Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 683 675 € 1 472 223 € 1 306 148 € 1 155 629 € 689 875 € 1 508 882 € 543 057 € 47 726 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
215 473 € 202 773 € 145 353 € 108 775 € 17 591 € 888 432 € 235 479 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
244 € 1 222 € 2 199 € 3 177 € 4 154 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
244€ 1 222€ 2 199€ 3 177€ 4 154€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
215 229 € 201 551 € 143 154 € 105 598 € 13 437 € 888 432 € 235 479 €
012
A.II.1
Pozemky
65 022€ 65 022€ 55 650€ 55 650€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
109 156€ 100 678€ 78 245€ 49 948€ 13 437€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 424€ 17 905€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 627€ 15 029€ 9 259€ 841 944€ 235 479€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 917€ 46 488€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 466 673 € 1 265 778 € 1 157 055 € 1 046 175 € 672 209 € 620 431 € 304 983 € 47 683 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 222 517 € 971 312 € 727 863 € 709 914 € 435 940 € 441 458 € 226 509 € 37 978 €
035
B.I.1
Materiál
559 329€ 431 750€ 296 707€ 257 087€ 64 702€ 162 706€ 115 894€ 14 702€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
644 726€ 531 142€ 407 222€ 359 149€ 293 694€ 237 145€ 83 035€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
18 462€ 8 420€ 23 934€ 93 678€ 77 544€ 41 607€ 27 580€ 23 276€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
313 046 € 211 590 € 256 456 € 251 647 € 112 247 € 105 912 € 54 301 € 5 182 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
118 609 € 78 206 € 43 944 € 147 946 € 98 672 € 38 915 € 19 363 € 304 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
118 609€ 78 206€ 43 944€ 147 946€ 98 672€ 38 915€ 19 363€ 304€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
45 839€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
83 069€ 16 605€ 5 559€ 12 577€ 707€ 65 120€ 33 418€ 3 366€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
111 368€ 116 779€ 161 114€ 91 124€ 12 868€ 1 877€ 1 520€ 1 512€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
931 110 € 82 876 € 172 736 € 84 614 € 124 022 € 73 061 € 24 173 € 4 523 €
072
B.V.1.
Peniaze
427€ 4 595€ 1 234€ 1 273€ 678€ 11 076€ 846€
073
B.V.2.
Účty v bankách
931 110€ 82 449€ 168 141€ 83 380€ 122 749€ 72 383€ 13 097€ 3 677€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 529 € 3 672 € 3 740 € 679 € 75 € 19 € 2 595 € 43 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 529€ 3 672€ 3 740€ 679€ 75€ 19€ 2 595€ 43€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 683 675 € 1 472 223 € 1 306 148 € 1 155 629 € 689 875 € 1 508 882 € 543 057 € 47 726 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 388 672 € 486 414 € 465 332 € 344 839 € 150 945 € 371 048 € -61 357 € -27 075 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 667 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 667€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 478 333€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 629 369€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
667 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
667€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
200 747 € 179 832 € 59 339 € -134 055 € -263 321 € -66 357 € -32 075 € -2 588 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
464 068€ 443 153€ 322 660€ 129 266€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-263 321€ -263 321€ -263 321€ -263 321€ -263 321€ -66 357€ -32 075€ -2 588€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-297 742 € 21 082 € 120 493 € 193 894 € 129 266 € -196 964 € -34 282 € -29 487 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 295 003 € 985 809 € 840 816 € 810 790 € 538 930 € 1 137 834 € 604 414 € 74 801 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 824 € 1 200 € 852 € 471 € 231 € 52 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 824€ 1 200€ 852€ 471€ 231€ 52€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
314 959€ 73 987€ 59 941€ 37 191€ 10 062€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
645 440 € 365 742 € 431 228 € 466 061 € 494 745 € 795 163 € 604 414 € 74 801 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
353 975 € 54 237 € 81 449 € 92 424 € 43 176 € 51 500 € 48 819 € 3 676 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
353 975€ 54 237€ 81 449€ 92 424€ 43 176€ 51 500€ 48 819€ 3 676€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
266 769€ 301 763€ 335 603€ 357 603€ 422 029€ 738 803€ 543 935€ 71 125€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 834€ 4 543€ 5 611€ 3 020€ 1 709€ 1 197€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 850€ 2 749€ 3 574€ 1 839€ 985€ 649€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 020€ 1 076€ 4 991€ 11 175€ 26 846€ 3 014€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 992€ 1 374€ 10 700€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 639 € 19 848 € 10 227 € 7 364 € 3 791 € 1 219 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 379€ 7 925€ 7 727€ 3 864€ 2 291€ 1 219€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 260€ 11 923€ 2 500€ 3 500€ 1 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
313 141€ 525 032€ 338 568€ 295 703€ 30 101€ 341 400€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé