Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MASH CORPORATION, s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
37 004 907€ 35 197 660€ 27 179 177€ 19 488 639€ 22 154 326€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
39 779 171 € 36 054 186 € 32 249 329 € 19 488 304 € 23 263 644 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 646 097€ 33 874 901€ 26 242 336€ 17 360 850€ 20 141 796€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
467 374€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 358 810€ 1 322 759€ 469 467€ 483 956€ 1 400 098€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
579 446€ 95 274€ 2 056 442€ 221 001€ 411 621€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 194 818€ 761 252€ 3 013 710€ 1 422 497€ 1 310 129€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 605 831 € 35 037 720 € 31 665 867 € 18 975 886 € 23 116 044 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 026 170€ 32 338 152€ 24 721 755€ 15 393 697€ 18 608 381€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
147 184€ 125 224€ 265 511€ 182 724€ 151 463€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
920 396€ 1 154 071€ 1 005 129€ 1 414 505€ 2 353 731€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 817 € 36 296 € 31 016 € 23 366 € 20 433 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 850€ 27 576€ 23 107€ 14 843€ 13 252€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 102€ 8 480€ 7 779€ 5 213€ 5 166€
19
E.4.
Sociálne náklady
865€ 240€ 130€ 3 310€ 2 015€
20
F.
Dane a poplatky
19 317€ 18 073€ 18 704€ 8 070€ 14 135€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
547 900€ 574 636€ 921 815€ 405 963€ 228 237€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
547 900€ 574 636€ 921 815€ 405 963€ 228 237€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
322 181€ 23 412€ 1 676 896€ 184 833€ 376 611€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 595 866€ 767 856€ 3 025 041€ 1 362 728€ 1 363 053€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 173 340 € 1 016 466 € 583 462 € 512 418 € 147 600 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
911 157 € 1 580 213 € 1 186 782 € 853 880 € 428 319 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
213 € 335 € 169 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
184 € 294 € 169 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
294€ 169€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
184€
42
XII.
Kurzové zisky
29€ 41€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
240 248 € 158 124 € 181 883 € 168 486 € 118 596 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
120 432 € 111 424 € 149 975 € 143 626 € 88 886 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
120 432€ 111 424€ 149 975€ 143 626€ 88 886€
52
O.
Kurzové straty
4€ 25€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
119 816€ 46 700€ 31 904€ 24 860€ 29 685€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-240 248 € -158 124 € -181 670 € -168 151 € -118 427 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
933 092 € 858 342 € 401 792 € 344 267 € 29 173 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
234 074 € 196 562 € 113 651 € 121 390 € 6 719 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
234 074€ 196 562€ 113 651€ 105 900€ 24 248€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
15 490€ -17 529€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
699 018 € 661 780 € 288 141 € 222 877 € 22 454 €