Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UTS - United Technical Services, spol. s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
312 758 € 470 030 € 1 259 385 € 706 546 € 2 491 292 € 1 559 059 € 3 927 626 € 2 442 977 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
245 777 € 266 685 € 298 015 € 329 351 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
245 777 € 266 685 € 298 015 € 329 351 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
233 131€ 252 506€ 271 881€ 291 256€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 646€ 14 179€ 26 134€ 38 095€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
312 758 € 469 952 € 1 258 845 € 705 421 € 2 244 848 € 1 291 110 € 3 628 483 € 2 112 522 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 706 € 565 852 € 1 989 174 € 1 053 758 € 3 331 167 € 1 775 146 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 706€ 565 852€ 1 989 174€ 1 053 758€ 3 331 167€ 1 775 146€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 220 € 5 104 € 411 660 € 61 795 € 118 926 € 127 447 € 181 250 € 79 334 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 362 € 2 155 € 393 944 € 40 728 € 106 865 € 95 357 € 107 196 € 38 875 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 362€ 2 155€ 393 944€ 40 728€ 106 865€ 95 357€ 107 196€ 38 875€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 517€ 2 608€ 16 303€ 16 940€ 10 200€ 30 637€ 73 454€ 39 859€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
341€ 341€ 1 413€ 4 127€ 1 861€ 1 453€ 600€ 600€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
297 538 € 464 848 € 844 479 € 77 774 € 136 748 € 109 905 € 116 066 € 258 042 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 275€ 858€ 1 360€ 13€ 753€ 5 143€ 12 063€ 260€
073
B.V.2.
Účty v bankách
288 263€ 463 990€ 843 119€ 77 761€ 135 995€ 104 762€ 104 003€ 257 782€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
78 € 540 € 1 125 € 667 € 1 264 € 1 128 € 1 104 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
78€ 540€ 1 125€ 667€ 1 264€ 1 128€ 1 104€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
312 758 € 470 030 € 1 259 385 € 706 546 € 2 491 292 € 1 559 059 € 3 927 626 € 2 442 977 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
297 246 € -3 290 483 € -2 927 792 € -3 173 695 € -1 525 994 € -1 564 779 € 539 035 € 637 602 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 697 987 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
3 691 347€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 297 787 € -2 935 096 € -2 896 733 € -2 387 782 € -1 572 083 € 531 731 € 630 298 € 523 808 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
531 731€ 630 298€ 523 808€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 297 787€ -2 935 096€ -2 896 733€ -2 387 782€ -1 572 083€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-103 618 € -362 691 € -38 363 € -793 217 € 38 785 € -2 103 814 € -98 567 € 106 490 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 512 € 3 760 513 € 4 187 177 € 3 880 241 € 4 004 636 € 3 109 659 € 3 372 879 € 1 788 130 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 491 € 4 979 € 5 294 € 6 303 € 4 196 € 3 951 € 3 669 € 3 418 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 491€ 4 979€ 5 294€ 6 303€ 4 196€ 3 951€ 3 669€ 3 418€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 021 € 3 750 902 € 4 177 517 € 3 856 161 € 3 971 123 € 3 069 984 € 3 343 067 € 1 759 147 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 448 € 3 689 209 € 4 171 675 € 3 844 690 € 3 894 812 € 3 023 137 € 3 342 829 € 1 720 315 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 844 690€ 3 894 812€ 3 023 137€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 448€ 3 689 209€ 4 171 675€ 3 342 829€ 1 720 315€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 200€ 2 200€ 2 134€ 133€ 22 585€ 22 084€ 3€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 725€ 2 725€ 2 096€ 18 778€ 19 712€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 648€ 56 768€ 1 612€ 11 338€ 6 212€ 5 051€ 235€ 38 832€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
28 736€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 632 € 4 366 € 17 777 € 29 317 € 35 724 € 26 143 € 25 565 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 632€ 4 366€ 1 277€ 14 317€ 20 724€ 26 143€ 25 565€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 500€ 15 000€ 15 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
12 650 € 14 179 € 15 712 € 17 245 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
5€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 645€ 14 179€ 15 712€ 17 245€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé