Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FPD Hotels & Hospitality a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.11.2013
31.12.2013
01.11.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
39 832 304 € 40 526 912 € 41 488 494 € 47 460 191 € 48 537 954 € 25 194 233 € 110 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
35 739 923 € 33 921 523 € 33 333 564 € 35 587 395 € 35 117 425 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
35 739 923 € 33 921 523 € 33 333 564 € 35 587 395 € 35 117 425 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
21 908 819€ 22 165 404€ 22 164 382€ 22 489 178€ 22 478 158€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
8 419 964€ 7 961 929€ 7 444 436€ 7 012 460€ 6 818 401€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
5 411 140€ 3 794 190€ 3 724 746€ 6 085 757€ 5 820 866€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 092 381 € 6 605 389 € 8 154 930 € 11 872 796 € 13 420 529 € 25 105 412 € 110 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 3 648 514 € 4 008 014 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 1 248 514€ 1 608 014€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 2 400 000€ 2 400 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 091 360 € 6 189 976 € 8 078 118 € 8 185 097 € 9 359 367 € 21 450 500 € 110 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
721 197€ 721 197€ 721 197€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 862 039€ 4 582 696€ 3 111 416€ 0€ 150 625€ 450 500€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
370 000€ 370 000€ 1 555 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 110 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
497€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
138 124€ 516 083€ 2 690 008€ 8 185 097€ 9 208 742€ 21 000 000€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 021 € 415 413 € 76 812 € 39 185 € 53 148 € 3 654 912 € 0 €
056
B.IV.1
Peniaze
224€ 238€ 459€ 987€ 41€ 46€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
797€ 415 175€ 76 353€ 38 198€ 53 107€ 3 654 866€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 88 821 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 88 821€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
39 832 304 € 40 526 912 € 41 488 494 € 47 460 191 € 48 537 954 € 25 194 233 € 110 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 988 124 € 19 426 740 € 19 456 608 € 20 136 562 € 20 683 165 € 85 993 € 110 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
21 900 000 € 21 900 000 € 21 900 000 € 21 900 000 € 21 900 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
21 900 000€ 21 900 000€ 21 900 000€ 21 900 000€ 21 900 000€ 100 000€ 100 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
463 552 € 262 102 € -256 413 € -363 593 € -568 671 € 10 000 € 10 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
453 552€ 252 102€ -266 413€ -373 593€ -578 671€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 735 362 € -2 186 979 € -1 399 845 € -648 163 € -24 007 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 735 362€ -2 186 979€ -1 399 845€ -648 163€ -24 007€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-640 066 € -548 383 € -787 134 € -751 682 € -624 157 € -24 007 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 844 180 € 21 100 172 € 21 956 261 € 27 323 629 € 27 854 789 € 25 108 240 € 0 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 834 € 8 061 € 20 615 € 25 787 € 22 300 € 1 200 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 500€ 3 727€ 281€ 3 787€ 22 300€ 1 200€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 334€ 4 334€ 20 334€ 22 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
20 000 275 € 20 000 275 € 271 € 916 399 € 26 116 227 € 25 000 000 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
20 000 000€ 20 000 000€ 0€ 25 000 000€ 25 000 000€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
275€ 275€ 271€ 172€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 916 227€ 1 116 227€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
833 071 € 1 091 836 € 1 935 375 € 1 381 443 € 1 716 262 € 107 040 € 0 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 844€ 36 844€ 40 677€ 4 194€ 3 464€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
796 227€ 840 566€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
840 566€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 840 566€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 000€ 0€ 4 989€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
651€ 0€ 2 391€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 120€ 960€ 1 629€ 2 880€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 052 221€ 1 053 172€ 527 674€ 869 352€ 107 040€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 25 000 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
20 000 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
20 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
75 625 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
75 625€