Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
134 417 000 € 141 065 896 € 125 386 346 € 113 606 693 € 113 905 052 € 105 694 117 € 89 274 826 € 78 360 651 € 73 835 431 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
44 335 000 € 33 179 412 € 27 370 210 € 27 229 136 € 27 874 552 € 23 342 817 € 20 253 014 € 20 760 092 € 20 801 290 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
264 000 € 320 880 € 222 637 € 305 604 € 475 460 € 564 076 € 343 064 € 199 970 € 197 518 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
154 000€ 245 502€ 135 018€ 205 133€ 373 186€ 455 504€ 64 315€ 42 906€ 64 050€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
67 000€ 75 378€ 83 677€ 91 975€ 100 274€ 108 572€ 116 871€ 125 169€ 133 468€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
43 000€ 0€ 3 942€ 8 496€ 2 000€ 161 878€ 31 895€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
44 071 000 € 32 858 532 € 27 147 573 € 26 923 532 € 27 399 092 € 22 778 741 € 19 909 950 € 20 560 122 € 20 603 772 €
012
A.II.1
Pozemky
294 000€ 294 395€ 294 395€ 294 395€ 200 402€ 200 402€ 200 402€ 200 402€ 200 402€
013
A.II.2
Stavby
4 403 000€ 4 570 634€ 4 604 785€ 4 975 697€ 5 675 017€ 5 321 942€ 5 641 030€ 6 040 867€ 6 357 183€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 125 000€ 25 175 148€ 15 706 156€ 16 320 834€ 13 491 391€ 12 555 590€ 13 376 613€ 12 127 980€ 13 536 155€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 824 000€ 967 553€ 876 378€ 531 224€ 372 673€ 389 815€ 355 156€ 433 921€ 509 832€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 425 000€ 1 850 802€ 5 665 859€ 4 801 382€ 7 659 609€ 4 310 992€ 336 749€ 1 756 952€ 200€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
89 213 000 € 107 327 386 € 97 449 228 € 85 854 863 € 85 930 221 € 82 276 202 € 68 939 539 € 57 585 842 € 53 023 446 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 996 000 € 16 348 545 € 14 425 926 € 16 005 817 € 19 046 735 € 11 462 814 € 8 607 803 € 9 290 962 € 5 085 408 €
035
B.I.1
Materiál
7 304 000€ 10 108 247€ 6 769 777€ 10 696 932€ 10 028 241€ 7 096 956€ 5 967 076€ 4 992 921€ 3 140 057€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
868 000€ 832 802€ 552 609€ 980 243€ 966 966€ 957 380€ 859 708€ 1 125 098€ 679 446€
037
B.I.3
Výrobky
3 483 000€ 2 723 581€ 3 967 660€ 2 550 778€ 2 590 104€ 1 798 391€ 1 781 019€ 1 420 030€ 1 255 811€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 340 000€ 2 683 915€ 3 135 880€ 1 777 864€ 5 461 424€ 1 610 087€ 1 752 913€ 10 094€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 187 000 € 2 124 881 € 1 493 744 € 1 004 703 € 882 211 € 50 844 € 276 408 € 557 107 € 1 732 175 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 187 000€ 2 124 881€ 1 493 744€ 1 004 703€ 882 211€ 50 844€ 276 408€ 557 107€ 1 732 175€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
52 181 000 € 65 883 091 € 53 682 946 € 47 558 175 € 52 914 686 € 36 124 985 € 27 724 278 € 20 736 760 € 31 684 673 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
52 186 000 € 63 872 858 € 52 947 562 € 47 468 730 € 52 457 074 € 36 121 361 € 26 875 803 € 19 615 946 € 31 645 381 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 866 322€ 8 876 371€ 12 088 154€ 10 045 558€ 11 045 102€ 13 426 614€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
52 186 000€ 58 006 536€ 44 071 191€ 35 380 576€ 42 411 516€ 25 076 259€ 13 449 189€ 19 615 946€ 31 645 381€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 047 587€ 842 202€ 656 077€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-5 000€ 962 646€ 735 384€ 89 445€ 457 612€ 3 624€ 6 273€ 464 737€ 39 292€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
19 849 000 € 22 970 869 € 27 846 612 € 21 286 168 € 13 086 589 € 34 637 559 € 32 331 050 € 27 001 013 € 14 521 190 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 000€ 4 624€ 2 605€ 5 218€ 25 276€ 8 861€ 4 151€ 2 195€ 4 833€
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 844 000€ 22 966 245€ 27 844 007€ 21 280 950€ 13 061 313€ 34 628 698€ 32 326 899€ 26 998 818€ 14 516 357€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
869 000 € 559 098 € 566 908 € 522 694 € 100 279 € 75 098 € 82 273 € 14 717 € 10 695 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
559 098€ 566 908€ 445 241€ 100 279€ 75 098€ 82 273€ 14 717€ 10 695€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
77 453€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
134 417 000 € 141 065 896 € 125 386 346 € 113 606 693 € 113 905 052 € 105 694 117 € 89 274 826 € 78 360 651 € 73 835 431 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
58 693 000 € 73 356 984 € 71 464 708 € 62 991 405 € 55 095 971 € 64 935 131 € 60 212 213 € 57 322 973 € 49 614 399 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 991 000 € 25 457 405 € 16 984 103 € 9 088 670 € 4 527 828 € 14 204 910 € 11 315 670 € 3 607 096 € -6 590 090 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 991 000€ 25 457 405€ 16 984 103€ 9 088 670€ 4 527 828€ 14 204 910€ 11 315 670€ 3 607 096€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 590 090€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 694 000 € 1 892 276 € 8 473 302 € 7 895 432 € 4 560 840 € 4 722 918 € 2 889 240 € 7 708 574 € 10 197 850 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
75 724 000 € 66 761 393 € 53 479 128 € 50 446 600 € 58 580 893 € 40 755 778 € 29 056 198 € 21 028 056 € 24 208 202 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 836 000 € 66 528 € 42 683 € 57 877 € 46 059 € 61 069 € 43 382 € 29 402 € 14 491 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
59 000€ 66 528€ 42 683€ 57 877€ 46 059€ 61 069€ 43 382€ 29 402€ 14 491€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
9 777 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
140 000 € 92 170 € 84 237 € 149 239 € 58 586 € 752 922 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
140 000€ 92 170€ 84 237€ 149 239€ 58 586€ 752 922€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
63 290 000 € 59 847 514 € 48 071 586 € 46 674 967 € 53 929 421 € 38 315 119 € 27 284 021 € 20 264 670 € 21 847 433 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
48 889 000 € 54 443 445 € 42 636 672 € 43 003 524 € 50 697 862 € 36 046 279 € 26 238 771 € 19 179 244 € 19 654 032 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
10 818 716€ 11 453 976€ 9 614 109€ 9 905 526€ 5 830 083€ 2 787 095€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
48 889 000€ 43 624 729€ 31 182 696€ 33 389 415€ 40 792 336€ 30 216 196€ 23 451 676€ 19 179 244€ 19 654 032€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 484 000€ 1 529 402€ 1 544 267€ 1 382 206€ 1 107 913€ 891 738€ 582 856€ 609 129€ 560 374€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 289 000€ 1 156 778€ 1 094 557€ 923 915€ 710 646€ 549 890€ 375 829€ 387 629€ 360 625€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 848 000€ 2 693 335€ 2 747 605€ 1 321 202€ 1 378 492€ 802 601€ 68 003€ 74 327€ 1 256 018€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 780 000€ 24 554€ 48 485€ 44 120€ 34 508€ 24 611€ 18 562€ 14 341€ 16 384€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 458 000 € 6 755 181 € 5 280 622 € 3 564 517 € 4 546 827 € 2 379 590 € 1 728 795 € 733 984 € 1 593 356 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
814 782€ 674 067€ 601 365€ 507 461€ 430 014€ 439 162€ 408 047€ 1 066 981€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 940 399€ 4 606 555€ 2 963 152€ 4 039 366€ 1 949 576€ 1 289 633€ 325 937€ 526 375€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 947 519 € 442 510 € 168 688 € 228 188 € 3 208 € 6 415 € 9 622 € 12 830 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 830€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 947 519€ 442 510€ 168 688€ 228 188€ 3 208€ 6 415€ 9 622€