Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
28 464 632€ 32 547 517€ 14 236 081€ 2 111 600€ 312 358€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 849 671€ 31 004 236€ 12 697 332€ 2 111 600€ 263 641€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
614 961 € 1 543 281 € 1 538 749 € 0 € 48 717 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
100 085 492 € 138 668 353 € 123 996 003 € 122 399 273 € 117 328 898 € 64 351 665 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
100 649 803€ 138 627 295€ 123 695 007€ 122 402 749€ 117 251 445€ 62 204 519€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-564 311€ 41 058€ 300 996€ -3 476€ 77 453€ 2 147 146€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
76 658 484 € 110 747 832 € 104 006 298 € 89 631 273 € 92 913 047 € 50 272 965 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
61 590 548€ 84 787 978€ 71 323 386€ 61 074 560€ 63 183 734€ 33 160 344€
10
B.2
Služby
15 017 103€ 26 015 404€ 32 242 669€ 28 583 198€ 29 601 788€ 17 001 061€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
24 041 969 € 29 463 802 € 21 528 454 € 32 768 000 € 24 464 568 € 14 078 700 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
28 103 272 € 30 212 012 € 27 306 765 € 23 558 107 € 18 900 085 € 9 931 866 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 906 041€ 21 690 071€ 19 460 359€ 16 911 353€ 13 598 078€ 7 180 279€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 176 356€ 7 404 370€ 6 716 044€ 5 818 336€ 4 576 241€ 2 414 384€
16
C.4
Sociálne náklady
1 020 875€ 1 117 571€ 1 130 362€ 828 418€ 725 766€ 337 203€
17
D
Dane a poplatky
6 794€ 8 701€ 5 699€ 6 671€ 5 947€ 3 380€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 822 054€ 12 437 459€ 8 193 613€ 8 953 854€ 10 018 982€ 9 955 919€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
163 357€ 36 606€ 60 231€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
539€ 25 676€ 94 727€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-184 708€ 39 873€ -202 399€ 154 156€ 15 243€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 420 000€ 6 409 051€ 7 875 542€ 5 161 551€ 9 455 612€ 1 388 536€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 652 049€ 1 662 080€ 444 812€ 572 327€ 1 829 960€ 787 175€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 225 326 € -8 476 342 € -6 641 620 € 5 040 991 € 3 071 281 € -5 226 347 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
37€ 30€
39
N
Nákladové úroky
2 838 873€ 3 098 074€ 2 954 302€ 2 998 138€ 3 026 084€ 1 795 921€
40
XI.
Kurzové zisky
21 908€ 34 864€ 51 889€ 165 280€ 34 093€ 65 106€
41
O
Kurzové straty
18 196€ 68 120€ 51 308€ 30 614€ 92 781€ 55 361€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
65 340€ 37 250€ 12 376€ 22 950€ 31 896€ 23 913€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 900 501 € -3 168 580 € -2 966 097 € -2 886 422 € -3 116 631 € -1 810 059 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-675 175 € -11 644 922 € -9 607 717 € 2 154 569 € -45 350 € -7 036 406 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
562 095 € -822 528 € -126 137 € -224 809 € 3 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
26 206€ 1 410 474€ 3€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
562 095€ -822 528€ -152 343€ -1 635 283€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-675 175 € -12 207 017 € -8 785 189 € 2 280 706 € 179 459 € -7 036 409 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-675 175 € -11 644 922 € -9 607 717 € 2 154 569 € -45 350 € -7 036 406 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-675 175 € -12 207 017 € -8 785 189 € 2 280 706 € 179 459 € -7 036 409 €