Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 313 217 € 6 892 442 € 6 996 167 € 7 600 548 € 7 642 746 € 7 856 250 € 9 069 404 € 10 049 925 € 11 059 116 € 12 003 037 € 13 052 930 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 661 377 € 4 840 994 € 4 996 857 € 5 093 314 € 5 137 564 € 5 224 305 € 6 123 236 € 7 005 866 € 7 862 682 € 8 830 428 € 9 895 722 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 322 € 3 332 € 7 416 € 13 674 € 14 104 € 8 984 € 4 387 € 0 € 1 292 € 9 179 € 19 187 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 322€ 3 332€ 7 416€ 13 674€ 14 104€ 8 984€ 4 387€ 0€ 1 292€ 9 179€ 19 187€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 656 055 € 4 837 662 € 4 989 441 € 5 079 640 € 5 123 460 € 5 215 321 € 6 118 849 € 7 005 866 € 7 861 390 € 8 821 249 € 9 876 535 €
012
A.II.1
Pozemky
815 598€ 787 598€ 787 598€ 787 598€ 787 598€ 787 598€ 787 598€ 787 598€ 784 323€ 786 118€ 955 536€
013
A.II.2
Stavby
3 700 595€ 3 877 401€ 4 015 018€ 4 051 488€ 4 126 979€ 4 253 643€ 5 129 873€ 6 009 972€ 6 890 582€ 7 842 642€ 8 688 610€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
56 037€ 95 936€ 110 098€ 163 827€ 73 990€ 101 421€ 128 719€ 135 637€ 113 826€ 113 830€ 157 445€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
78 821€ 71 723€ 71 723€ 71 723€ 129 889€ 67 655€ 67 655€ 67 655€ 67 655€ 73 655€ 69 940€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 518 874 € 1 925 865 € 1 842 318 € 2 380 672 € 2 392 285 € 2 533 916 € 2 838 972 € 2 925 547 € 3 087 567 € 3 043 350 € 3 038 117 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
66 604 € 58 964 € 68 707 € 63 945 € 66 930 € 59 186 € 55 171 € 53 024 € 48 611 € 57 405 € 52 734 €
035
B.I.1
Materiál
66 604€ 58 964€ 68 707€ 63 945€ 66 930€ 59 186€ 55 171€ 53 024€ 48 611€ 57 405€ 52 734€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
22 316 € 51 784 € 81 275 € 110 765 € 140 255 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
22 316 € 51 784 € 81 275 € 110 765 € 140 255 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
22 316€ 51 784€ 81 275€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
110 765€ 140 255€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 417 413 € 1 760 294 € 1 689 148 € 1 854 557 € 1 661 025 € 1 944 597 € 2 153 102 € 2 391 570 € 2 394 568 € 2 244 395 € 2 475 829 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
730 359 € 804 197 € 583 659 € 588 930 € 515 640 € 616 279 € 745 244 € 905 905 € 845 171 € 649 640 € 766 535 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
307 134€ 239 254€ 89 575€ 99 805€ 102 045€ 220 791€ 312 324€ 272 842€ 279 403€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
423 225€ 564 943€ 494 084€ 489 125€ 413 595€ 395 488€ 432 920€ 633 063€ 565 768€ 649 640€ 766 535€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
43 500€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
83€ 7 747€ 11 877€ 90 152€ 53 413€ 126 785€ 25 723€ 21 359€ 73 637€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
686 971€ 948 350€ 1 093 612€ 1 175 475€ 1 145 385€ 1 231 405€ 1 281 073€ 1 459 942€ 1 549 397€ 1 573 396€ 1 635 657€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
34 857 € 106 607 € 84 463 € 462 170 € 664 330 € 530 133 € 608 383 € 429 169 € 563 113 € 630 785 € 369 299 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 482€ 9 679€ 12 386€ 23 696€ 22 857€ 17 791€ 4 265€ 3 054€ 5 101€ 1 313€ 2 288€
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 375€ 96 928€ 72 077€ 438 474€ 641 473€ 512 342€ 604 118€ 426 115€ 558 012€ 629 472€ 367 011€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
132 966 € 125 583 € 156 992 € 126 562 € 112 897 € 98 029 € 107 196 € 118 512 € 108 867 € 129 259 € 119 091 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
658€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 361€ 3 371€ 3 504€ 4 024€ 2 992€ 1 154€ 4 442€ 1 493€ 800€ 200€ 3 212€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
128 605€ 122 212€ 153 488€ 122 538€ 109 905€ 96 875€ 102 754€ 116 361€ 108 067€ 129 059€ 115 879€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 313 217 € 6 892 442 € 6 996 167 € 7 600 548 € 7 642 746 € 7 856 250 € 9 069 404 € 10 049 925 € 11 059 116 € 12 003 037 € 13 052 930 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 588 501 € 2 861 756 € 2 813 115 € 3 202 242 € 3 584 819 € 3 456 894 € 3 444 525 € 3 537 731 € 3 521 128 € 3 509 279 € 2 620 627 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 3 131 481 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 3 131 481€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
148 217 € 145 785 € 145 785 € 145 785 € 139 389 € 138 771 € 136 819 € 135 989 € 135 396 € 135 396 € 134 785 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
148 217€ 145 785€ 145 785€ 145 785€ 139 389€ 138 771€ 136 819€ 135 989€ 135 396€ 135 396€ 134 785€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€
092
A.V.2
Ostatné fondy
105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 936 642 € -3 982 851 € -3 593 723 € -3 211 147 € -3 332 676 € -3 344 427 € -3 381 506 € -3 265 042 € -3 276 298 € -2 980 050 € -2 991 668 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
155 985€ 155 984€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 936 642€ -3 982 851€ -3 593 723€ -3 211 147€ -3 332 676€ -3 344 427€ -3 381 506€ -3 265 042€ -3 276 298€ -3 136 035€ -3 147 652€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-273 255 € 48 641 € -389 128 € -382 577 € 127 925 € 12 369 € 39 031 € 16 603 € 11 849 € -296 248 € 12 229 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 909 372 € 3 144 931 € 3 262 233 € 3 469 250 € 3 148 913 € 3 464 454 € 3 954 876 € 4 105 869 € 4 395 666 € 4 611 965 € 5 680 869 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
173 816 € 209 291 € 238 121 € 297 664 € 281 688 € 259 714 € 319 127 € 345 208 € 430 712 € 523 954 € 589 135 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
52 795€ 105 655€ 158 515€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
211 375€ 264 235€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
24 523€ 53 326€ 81 357€ 108 632€ 135 171€ 160 995€ 186 561€ 204 441€ 227 694€ 251 637€ 275 207€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
915€ 2 200€ 4 142€ 6 700€ 8 976€ 8 789€ 7 187€ 3 167€ 1 097€ 4 909€ 4 115€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 448€ 28 769€ 42 528€ 69 473€ 42 610€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
143 930€ 124 996€ 110 094€ 112 859€ 94 931€ 89 930€ 72 584€ 31 945€ 43 406€ 56 033€ 45 578€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
120 996 € 116 104 € 100 451 € 91 989 € 118 219 € 99 431 € 144 387 € 139 095 € 126 746 € 127 233 € 122 025 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
120 996€ 116 104€ 100 451€ 91 989€ 118 219€ 99 431€ 144 387€ 139 095€ 126 746€ 127 233€ 122 025€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
552 972€ 477 849€ 645 849€ 813 849€ 981 849€ 1 145 459€ 1 366 139€ 1 586 819€ 1 807 499€ 2 028 179€ 2 248 859€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 236 739 € 1 836 284 € 1 465 142 € 1 817 428 € 1 349 687 € 1 510 850 € 1 800 832 € 1 723 826 € 1 744 043 € 1 627 361 € 2 243 134 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
816 707 € 1 419 356 € 1 093 124 € 1 444 583 € 1 018 613 € 1 166 245 € 1 428 356 € 1 386 545 € 1 370 158 € 1 296 762 € 1 888 899 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
202 367€ 705 681€ 295 828€ 259 856€ 202 461€ 211 715€ 270 074€ 205 166€ 230 012€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
614 340€ 713 675€ 797 296€ 1 184 727€ 816 152€ 954 530€ 1 158 282€ 1 181 379€ 1 140 146€ 1 296 762€ 1 888 899€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
53 678€ 52 860€ 52 860€ 52 860€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
52 860€ 52 860€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
190 874€ 173 052€ 168 582€ 165 091€ 151 421€ 135 817€ 144 276€ 130 619€ 133 784€ 129 974€ 129 343€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
115 448€ 104 925€ 100 080€ 111 146€ 93 678€ 82 552€ 85 790€ 79 509€ 68 475€ 71 163€ 82 208€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
65 093€ 76 251€ 48 934€ 39 602€ 45 712€ 46 430€ 63 167€ 42 623€ 85 332€ 43 373€ 53 224€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
48 617€ 62 700€ 54 422€ 57 006€ 40 263€ 26 128€ 26 383€ 31 670€ 33 434€ 33 229€ 36 600€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
140 786 € 239 259 € 242 704 € 182 307 € 249 456 € 228 248 € 101 012 € 87 169 € 65 879 € 84 434 € 170 484 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
92 961€ 90 319€ 111 764€ 86 367€ 78 257€ 60 048€ 69 950€ 65 979€ 43 679€ 68 234€ 155 402€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
47 825€ 148 940€ 130 940€ 95 940€ 171 199€ 168 200€ 31 062€ 21 190€ 22 200€ 16 200€ 15 082€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
684 063€ 266 144€ 569 966€ 266 013€ 168 014€ 220 752€ 223 379€ 223 752€ 220 787€ 220 804€ 307 232€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
815 344 € 885 755 € 920 819 € 929 056 € 909 014 € 934 902 € 1 670 003 € 2 406 325 € 3 142 322 € 3 881 793 € 4 751 434 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 033€ 1 384€ 2 615€ 2 977€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
747 873€ 820 189€ 857 104€ 849 850€ 832 367€ 860 120€ 886 128€ 1 621 806€ 2 360 875€ 3 100 271€ 3 940 518€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
64 438€ 64 182€ 63 715€ 79 206€ 76 647€ 74 782€ 781 260€ 781 542€ 781 447€ 781 522€ 810 916€