Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Visteon Electronics Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
109 293 034 € 85 304 965 € 91 376 741 € 87 622 904 € 101 738 393 € 92 886 431 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
39 868 300 € 34 222 181 € 31 795 060 € 29 502 805 € 23 859 147 € 22 289 888 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 420 268 € 231 854 € 371 820 € 524 605 € 989 408 € 2 069 723 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 345 033€ 77 576€ 130 504€ 213 920€ 677 964€ 1 960 984€
005
A.I.2
Software
75 235€ 154 278€ 241 316€ 310 685€ 311 444€ 108 739€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
38 448 032 € 33 990 327 € 31 423 240 € 28 978 200 € 22 869 739 € 20 220 165 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
1 814 671€ 1 997 715€ 2 020 063€ 1 871 918€ 1 899 633€ 2 052 081€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 340 900€ 26 513 070€ 22 127 599€ 24 800 180€ 17 684 754€ 14 650 811€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 292 461€ 5 479 542€ 7 275 578€ 2 306 102€ 3 285 352€ 3 395 773€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 121 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
67 650 348 € 49 510 561 € 59 547 331 € 58 081 029 € 77 844 604 € 70 589 509 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 721 192 € 16 573 987 € 18 110 029 € 14 600 078 € 19 611 948 € 15 294 980 €
035
B.I.1
Materiál
8 150 495€ 12 653 808€ 14 089 942€ 10 721 957€ 14 610 926€ 11 082 291€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 525 608€ 1 692 406€ 1 584 442€ 1 580 588€ 766 675€
037
B.I.3
Výrobky
3 045 089€ 2 227 773€ 2 435 645€ 2 297 533€ 5 001 022€ 3 446 014€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 489 698 € 1 201 966 € 799 822 € 1 983 139 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 489 698€ 1 201 966€ 799 822€ 1 983 139€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 694 605 € 30 972 711 € 39 266 190 € 40 797 796 € 50 955 709 € 47 459 382 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
44 390 912 € 27 263 741 € 33 980 317 € 32 897 807 € 39 112 645 € 42 621 084 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
322 213€ 138 114€ 882 273€ 308 820€ 186 038€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
44 068 699€ 27 125 627€ 33 098 044€ 32 588 987€ 38 926 607€ 42 621 084€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 540€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 215 292€ 3 494 188€ 3 343 595€ 5 978 950€ 11 002 323€ 3 094 837€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
167 053€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
88 401€ 47 729€ 1 942 278€ 1 921 039€ 840 201€ 1 743 461€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 744 853 € 761 897 € 1 371 290 € 700 016 € 7 276 947 € 7 835 147 €
072
B.V.1.
Peniaze
517€ 1 386€ 6 310€ 263€ 2 082€ 34€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 744 336€ 760 511€ 1 364 980€ 699 753€ 7 274 865€ 7 835 113€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 774 386 € 1 572 223 € 34 350 € 39 070 € 34 642 € 7 034 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 206 250€ 1 499 946€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
568 136€ 72 277€ 34 350€ 39 070€ 34 642€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 7 034€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
109 293 034 € 85 304 965 € 91 376 741 € 87 622 904 € 101 738 393 € 92 886 431 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 173 432 € 36 748 326 € 29 540 349 € 17 785 174 € 18 963 052 € 11 243 333 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
520 500 € 520 500 € 520 500 € 520 500 € 301 907 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
520 500€ 520 500€ 520 500€ 520 500€ 301 907€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-118 753 € -438 805 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-118 753€ -438 805€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
31 022 627 € 23 933 401 € 14 275 168 € 14 395 901 € 6 116 238 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
31 022 627€ 23 933 401€ 14 275 168€ 14 395 901€ 6 116 238€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-17 574 895 € 7 089 225 € 9 658 234 € -1 897 622 € 7 339 707 € 6 038 133 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
84 169 598 € 42 756 639 € 61 836 392 € 69 837 730 € 82 775 341 € 81 643 098 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
51 400 € 14 210 € 10 829 € 9 311 € 76 312 € 813 551 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
51 400€ 14 210€ 10 829€ 9 311€ 8 264€ 5 796€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 68 048€ 807 755€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 045 254 € 953 395 € 6 247 983 € 2 957 746 € 2 951 085 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 045 254€ 953 395€ 6 247 983€ 2 957 746€ 2 951 085€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
76 594 178 € 35 408 405 € 54 596 455 € 57 632 839 € 74 879 130 € 71 541 655 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
36 774 695 € 21 104 928 € 32 284 877 € 35 698 653 € 40 312 658 € 46 991 126 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 665 440€ 1 888 975€ 877 390€ 3 658 788€ 13 624 206€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
33 109 255€ 19 215 953€ 31 407 487€ 32 039 865€ 26 688 452€ 46 991 126€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
38 775 082€ 12 676 536€ 21 078 806€ 20 812 246€ 31 577 627€ 23 103 484€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
580 751€ 396 989€ 364 696€ 354 621€ 282 419€ 277 809€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
366 801€ 265 481€ 244 614€ 224 674€ 190 271€ 176 088€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
79 306€ 964 471€ 481 762€ 47 165€ 2 516 155€ 987 655€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
17 543€ 141 700€ 495 480€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 5 493€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 524 020 € 6 288 770 € 6 275 713 € 5 947 597 € 4 862 153 € 6 336 807 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
287 252€ 167 961€ 229 133€ 248 680€ 313 659€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 236 768€ 6 120 809€ 6 046 580€ 5 698 917€ 4 862 153€ 6 023 148€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 950 004 € 5 800 000 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 250 004€ 5 686 071€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 700 000€ 113 929€ 0€