Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
28.07.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 491 088 € 1 677 751 € 2 402 585 € 1 647 281 € 645 791 € 838 071 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
179 220 € 220 716 € 261 049 € 283 256 € 43 475 € 34 216 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
161 € 161 € 161 € 161 € 1 493 € 3 093 €
005
A.I.2
Software
161€ 161€ 161€ 161€ 1 493€ 3 093€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
179 059 € 220 555 € 260 888 € 283 095 € 41 982 € 31 123 €
013
A.II.2
Stavby
140 392€ 144 537€ 138 700€ 142 350€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 667€ 76 018€ 100 680€ 140 745€ 41 982€ 31 123€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 508€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
960 238 € 1 104 649 € 1 788 781 € 1 360 825 € 602 116 € 803 718 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
34 492 € 34 492 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
34 492€ 34 492€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
17 408 € 55 375 € 186 690 € 26 532 € 32 187 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 407€ 55 375€ 13 123€ 24 375€ 32 100€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
173 567€ 2 157€ 87€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
316 075 € 405 740 € 537 300 € 164 679 € 8 747 € 77 700 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 100€ 77 700€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 530€ 100 795€ 290 116€ 3 723€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
314 545€ 304 945€ 247 184€ 160 956€ 2 647€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
592 263 € 609 042 € 1 064 791 € 1 169 614 € 561 182 € 726 018 €
056
B.IV.1
Peniaze
544 735€ 551 339€ 529 170€ 433 369€ 293 107€ 304 819€
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 528€ 57 703€ 535 621€ 736 245€ 268 075€ 421 199€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
351 630 € 352 386 € 352 755 € 3 200 € 200 € 137 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
351 630€ 352 386€ 352 755€ 3 200€ 200€ 137€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 491 088 € 1 677 751 € 2 402 585 € 1 647 281 € 645 791 € 838 071 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
744 354 € 911 016 € 1 043 269 € 995 886 € 319 050 € 205 609 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 918 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 918€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
723 914 € 860 668 € 813 286 € 136 450 € 23 011 € -782 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
856 948€ 861 450€ 814 068€ 137 232€ 23 793€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-133 034€ -782€ -782€ -782€ -782€ -782€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-162 160 € -132 252 € 47 383 € 676 836 € 113 439 € 39 473 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
746 734 € 766 735 € 1 359 316 € 309 172 € 126 202 € 452 970 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 249 € 100 € 958 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 249€ 100€ 958€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
732 405 € 734 556 € 1 307 531 € 89 336 € 63 € 13 204 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
730 555€ 732 944€ 1 306 621€ 88 993€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 850€ 1 612€ 910€ 343€ 63€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
13 204€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 080 € 32 079 € 49 467 € 201 518 € 96 281 € 426 939 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 828€ 1 940€ 44 756€ 414 282€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 405€ 16 717€ 34 116€ 32 440€ 17 905€ 732€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 071€ 7 324€ 7 691€ 5 377€ 2 656€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 600€ 4 738€ 4 533€ 3 000€ 648€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
267€ 1 472€ 1 187€ 160 701€ 30 316€ 11 925€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-263€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 318€ 2 318€ 6 800€ 6 800€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 000 € 22 100 € 6 027 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
16 000€ 22 100€ 6 027€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
342 223 € 200 539 € 179 492 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
342 223€ 200 539€ 179 492€