Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Besteron a.s.

2021 2020 2019 2018
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Úvery a pohľadávky
144 017€ 174 403€ 151 399€
Ostatné pohľadávky
144 017€ 174 403€ 151 399€
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
103 635€ 111 531€ 90 774€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
0€
Nehmotný majetok
52 530€ 64 751€ 76 972€
Hmotný majetok a majetok na predaj
502€ 2 007€ 3 514€
Aktíva spolu
300 684€ 352 692€ 322 659€
PASÍVA
Záväzky voči klientom
0€ 83 553€ 60 228€
Záväzky z obchodného styku
60 816€ 38 966€ 30 542€
Záväzky z úverov a repoobchodov
0€ 3 258€ 776€
Ostatné záväzky
31 993€ 24 834€ 18 438€
Záväzky celkom
92 809€ 150 611€ 109 984€
Vlastné imanie
207 875€ 202 081€ 212 675€
Základné imane
125 000€ 125 000€ 125 000€
Kapitálové fondy
973 447€ 923 447€ 909 447€
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
12 500€ 12 500€ 12 500€
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
-858 865€ -839 673€ -826 377€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
-44 207€ -19 193€ -7 895€
Pasíva spolu
300 684€ 352 692€ 322 659€