Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
144 280 000 € 133 152 000 € 145 983 807 € 144 245 825 € 150 339 640 € 120 032 620 € 179 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
67 543 000 € 67 496 000 € 78 675 983 € 75 900 310 € 80 442 506 € 84 671 005 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
63 045 000 € 66 357 000 € 77 327 723 € 74 793 646 € 79 677 356 € 84 542 830 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 594 000€ 2 656 000€ 2 402 874€ 3 051 319€ 2 355 017€ 2 308 381€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
59 632 000€ 62 633 000€ 65 868 019€ 60 642 183€ 63 387 807€ 65 709 000€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 8 453 039€ 10 868 193€ 13 283 347€ 15 698 501€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
819 000€ 1 068 000€ 603 791€ 231 951€ 651 185€ 826 948€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 076 000 € 1 139 000 € 1 348 260 € 1 106 664 € 765 150 € 128 175 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 414 000€ 1 094 000€ 1 348 260€ 1 106 664€ 758 455€ 128 175€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
529 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
133 000€ 45 000€ 6 695€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 422 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 900 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
200 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
322 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
75 529 000 € 65 408 000 € 68 351 715 € 68 177 726 € 69 864 332 € 34 342 673 € 179 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
745 000 € 599 000 € 514 721 € 552 447 € 150 040 € 47 569 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
745 000€ 599 000€ 514 721€ 552 447€ 150 040€ 47 569€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 815 000 € 3 093 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 815 000€ 3 093 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
64 243 000 € 39 344 000 € 61 191 831 € 61 338 703 € 54 683 119 € 28 226 784 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
53 011 314 € 42 185 450 € 41 358 662 € 19 355 853 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 497 008€ 11 107 508€ 12 004 278€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
51 514 306€ 31 077 942€ 29 354 384€ 19 355 853€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
21 089 000€ 4 693 951€ 18 128 973€ 13 161 821€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
8 867 379€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 403 236€ 1 016 691€ 159 468€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
43 154 000€ 39 344 000€ 83 330€ 7 589€ 3 168€ 3 552€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 726 000 € 22 372 000 € 6 645 163 € 6 286 576 € 15 031 173 € 6 068 320 € 179 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 000€ 7 000€ 8 222€ 6 869€ 2 742€ 6 258€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 723 000€ 22 365 000€ 6 636 941€ 6 279 707€ 15 028 431€ 6 062 062€ 179€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 208 000 € 248 000 € -1 043 891 € 167 789 € 32 802 € 1 018 942 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 318€ 4 636€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
-1 299 311€ 165 471€ 28 166€ 36 898€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
255 420€ 982 044€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
144 280 000 € 133 152 000 € 145 983 807 € 144 245 825 € 150 339 640 € 120 032 620 € 179 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
73 985 000 € 67 856 000 € 69 769 708 € 77 868 606 € 77 553 641 € 74 893 853 € 179 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-18 000€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 426 000 € -2 703 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € -6 027 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 426 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -2 703 000€ -6 027€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-791 292 € 7 307 606 € 6 992 641 € 4 332 853 € -794 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
70 295 000 € 65 296 000 € 76 214 099 € 66 377 219 € 72 679 793 € 45 138 767 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 827 000 € 11 243 000 € 11 291 192 € 11 866 545 € 12 787 564 € 13 735 372 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
60 937€ 42 295€ 28 594€ 14 673€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
458 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
10 369 000€ 11 243 000€ 11 230 255€ 11 824 250€ 12 758 970€ 13 720 699€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
789 000 € 685 000 € 603 820 € 469 524 € 505 074 € 254 773 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
789 000€ 685 000€ 603 820€ 469 524€ 505 074€ 254 773€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
58 290 000 € 53 309 000 € 61 619 745 € 51 355 371 € 56 293 134 € 30 568 481 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
40 619 000 € 37 806 000 € 57 514 017 € 50 736 553 € 53 709 793 € 28 161 610 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
10 305 000€ 10 964 000€ 19 041 228€ 17 377 481€ 19 714 102€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
30 314 000€ 26 842 000€ 38 472 789€ 33 359 072€ 33 995 691€ 28 161 610€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 779 000€ 293 000€ 273 328€ 238 140€ 234 253€ 135 334€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
498 000€ 338 000€ 184 236€ 153 826€ 147 428€ 80 443€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 466 000€ 1 487 000€ 48 734€ 219 291€ 2 133 713€ 2 152 939€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 928 000€ 13 385 000€ 3 599 430€ 7 561€ 67 947€ 38 155€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
386 000 € 59 000 € 2 699 342 € 2 685 779 € 3 094 021 € 580 141 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
280 890€ 223 938€ 198 810€ 163 952€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
386 000€ 59 000€ 2 418 452€ 2 461 841€ 2 895 211€ 416 189€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
106 206 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
106 206€