Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 371 080€ 7 080 532€ 7 657 218€ 7 612 533€ 7 897 058€ 7 960 715€ 7 573 458€ 7 334 509€ 7 321 191€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 199 471 € 7 576 202 € 8 141 270 € 8 021 920 € 8 635 537 € 8 651 996 € 7 707 454 € 7 480 813 € 8 474 201 € 7 606 784 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
962 589€ 676 898€ 706 668€ 865 145€ 756 587€ 644 757€ 673 282€ 678 831€ 728 476€ 736 959€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 371 102€ 6 349 160€ 6 914 693€ 6 713 963€ 6 400 863€ 6 576 826€ 5 877 563€ 5 663 921€ 5 626 391€ 5 820 329€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 198€ 23 244€ 1 044€ 392€ 230€ 1 185€ 161€ 86 592€ 995 181€ 3 082€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
861 582€ 526 900€ 518 865€ 442 420€ 1 477 857€ 1 429 228€ 1 156 448€ 1 051 469€ 1 124 153€ 1 046 414€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 120 279 € 7 954 134 € 8 492 101 € 7 825 500 € 8 546 599 € 8 498 069 € 7 608 024 € 7 389 661 € 8 680 566 € 7 457 504 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 765 081€ 2 259 819€ 2 138 351€ 2 156 223€ 1 886 982€ 1 848 731€ 1 869 627€ 1 893 784€ 1 931 191€ 2 076 345€
13
C.
Opravné položky k zásobám
2 553€ -345€ -1 227€ 921€ 654€ 1 833€ 3 320€ -493€ 243€ 9 520€
14
D.
Služby
2 070 848€ 1 658 627€ 2 621 521€ 2 148 850€ 2 760 912€ 2 486 220€ 1 979 723€ 1 763 814€ 1 715 153€ 1 533 876€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 453 805 € 3 429 644 € 3 369 321 € 2 981 667 € 2 705 534 € 2 699 129 € 2 480 655 € 2 464 812 € 2 398 610 € 2 505 421 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 430 478€ 2 436 459€ 2 334 575€ 2 066 579€ 1 941 122€ 1 915 494€ 1 760 055€ 1 749 870€ 1 698 390€ 1 806 942€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 830€ 8 400€ 7 400€ 18 579€ 13 392€ 9 960€ 13 907€ 13 590€ 12 683€ 14 083€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
847 462€ 849 086€ 825 374€ 727 818€ 661 912€ 657 358€ 606 369€ 603 026€ 593 194€ 623 562€
19
E.4.
Sociálne náklady
165 035€ 135 699€ 201 972€ 168 691€ 89 108€ 116 317€ 100 324€ 98 326€ 94 343€ 60 834€
20
F.
Dane a poplatky
81 135€ 76 955€ 81 646€ 59 016€ 55 268€ 61 392€ 76 004€ 74 564€ 89 451€ 85 474€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
183 838€ 185 201€ 176 631€ 167 961€ 919 873€ 915 481€ 915 993€ 917 273€ 1 026 283€ 1 046 492€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
183 838€ 185 201€ 176 631€ 167 961€ 919 873€ 915 481€ 915 993€ 917 273€ 1 026 283€ 1 046 492€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 655€ 892€ 73 755€ 1 236 947€ 1 046€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
210 000€ 42 256€ -109 804€ 89 340€ -40 215€ 263 519€ 61 910€ -15 487€ 34 930€ 19 786€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
353 019€ 281 322€ 215 662€ 221 522€ 257 591€ 220 872€ 220 792€ 217 639€ 247 758€ 179 544€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
79 192 € -377 932 € -350 831 € 196 420 € 88 938 € 153 927 € 99 430 € 91 152 € -206 365 € 149 280 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 495 209 € 3 107 957 € 2 862 716 € 3 273 114 € 2 508 902 € 2 884 799 € 2 698 175 € 2 685 647 € 2 708 280 € 2 937 547 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 45 € 263 € 1 167 € 269 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
45 € 263 € 1 167 € 269 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
45€ 263€ 1 167€ 269€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 648 € 13 961 € 13 818 € 31 397 € 38 144 € 41 325 € 45 347 € 50 771 € 61 552 € 69 176 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 686 € 10 716 € 10 577 € 28 008 € 33 977 € 38 861 € 43 943 € 49 333 € 59 950 € 66 759 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 686€ 10 716€ 10 577€ 28 008€ 33 977€ 38 861€ 43 943€ 49 333€ 59 950€ 66 759€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 962€ 3 245€ 3 241€ 3 389€ 4 167€ 2 464€ 1 404€ 1 438€ 1 602€ 2 417€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 648 € -13 961 € -13 818 € -31 397 € -38 144 € -41 325 € -45 302 € -50 508 € -60 385 € -68 907 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
63 544 € -391 893 € -364 649 € 165 023 € 50 794 € 112 602 € 54 128 € 40 644 € -266 750 € 80 373 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 903 € -2 765 € 17 928 € 37 098 € 38 425 € 73 571 € 37 525 € 28 795 € 29 498 € 68 144 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
32 097€ 21 079€ 64 141€ 48 986€ 41 422€ 19 042€ 42 056€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
14 903€ -2 765€ 17 928€ 5 001€ 17 346€ 9 430€ -11 461€ -12 627€ 10 456€ 26 088€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
48 641 € -389 128 € -382 577 € 127 925 € 12 369 € 39 031 € 16 603 € 11 849 € -296 248 € 12 229 €