Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bau-mont s.r.o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 153 261€ 6 563 433€ 3 429 998€ 1 901 670€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 409 623 € 6 601 405 € 3 433 222 € 1 901 819 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
37 866€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 153 261€ 6 563 433€ 3 392 132€ 1 901 670€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
143 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
113 362€ 37 972€ 3 224€ 149€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 578 416 € 6 091 289 € 3 559 154 € 1 713 719 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 286€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 710€ 98 235€ 68 159€ 49 181€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 375 621€ 2 602 506€ 1 614 267€ 1 405 094€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 950 132 € 3 298 171 € 1 801 307 € 245 424 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 410 558€ 2 324 577€ 1 272 517€ 175 987€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
471 054€ 806 814€ 441 775€ 53 405€
19
E.4.
Sociálne náklady
68 520€ 166 780€ 87 015€ 16 032€
20
F.
Dane a poplatky
2 517€ 10 106€ 4 693€ 1 182€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 014€ 18 175€ 763€ 28€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 014€ 18 175€ 763€ 28€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
154 467€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 945€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 955€ 56 151€ 33 679€ 12 810€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-168 793 € 510 116 € -125 932 € 188 100 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 702 930 € 3 862 692 € 1 711 286 € 447 395 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 875 € 1 211 € 356 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 226 € 603 € 33 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 226€ 603€ 33€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
5 649€ 608€ 323€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 834 € 8 792 € 2 301 € 910 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
6 283€ 7 191€ 1 650€ 590€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 551€ 1 601€ 651€ 320€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 041 € -7 581 € -1 945 € -907 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-166 752 € 502 535 € -127 877 € 187 193 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 780 € 86 462 € 39 210 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
372€ 102 870€ 39 210€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
16 408€ -16 408€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-183 532 € 416 073 € -127 877 € 147 983 €