Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Besteron a.s.

2021 2020 2019 2018
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
144 017€ 174 403€ 151 399€
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
144 017€ 174 403€ 151 399€
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
103 635€ 111 531€ 90 774€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
0€
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
52 530€ 64 751€ 76 972€
Hmotný majetok a majetok na predaj
502€ 2 007€ 3 514€
Daňové pohľadávky
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
300 684€ 352 692€ 322 659€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
0€ 83 553€ 60 228€
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
60 816€ 38 966€ 30 542€
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
0€ 3 258€ 776€
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
31 993€ 24 834€ 18 438€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
92 809€ 150 611€ 109 984€
Vlastné imanie
207 875€ 202 081€ 212 675€
Základné imane
125 000€ 125 000€ 125 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
973 447€ 923 447€ 909 447€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
12 500€ 12 500€ 12 500€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
-858 865€ -839 673€ -826 377€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
-44 207€ -19 193€ -7 895€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
300 684€ 352 692€ 322 659€