Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
315 225 000 € 129 834 000 € 147 057 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
102 972 000 € 60 271 000 € 63 502 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
97 581 000 € 55 942 000 € 59 351 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 670 000€ 1 812 000€ 2 361 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
79 408 000€ 53 627 000€ 56 630 000€
007
A.I.4
Goodwill
14 476 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 027 000€ 503 000€ 360 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 313 000 € 2 252 000 € 1 829 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
117 000€ 63 000€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 795 000€ 1 629 000€ 1 369 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 376 000€ 543 000€ 460 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 000€ 17 000€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 078 000 € 2 077 000 € 2 322 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 900 000€ 1 900 000€ 1 400 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
1 000€ 0€ 600 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
177 000€ 177 000€ 322 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
209 337 000 € 68 586 000 € 82 078 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 181 000 € 385 000 € 593 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 181 000€ 385 000€ 593 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 801 000 € 1 488 000 € 2 623 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 801 000€ 1 488 000€ 2 623 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
131 848 000 € 63 775 000 € 76 198 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 236 000€ 2 200 000€ 28 349 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 221 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
125 391 000€ 61 575 000€ 47 849 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
66 315 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 192 000 € 2 938 000 € 2 664 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 192 000€ 2 938 000€ 2 664 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 916 000 € 977 000 € 1 477 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
315 225 000 € 129 834 000 € 147 057 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
91 094 000 € 57 932 000 € 78 198 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
58 751 000€ 58 751 000€ 58 751 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
11 808 000€ 11 808 000€ 11 808 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-145 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 680 000 € -12 627 000 € 7 639 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 680 000€ 0€ 7 639 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -12 627 000€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
224 131 000 € 71 902 000 € 68 859 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 092 000 € 1 448 000 € 9 814 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 075 000€ 360 000€ 391 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
13 017 000€ 1 088 000€ 9 423 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
556 000 € 8 740 000 € 924 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
556 000€ 8 740 000€ 924 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
209 048 000 € 60 302 000 € 57 760 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
132 017 000 € 44 355 000 € 40 430 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
30 670 000€ 7 375 000€ 10 481 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
101 347 000€ 36 980 000€ 29 949 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
379 000€ 370 000€ 1 677 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
472 000€ 316 000€ 421 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 979 000€ 2 430 000€ 2 046 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
15 867 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
58 334 000€ 12 831 000€ 13 186 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
428 000 € 1 408 000 € 358 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
428 000€ 1 408 000€ 358 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 000€ 4 000€ 3 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé