Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
144 280 000 € 133 152 000 € 145 983 807 € 144 245 825 € 150 339 640 € 120 032 620 € 178 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
67 543 000 € 67 496 000 € 78 675 983 € 75 900 310 € 80 442 506 € 84 671 005 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
63 045 000 € 66 357 000 € 77 327 723 € 74 793 646 € 79 677 356 € 84 542 830 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 594 000€ 2 656 000€ 2 402 874€ 3 051 319€ 2 355 017€ 2 308 381€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
59 632 000€ 62 633 000€ 65 868 019€ 60 642 183€ 63 387 807€ 65 709 000€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 8 453 039€ 10 868 193€ 13 283 347€ 15 698 501€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
819 000€ 1 068 000€ 603 791€ 231 951€ 651 185€ 826 948€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 076 000 € 1 139 000 € 1 348 260 € 1 106 664 € 765 150 € 128 175 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 414 000€ 1 094 000€ 1 348 260€ 1 106 664€ 758 455€ 128 175€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
529 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
133 000€ 45 000€ 6 695€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
2 422 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 900 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
200 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
322 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
75 529 000 € 65 408 000 € 68 351 715 € 68 177 726 € 69 864 332 € 34 342 673 € 178 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
745 000 € 599 000 € 514 721 € 552 447 € 150 040 € 47 569 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
745 000€ 599 000€ 514 721€ 552 447€ 150 040€ 47 569€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 815 000 € 3 093 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 815 000€ 3 093 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
64 243 000 € 39 344 000 € 61 191 831 € 61 338 703 € 54 683 119 € 28 226 784 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
53 011 314€ 42 185 450€ 41 358 662€ 19 355 853€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
21 089 000€ 4 693 951€ 18 128 973€ 13 161 821€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
8 867 379€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 403 236€ 1 016 691€ 159 468€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
43 154 000€ 39 344 000€ 83 330€ 7 589€ 3 168€ 3 552€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
7 726 000 € 22 372 000 € 6 645 163 € 6 286 576 € 15 031 173 € 6 068 320 € 178 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 000€ 7 000€ 8 222€ 6 869€ 2 742€ 6 258€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 723 000€ 22 365 000€ 6 636 941€ 6 279 707€ 15 028 431€ 6 062 062€ 178€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 208 000 € 248 000 € -1 043 891 € 167 789 € 32 802 € 1 018 942 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 318€ 4 636€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
-1 299 311€ 165 471€ 28 166€ 36 898€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
255 420€ 982 044€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
144 280 000 € 133 152 000 € 145 983 807 € 144 245 825 € 150 339 640 € 120 032 620 € 178 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
73 985 000 € 67 856 000 € 69 769 708 € 77 868 606 € 77 553 641 € 74 893 853 € 178 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-18 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 426 000 € -2 703 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € -6 027 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 426 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -2 703 000€ -6 027€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-791 292 € 7 307 606 € 6 992 641 € 4 332 853 € -795 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
70 295 000 € 65 296 000 € 76 214 099 € 66 377 219 € 72 679 793 € 45 138 767 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 175 000 € 744 000 € 3 303 162 € 3 155 303 € 3 599 095 € 834 914 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
280 890€ 223 938€ 198 810€ 163 952€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
789 000€ 685 000€ 603 820€ 469 524€ 505 074€ 254 773€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
386 000€ 59 000€ 2 418 452€ 2 461 841€ 2 895 211€ 416 189€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
10 827 000 € 11 243 000 € 11 291 192 € 11 866 545 € 12 787 564 € 13 735 372 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
60 937€ 42 295€ 28 594€ 14 673€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
458 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
10 369 000€ 11 243 000€ 11 230 255€ 11 824 250€ 12 758 970€ 13 720 699€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
58 290 000 € 53 309 000 € 61 619 745 € 51 355 371 € 56 293 134 € 30 568 481 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
40 619 000€ 37 806 000€ 57 514 017€ 50 736 553€ 53 709 793€ 28 161 610€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 779 000€ 293 000€ 273 328€ 238 140€ 234 253€ 135 334€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
498 000€ 338 000€ 184 236€ 153 826€ 147 428€ 80 443€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 466 000€ 1 487 000€ 48 734€ 219 291€ 2 133 713€ 2 152 939€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13 928 000€ 13 385 000€ 3 599 430€ 7 561€ 67 947€ 38 155€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
106 206 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
106 206€