Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
692 871 € 678 313 € 693 922 € 569 260 € 317 329 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
294 197 € 174 831 € 176 396 € 161 590 € 160 335 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
51 € 429 € 1 545 € 3 176 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
51€ 429€ 1 545€ 3 176€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
294 197 € 174 780 € 175 967 € 160 045 € 157 159 €
012
A.II.1
Pozemky
138 102€
013
A.II.2
Stavby
138 618€ 130 832€ 134 467€ 134 467€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 393€ 43 948€ 41 500€ 25 578€ 19 057€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
73 186€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
372 555 € 483 800 € 501 631 € 388 468 € 156 994 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 899 € 18 006 € 16 944 € 15 077 € 12 728 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
26 899€ 18 006€ 16 944€ 15 077€ 12 728€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
76 537 € 195 108 € 166 702 € 98 567 € 46 529 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 195 € 15 161 € 13 313 € 16 240 € 3 002 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 002€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 195€ 15 161€ 13 313€ 16 240€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
56 516€ 56 516€ 56 516€ 56 516€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
97 460€ 70 902€ 2 847€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 826€ 25 971€ 25 971€ 22 964€ 43 527€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
269 119 € 270 686 € 317 985 € 274 824 € 97 737 €
072
B.V.1.
Peniaze
236 433€ 269 556€ 222 473€ 267 521€ 46 355€
073
B.V.2.
Účty v bankách
32 686€ 1 130€ 95 512€ 7 303€ 51 382€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
26 119 € 19 682 € 15 895 € 19 202 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 119€ 19 573€ 15 895€ 19 202€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
109€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
692 871 € 678 313 € 693 922 € 569 260 € 317 329 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
254 521 € 163 051 € 192 952 € 310 591 € 108 925 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
19 865€ 19 865€ 24 865€ 54 652€ 98 118€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
137 686 € 162 587 € 250 439 € 5 306 € -122 865 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
137 686€ 162 587€ 250 439€ 5 306€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-122 865€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
91 470 € -24 901 € -87 852 € 245 133 € 128 172 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
435 558 € 515 262 € 500 970 € 250 799 € 208 404 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
24 821 € 15 684 € 29 280 € 49 069 € 46 094 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
13 936€ 11 081€ 25 481€ 46 094€ 46 094€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 319€ 4 603€ 3 799€ 2 975€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 566€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
121 424€ 300 356€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
222 994 € 62 714 € 60 500 € 189 594 € 156 894 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
118 200 € 25 005 € 24 760 € 122 403 € 86 068 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
86 068€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
118 200€ 25 005€ 24 760€ 122 403€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 907€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
25 347€ 13 101€ 10 011€ 20 295€ 17 090€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 188€ 8 418€ 6 194€ 12 667€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
35 413€ 2 042€ 909€ 34 091€ 38 871€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 939€ 14 148€ 18 626€ 138€ 14 865€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 420 € 18 013 € 11 190 € 9 240 € 5 416 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 420€ 18 013€ 11 190€ 9 240€ 5 416€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
164 323€ 297 427€ 99 644€ 2 896€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 792 € 7 870 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 792€ 7 870€