Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Besteron a.s.

2022 2021 2020 2019 2018
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
132 774€ 144 017€ 174 403€
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
132 774€ 144 017€ 174 403€
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
200 918€ 103 635€ 111 531€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
82 540€
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
352 183€ 52 530€ 64 751€
Hmotný majetok a majetok na predaj
67 281€ 502€ 2 007€
Daňové pohľadávky
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
203 313€
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
1 039 009€ 300 684€ 352 692€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
0€ 83 553€
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
94 106€ 60 816€ 38 966€
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
63€ 0€ 3 258€
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
49 196€ 31 993€ 24 834€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
143 365€ 92 809€ 150 611€
Vlastné imanie
895 644€ 207 875€ 202 081€
Základné imane
125 000€ 125 000€ 125 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
2 223 447€ 973 447€ 923 447€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
12 500€ 12 500€ 12 500€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
-903 073€ -858 865€ -839 673€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
-562 230€ -44 207€ -19 193€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
1 039 009€ 300 684€ 352 692€