Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Skillrs s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 512 € 40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 512 € 40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 500 € 28 969 € 207 775 € 18 673 € 20 492 € 63 726 € 364 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
28 969€ 32 588€ 2 222€ 2 212€ 3 290€ 292€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 187€ 251€ 2 280€ 9 836€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 500€ 172 000€ 16 200€ 16 000€ 50 600€ 72€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 012 € 11 583 € 275 332 € 87 487 € 159 685 € 15 511 € 90 117 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 012€ 11 583€ 275 332€ 87 487€ 159 685€ 15 511€ 90 117€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 512 € 40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 512 € 19 780 € 19 502 € 15 286 € 14 223 € 11 587 € 6 855 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
422€ 421€ 421€ 368€ 237€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
71€ 14 081€ 9 865€ 8 854€ 6 350€ 1 855€ 980€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
19 € 278 € 4 216 € 1 064 € 2 636 € 4 732 € 875 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
20 772 € 463 605 € 90 874 € 165 954 € 67 650 € 83 626 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
20 772 € 463 605 € 90 874 € 165 954 € 67 500 € 83 626 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 750€ 77 971€ 90 250€ 100 954€ 43 278€ 213€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 929€ 1 248€ 624€ 848€ 1 243€ 584€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
11 093€ 384 386€ 64 152€ 22 979€ 82 829€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
150€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci