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
184 € 294 € 169 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
294€ 169€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
184€
42
XII.
Kurzové zisky
29€ 41€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
240 248 € 158 124 € 181 883 € 168 486 € 118 596 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
120 432 € 111 424 € 149 975 € 143 626 € 88 886 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
120 432€ 111 424€ 149 975€ 143 626€ 88 886€
52
O.
Kurzové straty
4€ 25€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
119 816€ 46 700€ 31 904€ 24 860€ 29 685€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-240 248 € -158 124 € -181 670 € -168 151 € -118 427 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
933 092 € 858 342 € 401 792 € 344 267 € 29 173 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
234 074 € 196 562 € 113 651 € 121 390 € 6 719 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
234 074€ 196 562€ 113 651€ 105 900€ 24 248€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
15 490€ -17 529€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
699 018 € 661 780 € 288 141 € 222 877 € 22 454 €