Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
148 837 € 157 206 € 60 948 € 101 811 € 59 996 € 56 261 € 18 267 € 12 202 € 7 494 € 6 780 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
31 742 € 6 976 € 1 562 € 3 549 € 6 066 € 4 140 € 6 357 € 2 769 € 3 719 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
31 742 € 6 976 € 1 562 € 3 549 € 6 066 € 4 140 € 6 357 € 2 769 € 3 719 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
18 544€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 198€ 6 976€ 1 562€ 3 549€ 6 066€ 4 140€ 6 357€ 2 769€ 3 719€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
117 095 € 150 230 € 59 386 € 98 262 € 53 930 € 52 121 € 11 910 € 9 433 € 3 775 € 6 780 €
015
B.I.
Zásoby
5 661€ 1 460€ 1 390€ 68€ 202€ 382€ 5 002€ 4 238€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
7€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
79 713 € 144 138 € 40 982 € 95 615 € 44 685 € 44 506 € 5 796 € 4 568 € 240 € 350 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
78 869€ 143 904€ 40 716€ 95 443€ 44 026€ 44 433€ 1 451€ 4 568€ 240€ 350€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
717€ 14€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
127€ 234€ 252€ 172€ 659€ 73€ 4 345€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
31 721 € 4 632 € 17 014 € 2 579 € 9 036 € 7 233 € 1 112 € 627 € 3 535 € 6 430 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
31 721€ 4 632€ 17 014€ 2 579€ 9 036€ 7 233€ 1 112€ 627€ 3 535€ 6 430€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
148 837 € 157 206 € 60 948 € 101 811 € 59 996 € 56 261 € 18 267 € 12 202 € 7 494 € 6 780 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
32 632 € 27 626 € 22 885 € 19 232 € 17 770 € 14 941 € 8 770 € 8 304 € 5 366 € 5 066 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
250€ 250€ 250€ 250€ 250€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
22 376€ 17 635€ 13 981€ 12 520€ 9 691€ 3 771€ 3 304€ 365€ 66€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
5 006 € 4 741 € 3 654 € 1 462 € 2 829 € 6 170 € 466 € 2 939 € 300 € 66 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
116 205 € 129 580 € 38 063 € 82 579 € 42 226 € 41 320 € 9 497 € 3 898 € 2 128 € 1 714 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
187€ 160€ 138€ 118€ 78€ 30€ 14€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 153€ 3 157€ 5 161€ 7 165€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
115 613 € 128 846 € 37 357 € 80 980 € 37 664 € 35 774 € 2 182 € 3 863 € 2 128 € 1 364 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 120€ 82 020€ 13 402€ 40 006€ 33 660€ 30 874€ 398€ 58€ 1 116€ 1 237€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
173€ 326€ 163€ 914€ 1 355€ 812€ 132€ 116€ 76€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 821€ 4 332€ 2 554€ 1 884€ 2 084€ 2 936€ 1 452€ 1 533€ 799€ 127€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
111 499€ 42 168€ 21 238€ 38 176€ 565€ 1 152€ 200€ 2 156€ 137€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
405€ 574€ 568€ 328€ 1 327€ 355€ 136€ 35€ 350€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci