Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
311 459 153€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
389 580 000 € 346 225 000 € 316 926 786 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
385 828 000€ 344 107 000€ 311 459 153€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ -485 897€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
336 000€ 403 000€ 569 183€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 416 000€ 1 715 000€ 5 384 347€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
376 273 000 € 337 740 000 € 313 436 255 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 1 170€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
291 512 000€ 266 766 000€ 241 953 844€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 517 685€
14
D.
Služby
34 460 000€ 20 974 000€ 24 570 286€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
36 045 000 € 34 346 000 € 36 336 708 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 776 000€ 22 209 000€ 25 385 477€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 898 000€ 8 744 000€ 9 269 216€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 371 000€ 3 393 000€ 1 682 015€
20
F.
Dane a poplatky
204 000€ 194 000€ 241 547€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 510 000€ 14 229 000€ 7 772 609€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 510 000€ 14 229 000€ 7 772 609€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
338 000€ 302 000€ 547 468€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
29 000€ 72 000€ 223 724€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
175 000€ 857 000€ 1 271 214€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
13 307 000 € 8 485 000 € 3 490 531 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
59 856 000 € 56 367 000 € 43 930 271 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
525 000 € 179 000 € 217 425 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
525 000€ 179 000€ 217 425€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 770 000 € 1 309 000 € 981 223 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
173 000 € 250 000 € 5 807 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
173 000€ 250 000€ 5 807€
52
O.
Kurzové straty
1 514 000€ 984 000€ 850 144€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
83 000€ 75 000€ 125 272€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 245 000 € -1 130 000 € -763 798 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 062 000 € 7 355 000 € 2 726 733 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 637 000 € 1 661 000 € 834 457 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 352 000€ 3 628 000€ 1 465 594€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-715 000€ -1 967 000€ -631 137€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 425 000 € 5 694 000 € 1 892 276 €