Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Besteron a.s.

2021 2020 2019 2018
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
4 449€ 1 319€ 189€
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
2 497€ 27 383€ 15 587€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
1 952€ -26 064€ -15 398€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
1 952€ -26 064€ -15 398€
Výnosy z poplatkov a provízií
357 289€ 232 163€ 138 358€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
59 638€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
297 651€ 232 163€ 138 358€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
10 128€ 14 831€ 20 621€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
153 317€ 95 059€ 67 987€
Osobné náklady
186 894€ 131 337€ 70 327€
Mzdové náklady
186 039€ 94 817€ 51 106€
Náklady na sociálne poistenie
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
855€ 36 520€ 19 221€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
13 727€ 13 727€ 13 106€
Zníženie hodnoty majetku
0€
Náklady na financovanie
0€ 56€
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
-44 207€ -19 193€ -7 895€
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€
Splatná daň
Odložená daň
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
-44 207€ -19 193€ -7 895€