Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 960 147 € 7 699 994 € 10 248 299 € 6 986 436 € 5 123 076 € 8 802 931 € 4 303 936 € 1 356 543 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
422 969 € 396 794 € 397 490 € 139 989 € 144 362 € 144 042 € 2 923 482 € -692 183 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
346 870 € 320 695 € 321 391 € 63 890 € 68 263 € 144 042 € 120 982 € 177 317 €
012
A.II.1
Pozemky
173 360€ 173 360€ 173 360€
013
A.II.2
Stavby
23 640€ 23 640€ 23 640€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
149 870€ 123 695€ 124 391€ 63 890€ 68 263€ 144 042€ 120 982€ 176 484€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
833€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
76 099 € 76 099 € 76 099 € 76 099 € 76 099 € 2 802 500 € -869 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 802 500€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
76 099€ 76 099€ 76 099€ 76 099€ 76 099€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
-869 500€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 467 203 € 7 029 131 € 9 850 809 € 6 648 455 € 4 978 714 € 8 658 889 € 1 380 454 € 2 047 115 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 002 € 1 774 € 14 041 € 9 805 € 9 077 € 15 550 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 002€ 1 774€ 14 041€ 9 805€ 9 077€ 15 550€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 157 129 € 6 738 803 € 9 439 521 € 6 185 177 € 4 816 091 € 8 414 640 € 1 267 495 € 712 826 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 454 770 € 4 940 847 € 6 581 565 € 3 382 677 € 2 011 790 € 5 612 134 € 1 266 317 € 678 978 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 454 770€ 4 940 847€ 6 581 565€ 3 382 677€ 2 011 790€ 5 612 134€ 1 266 317€ 678 978€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 700 521€ 1 797 923€ 2 857 956€ 2 802 500€ 2 802 500€ 2 802 500€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
6€ 1 178€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 838€ 33€ 1 801€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33 848€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
308 072 € 288 554 € 397 247 € 453 473 € 153 546 € 244 249 € 112 959 € 1 318 739 €
072
B.V.1.
Peniaze
287 756€ 240 801€ 120 559€ 30 713€ 59 895€ 189 134€ 97 640€ 1 298 868€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 316€ 47 753€ 276 688€ 422 760€ 93 651€ 55 115€ 15 319€ 19 871€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 069 975 € 274 069 € 197 992 € 1 611 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 069 975€ 274 069€ 197 992€ 1 611€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 960 147 € 7 699 994 € 10 248 299 € 6 986 436 € 5 123 076 € 8 802 931 € 4 303 936 € 1 356 543 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
529 576 € 545 321 € 51 530 € -21 163 € -71 064 € -984 € 4 527 € 23 981 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
525 000 € 525 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
525 000€ 525 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 971 € 26 869 € 29 559 € -85 105 € -23 338 € -20 473 € -1 019 € -111 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 166€ 27 516€ 29 559€ -527€ -527€ -1 019€ -1 019€ -111€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 195€ -647€ -84 578€ -22 811€ -19 454€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 605 € -6 548 € -3 029 € 38 942 € -72 726 € -5 511 € -19 454 € -908 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 430 571 € 7 154 673 € 10 196 769 € 7 007 599 € 5 194 140 € 8 803 915 € 4 299 409 € 1 332 562 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
908 € 583 € 291 € 243 € 243 € 243 € 229 € 145 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
908€ 583€ 291€ 243€ 243€ 243€ 229€ 145€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 144 645 € 7 089 090 € 10 198 458 € 7 007 356 € 5 193 897 € 8 803 672 € 3 975 294 € 906 895 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 036 455 € 6 792 384 € 9 671 892 € 5 202 894 € 2 419 034 € 5 701 409 € 1 232 450 € 689 388 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 036 455€ 6 792 384€ 9 671 892€ 5 202 894€ 2 419 034€ 5 701 409€ 1 232 450€ 689 388€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 129€ 10 129€ 210 629€ -82 720€ 10 129€ 345 119€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 993€ 3 524€ 1 518€ 272€ 800€ 1 703€ 2 428€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 089€ 1 448€ 701€ 98€ 506€ 2 332€ 1 546€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
90 981€ 218 038€ 222 247€ 407 835€ 5 721€ 7 749€ 5 580€ 8 906€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
998€ 63 567€ 91 471€ 1 478 977€ 2 757 707€ 2 749 395€ 2 733 229€ 204 627€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
285 018€ 65 000€ -1 980€ 323 886€ 425 522€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé