Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu

2011 2010 2009
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
Zaslúžené poistné
79 086 948€ 72 652 923€ 64 224 000€
Náklady na úroky a podobné náklady
503 116€ 56 709€ 168 000€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
9 617 418€ 8 520 278€ 2 970 000€
Čisté úrokové výnosy
-503 116€ -56 709€ -168 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
69 469 530€ 64 132 645€ 61 254 000€
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
5 216 124€ 4 264 064€ 4 561 000€
Opravené položky a rezervy
0€ -52 500€ 0€
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
-503 116€ -4 209€ -168 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Čistá tvorba rezerv na záväzky
-32 700€ -17 400€ 0€
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
35 607 834€ 47 796 652€ 66 456 000€
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
223 975€ 109 345€ 39 118 000€
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
35 383 859€ 47 687 307€ 27 338 000€
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
5 875 047€ 5 374 018€ 2 102 000€
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
-8 275 835€ -5 621 391€ 21 108 000€
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
8 662 696€ 7 705 513€ 7 369 000€
Zisk alebo strata z obchodovania
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
635 407€ 1 026 965€ 1 365 000€
Ostatné prevádzkové náklady
14 789 939€ 12 737 224€ 10 952 000€
Osobné náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociálne poistenie
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
1 802 177€ 1 063 615€ 161 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
980 937€ 455 780€ -2 021 000€
Daň z príjmov
417 231€ 126 424€ 101 000€
Splatná daň
Odložená daň
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
563 706€ 329 356€ -2 122 000€