Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MADMIT TRADE, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.09.2020
31.08.2021
01.01.2020
31.08.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 650 841 € 4 068 763 € 4 416 806 € 1 192 983 € 809 423 € 1 245 680 € 561 417 € 610 404 € 636 984 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
987 504 € 409 891 € 265 628 € 353 194 € 359 229 € 570 406 € 218 611 € 230 809 € 255 260 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 298 € 3 298 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 298€ 3 298€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
173 918 € 146 707 € 151 207 € 156 807 € 162 407 € 371 302 € 173 611 € 185 809 € 210 260 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
140 007€ 145 607€ 151 207€ 156 807€ 162 407€ 371 298€ 173 607€ 180 133€ 191 333€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 811€ 4€ 4€ 5 676€ 18 927€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 100€ 1 100€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
813 586 € 263 184 € 111 123 € 193 089 € 196 822 € 199 104 € 45 000 € 45 000 € 45 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
33 000€ 33 000€ 33 000€ 33 000€ 33 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
255 586€ 222 184€ 78 123€ 160 089€ 163 822€ 166 104€ 45 000€ 45 000€ 45 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
558 000€ 8 000€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 663 126 € 3 658 697 € 4 150 247 € 838 907 € 446 966 € 672 999 € 340 475 € 377 253 € 379 090 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
4 600 € 4 600 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
4 600€ 4 600€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
454 943 € 790 063 € 827 552 € 698 945 € 388 615 € 180 996 € 187 900 € 234 275 € 181 738 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
53 550€ 398 688€ 825 998€ 696 050€ 187 470€ 176 935€ 152 823€ 212 373€ 179 500€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
390 227€ 390 227€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 166€ 808€ 1 214€ 2 555€ 805€ 4 061€ 2 077€ 902€ 2 238€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
340€ 340€ 340€ 200 340€ 33 000€ 21 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 208 183 € 2 868 634 € 3 322 695 € 139 962 € 58 351 € 492 003 € 147 975 € 138 378 € 197 352 €
056
B.IV.1
Peniaze
645€ 601€ 1 099€ 1 424€ 1 886€ 2 094€ 5 481€ 2 419€ 2 237€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 207 538€ 2 868 033€ 3 321 596€ 138 538€ 56 465€ 489 909€ 142 494€ 135 959€ 195 115€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
211 € 175 € 931 € 882 € 3 228 € 2 275 € 2 331 € 2 342 € 2 634 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
211€ 175€ 931€ 882€ 3 228€ 2 275€ 2 331€ 2 342€ 2 634€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 650 841 € 4 068 763 € 4 416 806 € 1 192 983 € 809 423 € 1 245 680 € 561 417 € 610 404 € 636 984 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 646 736 € 3 976 470 € 871 294 € 509 443 € 499 891 € 892 948 € 394 125 € 379 032 € 357 346 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
652 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 425 000 € 425 000 € 385 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 425 000€ 425 000€ 425 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
202 000€ -40 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
45 000 € 45 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
45 000€ 45 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 951 469 € 294 € 59 443 € 49 891 € 30 614 € -30 875 € -45 968 € -27 653 € 12 072 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 951 469€ 294€ 59 443€ 49 891€ 30 614€ 12 072€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 875€ -45 968€ -27 653€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-1 733 € 3 481 176 € 361 851 € 9 552 € 19 277 € 473 823 € 15 093 € -18 315 € -39 726 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 105 € 92 293 € 3 545 512 € 683 540 € 309 282 € 352 482 € 167 042 € 231 122 € 277 471 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 198 € 1 015 € 965 € 891 € 817 € 743 € 668 € 593 € 520 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 198€ 1 015€ 965€ 891€ 817€ 743€ 668€ 593€ 520€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 907 € 91 278 € 3 544 547 € 682 649 € 308 465 € 351 739 € 166 374 € 230 529 € 276 951 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 276€ 3 305€ 294 937€ 330 842€ 153 740€ 120 711€ 160 376€ 227 758€ 268 886€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
29 130€ 6 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
964€ 950€ 950€ 938€ 935€ 944€ 956€ 959€ 904€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
586€ 578€ 584€ 578€ 577€ 583€ 591€ 593€ 585€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
81€ 86 445€ 98 076€ 291€ 3 213€ 371€ 4 451€ 851€ 576€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 150 000€ 350 000€ 150 000€ 200 000€ 368€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
250 € 250 € 250 € 250 € 2 167 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
250€ 250€ 250€ 250€ 1 250€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
917€