Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
157 206 € 60 948 € 101 811 € 59 996 € 56 261 € 18 267 € 12 202 € 7 494 € 6 780 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 976 € 1 562 € 3 549 € 6 066 € 4 140 € 6 357 € 2 769 € 3 719 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
6 976 € 1 562 € 3 549 € 6 066 € 4 140 € 6 357 € 2 769 € 3 719 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 976€ 1 562€ 3 549€ 6 066€ 4 140€ 6 357€ 2 769€ 3 719€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
150 230 € 59 386 € 98 262 € 53 930 € 52 121 € 11 910 € 9 433 € 3 775 € 6 780 €
015
B.I.
Zásoby
1 460€ 1 390€ 68€ 202€ 382€ 5 002€ 4 238€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
7€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
144 138 € 40 982 € 95 615 € 44 685 € 44 506 € 5 796 € 4 568 € 240 € 350 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
143 904€ 40 716€ 95 443€ 44 026€ 44 433€ 1 451€ 4 568€ 240€ 350€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
14€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
234€ 252€ 172€ 659€ 73€ 4 345€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 632 € 17 014 € 2 579 € 9 036 € 7 233 € 1 112 € 627 € 3 535 € 6 430 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 632€ 17 014€ 2 579€ 9 036€ 7 233€ 1 112€ 627€ 3 535€ 6 430€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
157 206 € 60 948 € 101 811 € 59 996 € 56 261 € 18 267 € 12 202 € 7 494 € 6 780 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
27 626 € 22 885 € 19 232 € 17 770 € 14 941 € 8 770 € 8 304 € 5 366 € 5 066 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
250€ 250€ 250€ 250€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
17 635€ 13 981€ 12 520€ 9 691€ 3 771€ 3 304€ 365€ 66€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 741 € 3 654 € 1 462 € 2 829 € 6 170 € 466 € 2 939 € 300 € 66 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
129 580 € 38 063 € 82 579 € 42 226 € 41 320 € 9 497 € 3 898 € 2 128 € 1 714 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
160€ 138€ 118€ 78€ 30€ 14€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 153€ 3 157€ 5 161€ 7 165€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
128 846 € 37 357 € 80 980 € 37 664 € 35 774 € 2 182 € 3 863 € 2 128 € 1 364 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
82 020€ 13 402€ 40 006€ 33 660€ 30 874€ 398€ 58€ 1 116€ 1 237€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
326€ 163€ 914€ 1 355€ 812€ 132€ 116€ 76€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 332€ 2 554€ 1 884€ 2 084€ 2 936€ 1 452€ 1 533€ 799€ 127€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
42 168€ 21 238€ 38 176€ 565€ 1 152€ 200€ 2 156€ 137€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
574€ 568€ 328€ 1 327€ 355€ 136€ 35€ 350€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci